@

 
   
HOME
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 

 


cx v
~{Yxp rp{ ru[Yxp cx[l yj yxz Rr c[l

v rvjx {rYxY {ppf vfv r{pYvY pl. Al l{l tYvY n pl. c[l r Yz lNl {rYxY {ppfx. Wv lpp rfp [ll Y{ ~f x Xf DxY pl. A {jf r~z ~v {x~ ny{p ~ly{yp S˻py{p {ppf ~p nn Xf Bp Y ~p~YyxY {ppx. lvp[v RxlpxY Yf{l xfl p rox K R~{Y Xf t. A R~{ X~~ y vpY r c[l YyjpxY Rn yj yxz Sph~ұ~ rn[zY ~v[K Rr{yx{ ~x.
X Urpp vly YYjy [K x. [KvzxY { rx }Yvp n ~z{ YyjpxYx. v{ rv YyjpxYx. K x{f ny{p RfnpY ~ Rly l{pp c[l x. lzzz-Uly v nzxp R xpp x{ X T`f Rl {x vly v nzxfx. U~~ r Y Yw Rppn nzx. A [l R|x.
K Yzx c[l[ lll {ry{z n x. [K [nyv ~zzy YhxY n r{l{[p [x X JYxY Yrry {vl Yx. npp xp Yz rfpv c[l n K{f {z x.
`Y r Yzl v lll[ YHf Wp{. yYY{z th rpp, Rypp {[ n{z Yyp{. YY zY {pYf S~Yz Rz Rl th ypp rfp [ll. JYx {hfl UnN {j. R~{f K{ Yf lll ~zz pK pp p.
U~~ rp r~l c[l Xx fv YH {hf UnN Yx. K Yzx JYx Yrry v p{l nv t. p{~x R~ly {~y {n c[lf lxv ~p~ WYY Yyppf Bp x. X Yrry ~p~ WYf Rl [~N x. [K rp lY vpx ry tjl rz [~ x. A p Yrry {v Rvy{Y p{ Yy [ppf ûN xx X ~lNx. K ~p~ WYf c[l Rl [~N tv ~{. [p t YyllxY Yzxf [pp c[l [v ryv xpp rz [ WYl Yyppx. W~ [pp rz zz [~ vn Yz Yr xx. W~ ~Y~Yy [pp Yrry [p t Yyllxpv Yrry Rz vo~mpxf [p xx.
K Yz rz [xY ~l r{x. rz [ ~xY WYl Yy [lll yrxz r{Y [{pp Bp. [pnp Jy{l Yrry ۻvp r~~. Al Rlf ztp vnzp yrxz r{Y npp lyK{l vf {lYvY p. vzv Yz `Yv }Yyl{zf vj pp. Yvxp ~ zuxY Rl S Yy [pp r{p {j.
Yrry ~p~ WYp yrxz lpn~Y rvj vnzY S Yy [ppf c[lf r{p {x ~p YzY [l { r~{x. A vnz xn{ l{l ~p~ WYY rfp [lll qx x Xf ~l. W{y rx Rly t JYxf p{l rj nppf Xf x. UnN{f nlp npY Yl Yy[l c[l rp, t~, ~YG nppf rfp [ll x. vzv Yz [v R{f lrv ÃrxY ry~xY rp t xl YY y r{zf ~YG Yjppfl X rfp [ll x. Yzxf [l {p ymxYf ~YG rf{ [l lv Rz xlx lvpv {p A{ nxx, {z~vzz, vy{Y { rn|{zf [p [x x. ~YG rvjY [p xp {p l{l ShYh t. A p f, yz, lz Yyz, n~ {M[l }rnpx Yy t xx. Xx Yz ~{Yxp Y ly ѻxx. p JYxl y~ Yz }rnpxl cxfv Y[p xx. c[l JY {~ rn|x cprx x. l{l xvY Yjppf ShY R t{ c[lf ~l. X lly }rnpxf xv {pp A Rp{x. vzv Yz YYp ~xxY [pl YY [rY n Ryx. lly{zf q SzvY t ~ n nY{ YYp ~Z{ { Yx. K{ {K Yyppf Yh{z [j xn rrhK {[ }rnpxYf ShY R t{ Xf `ppf x. rrhK ~K |zrx npp t~pp YpYl K Yz v Xf vj [~. X rrhK }rnpxfl Rl [~x. zY Y [zY [p Rp r Rwyp rrhK nppf rfp [ll x.
vz Yz ûz [K ܃p ly rrhK {. A{ NN RNN. ~vyf fr [vp {p{. WY rllY RYzn Rl rll lz. Sp A{ pyY {p{. Yjppl tp. YY Yv{zf lvx [pp {pp.
Xx Yz tv Rvy{p rrhK Nx. A{ z{z rrhK pp {qrf WY Yx. rrhK }rnpx YlY Rvy {{l c[l[ RpYl }rnp{zf ~rY}{ S SzvY ztj rrhK{zfx. ~ Yh, lpr Yh rYG Yyppl c[l rfp [llx.
~, Y Wv Y Y [pzz RN{ Nzz r RwyK xplxp Rwyz rYG Y. A{fl q SzvY R{. Xx [vp vf lj pHz~ {l l{l nx xz. vz Yz Rp r Rpz RN{ Nz pHz~ rYG Y.
K }rnp{zf { {ջxp Szv Wn c[l JY {~ [r S{l Yx. Al nYj rl YMvpl|z nYYv K {nl rrhK, pHz~ Rx rvZx {. yj yxz Sph~ұ~ z~p p{ vj{yp nYj rl l{pp z~f c[l ~x }rnp ~Y~ Yx. [ny ryj [hp[zzv K{ Nx. YzY xn Rp r Rwyp{ {p{f pp xpl~l zxf [ppl c[lf x{ zt. lvp[v x {pxY n X zxf [ll x. K Yzx ~p~ WY tv ~yx. A ShKv ~N vz [hp[zzYf Rl{yv KKl p K ~p~ WY [h lvx x l[p x. Wx l{fl {h SYvpf v Yy [ll x. ~{Y r~l Rlp tq{ [l Rly pp xpl~l x [p U~~ rܻxp Ry { }rnpx Yx.
vz Yz r |j pyY RY Kvl p y~xp[yx |} rY}{p r~ U~~v }rnp {qrf Yl Yyx. Ry {{z U~~ rx ru[Yxp Rly cprx vf v[ r. ~xxYf R~pp ~{Y r~ Yrvl N[{l }rnpx t vl ~ zYN ly [t[xv yj yxz Sph~ұ~ pvx rly{ppf x. K {n }rnp {M[ 27Y rvj ~Y~ Yyx. rrhK, pHz~, Yth {M[ r {M[ K }rnpxp Rly N.
Q zY r Rxlpx rpvp GMP ~Kvpxp n rK zt K Rxlpx Ry }rnp }lx rvZ r RxlpxY t{f rl{ Rl. 1994 nYj rl |}flv {rYx ~Kvpxp rK zt X 1997 {~M nYj rl |}flv {rYxf zYh Y~zpxfl YK ĻNx. 2004 |}flv Y~zl ~Kvpxl 2006 |}flv {rYxf ~Kvpxl p [l Rly |zr 2007 rmv ~mpx Yy [ll x. Y~zl ~Kvp tvxYf YK c[l Ry }rnp }lx zY{p v rvZx K RrY}{p r~{x.
{~p {~y Rxlpxf {p WY Yy [ll x. ~{Yxpf {frf Rvly{ z RK yY}j n zt nx.
v v v~v ~{f Rxlpx ~xv ~{Yxpf ~vY xp{. AY Bpv YpYf lv lvp[ [f Srl Yypp R{~m{ zt z ܻxp{. Rllfv A Rx[ Rn~ Rp{ Rr Rhrh ~Y~ Yy [pp r{p. Rxlpx xj{ ܻxpp ~{Yxp Rl lvx.
Rr ~{Yxpf {yr~n zt pppl lvx A Rx yYK, {a{zf rzwpp. A p v ~{Yxp lrvl {p S {fr zt np{. y rl{z xp Rz xl{ypf lvp Yv r vnz xnK Yypp R{~m{ zt np{. tx v WYYv zY ~l{ v {fv [jp zN Jypp r{p {pp Bp. n u{xY R{ {h Yypp v ~{Yxp{ rj Yyz ܻxpp.
~v {~yYv Rxlpx ~{Y r~ p 03Y pn aY{Y [p xpp Rxlpx vnz{z. ~v v~Yv qv ~{Yxf r~v YMvpl R|xf {p l[ zt K {hr{Y n Rl.
v ~{Yxp{ ~zYpp v[ {ryx Yf~Yy{p xfx. ~t~op {hr{ Rxlpx l òxlvY Yypp X{p[ xrlfvx. c[l x[p xx.
vf Rzx Y{{l r|pxY {j p. ~ZyY}l{ U~~ rܻxp }rnpx Yyp p {qr Rr }rnp rܻ}r {pp p.
tv ~{f {ryx rfp [lll Rn Wx Rl S [x v ~z yYY ~ x. yj yxz Sph~ұ~ Rr{yx {p X Yh Yz rfp ~l t zYYY K R~{ Sf Yy [p ܻJ. c[l[ q v[zY YyjpxYx. K nrf xxp ܻnp.
~{Yx ~lp ѻxl lvx q }rnp  {pp. A {[v {~yY r~ A Rxf {fr { Yyp{. v[ WYv Ryvj lvx zYN Ry }rnp }lx {v {fr ztp ~{Y r~ Rr Rxlpx  Yy{p WY.
K Yz yG RMYx Yh {fjl Rrf A lyK tzrvY p. vYn Rr }rnp vv v npfv Bp Yyp Ry { ~.
rrhK, pHz~, Yth pxYl r {M[ Rzxp Mvl pvxY Yy [l c[l r{~x.
p} vlyRyD
bxyr
rr |pl yl