@

 
   
HOME
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


Y Yf ~p rYSrr RzzK ~fp RyL

{p vxK ~xtzvf [x xn vr{yx {p Rr, 57 {p ~pYr v{ vl

Yp[ ~Jvp rn{ xl[p

vzN p[yx {~y 13Yf r~{ Rlrl Yy[l 59 {p ~pYx ufr~ vzN {y X~~ Sxf [vp Rywppf {.
57 {p ~pYx 58 {p ~pYx uf r~ |{vh p[yxf Rl {p rYSrr n~f [vp Ryw. K ~v[ {p Y tzYfN R{~p rn|x { rYSrr n~f Y l~lx Yf {.
YzvhYzK ~f UhxMYGfYzK nY{ { u rn|xp YMx ~oY tYx-3 Sf [vp Ryx.
YMx ~oY tYx-2 YMx ~oY tYx-4 Wv ~pYxf p[py n~p rYSrr tz Sxf Rj. X{pf rYSrr{zf Rlvf tj ûzfyxY rvj y.
A-35 vM[xf YMx ~oY tYx-3, YMx ~oY tYx-2, YMx ~oY tYx-4 59 ~pYx tz~p{Y ` {p ~x.
K ~v[ l{ v [vf tj {M[ ûzfM 230.
ﲻ[xM r~pp n ~z{ xfl {p 55 ~pYx ajYzK n~p azx nY{ v {y [ Sxf vxK òxlvY Yyp .
ﲻ[xM }Np ~z{ xfl {p 58 {p ~pYx uf r~ A-35 vM[x [ Tf Ulp rj |{vh px cp{ 26 ~KrMjxpv v [l.
{M[ ûzfM RfY rvj v[p Sxf [x 58 {p ~pYx uf r~ h~M lyY, tY xpl nYY, fYfM nxY Rl {p ~Y n ~x [l.
|{vh{zf Rl { 11 {p rtz y˻Kpl ufxp Sxf Rnn Tf Sp ~ 10 {p [ct, 17 {p [vj, l{p ~, x{p [vj, p{{p [vj y˻Kpl{z ufxp A-35 (ryplp-vzN) vM[x ~f xrpx Yzr{ nY{ rzxKrYYpx Rl rn| Rlrl Yy [p p[py {y yxf ûzfM nYY nY{ R~ppf rx. vppyK ~f rfp Ry[l 58 {p ~pYx tfy {y ûzfM 85Y v [p rpp nY{ rj Wlp ryplp nY{ yf vnf rj RzvYh nY{l, ryplp vM[xp p[pyf vy~vhx y |{vh nY{l rj K {p f p[py {y yxf ûzfM nYY rvj ` Rl.

|{vh [vp .. 152 Yzl{YY{Y vN

~pYxY {|xp {ry u rn|xY Rlrl Yy [p {ry y rvjxY Sxf [vp Y vv ~pYx x.
vv ~pYx KcM cpY Uhf Rjp n{p [ct ufr~{zf |{vh [K Yp ~l zfM 152 Yzl{YY{Y A{x ~ Ujh 70Y v x. {p ~fp v{ ty RxY v { rv R{~m{ vx x. f ry lrr[z Yp ~l v{ R v x.
K RlM 58 {p ~pYxf Rxl Yvph tYx Yh YjhxvY rzxKrYYpx cp{ 29 Yp[ fYfyxYf ry Y rY vy nv . A vl [vp Y xly rxYf ry l{l YxY vy . vv r~ [p xvf r Ypf vztyz, Yzl{YY ry Wzz Y.
Rrf vNv Bp p. v{ vyrp... xp{p A ~v[ {vy { Yp[ r{h {vy{p x. ~yK Syz l{z{zf Jl [zz... xp{p l{l r{h {vy{p x. K {plY TK yc ~px np ~fp Y Yp[ rv vpv vp~Yl{x q { R Rxy K {p f Yp[ òxYyYK{zpv Y [ppf x.

Y pp YMpz{y nnpY vyf

K ~fp RlM Yp[ c}g pxYxp Ãr npYv vyv{f rl l{z zt Rlx x.
Y pp YMpz{yp nnpY {p Y v~fM |pl YvM xp nnp vyv{f rl{ Rlx x.
Yp[ ~ppno pxYxY {p up[ rnxYf n l{z ~ Rlx {px ~f r ~z {~xp[p x. Y pxY ru[ Urn|Y fr Ty~ pxY tzYvyp n vv ~ܻx tyrl l{z zt Rlx Y l{ {J RhxY {p rpK {J Rhx Yx.
Y ~vYxp K {p f ~z {~xp RlM rp xvf rfp [p Rlx p [ppf z. Wvpv R Rxo n { nvppf rfp [p Rlx .
vv ~x R{~p {p f {p ~fp K R{~p Yf~ ~vf Sh t. t f Y l~lxp ~fp Rlp Rlx RyY}Y R| ~Y rz Yx.
vv 29 {p RyY}Y ~p vz~mpxf [x xn vr pp cpyz ~yl p~Y {p ~fp r[x ~x tz R{~p Rxy òxlvY vf R{| ~x Urn~ x[ zt ppx. {p RyY}Y ~p Rr KcM cpyz c[l cx~x {p ~fp yl ~pY lY ~KtpYyjx Yx.
{p ~fp rycx {~ [vf Y ~z~K Y v rvj {~pxp nYY {Y{ [vf n RyY}Y R| ~vl {.
{px r |zlv cz|x {p Syjvh cz|x rry{ vf Y pxYxp Y ~z~vY n vv ~ܻx {Mm {.
v tn R| v[p Y Rply `vY vl Syjvh {{f xn v tGf x tjp vv ryx ~q p nYY S{ Rz vy[p vyp Y Yp[ SzYYx {Mm x. vv 25 ~ 28 lv ryx xl Yyppf Ul~ Y n A{ {Mm x. R{~px SzYYx [vf p{ Ktl ~ vy[p vyp Y nnp 17 {p [ct ufr~{zf uy x.
Rply{ r|p K vv Y nnp 53 57 {p ~pY Rlp ûz 75Y YpnK tKt (ûz 25 t[p { tKt 3Y) K YGfz nYY ~fzxG yYmpxY n ~l{ r t{ v tn R| Yy [llx.
K{ Syjvh {{ R~z ~`{ x v x. v Y pxY ~~x[ vxv xfl vv ryx Wzz vf ~z~K Yy Rl. Syjvh {N {N tKvf YpnK tKt ~ Yy rry{ vf ~z~K Yy t.
xK xp vx rry [x pK zpD, ryplp Rl rn| ~xzzv xf ~pY nYY rvj ~t RzvYh nY{ [~[p xvf Sh tj t{ {p ~fp yl c}g zoxY rp{ ppx.
K Rxypv vv 24 ~p~y YzvhYzK {{ rry{ y v ufr~ rj rp Rzz [vfl |z r~Y ]lpx vfl { ~z~v n R{~p vl {Mm x. vv {{ rry vlv v ~tp x~xxY vyv{f rl Y 25Y Rlynp { t{ Y l{ {J Rh clply {|xp |z rayxY [p ppx. vv Ryxl ~v[ r|x Rl n| yf{z Y l{p cx rp tppf { t{l, Wx R~lxY t{ vl ~v[ r|x Y l{p xy { ~z cYxp[ {q~zYf ry {pxYf [ lt t{l x. Yp[ R{~p ~z~K n K Rxp {Mm x.
ycx v{z S [vp p{lvf YzvhYzK {{ rry{ vf Y pxYx ~z~K Y. [p [fv { xn rycxp Jvf Y K ~z~vf Rp{ YzvhYzK {{ rry{ y {lyf R~{p v tzR{zf ry v Yp[ ~z~v x.
K {p f A-34 vM[x [ oMvryK |{vh {p Yyp R vM[x r~ Yyp Sxf Rp uf r~ |{vh [v {l ` {p ~x.
pp YMpz ~pY F~x xfl {p 574 {p tz~p{f Rxl 16 {p ~, Rf{p rtz y˻Kpl YzvhYzK {{ R~z cp{ 22 Yp ~v[ nyj ~fpY yl {.
cp{ 24 rpny 3.30f rvj Yp[ ܃Y rvj YjhxvY v uf r~ {l ryxY Wzz Y. YzvhYzK {{ [ tGf{zp r Y l~lxp 12.7 {M[x R{zp n ry Wzz Y.
vN vztyz ry n Y {l [fv Wzz {p RlM rtz uf r~ Sxf Rj.
K RlM 16 {p ~ y˻KplN hzf YjhxK Yrz ylp~Yy lv r{h {vy xplx y x ~ѻx YzvhYzK {N tKv n~p rryK kY R~j t{l, {ly |JnxY n R~p t{lx.
K t{ vxK vx ~ tz~pr{yx Rl zop p[l {v lv tzR r~r~f [vf yjx Y. ~ Nz{p R ~~Y rvj {ly YpnY ~p {~px vp [~ [z ry[p [z xppf x.
K RlM |{vh n~p r v Yp[ ryY tGf v uf r~ n~f ry Wzz Y. v Y pxY ~~x r{h {vy xpl y ~fp vxx.
YzvhYzK {{p [z xp {lyf Yf { ~tp Yf Yy ry vf Y l~lxp ~z~K Y n {N tKv rrylv uf r~ yvpnpryK rllf rp[p ry Wzz Yyppf {.
v Yp[ tGf lpY v ry{zp [zxlv RpY nY y{ [~ .
K {p f 58 {p ~pYx uf r~{zf YzvhYzK rry{ y R t{ ~ppno tn RoY} vjhzx
(DMI) v[p np{ .
f Yzp p (23) oMvryK ~f A-34 vM[x [ |{vh xK {p R vM[x y {fp rzv n Y l~lxp rry{ y . Wv ~ |{vh{zf xp ufr~{zf { WYv [hK vM[x n R{y x.
YzvhYzK ~f plzRy{ y xrpx Yzr{f xp {ly ry {N tKv rry xvl ~v[ rn| [jp{Y xf Yyp [z xppf x.

tz~pr [~Yf p[ Jyx

plzRy{f p[pp |{vh n~f Rl {p Rr ufr~ Yf Yypp Y K tKv rryN{. Al {ly rM {v rvjxY tfy rllf [x. ~vy lp{z R xY rvj {ly [{. 583, 582, 581 tz~p vz~mp r{ xf {j. oMvryK{z ~vy lp R p{xfl {h xf {j. 582 tz~pr pp YMpz ~cx {[~ Jyj [Yf p[z. ~vy {z U~ lp{zf p[ [ll. plzRy{ rpz |{vh rllf rp [pp ~tp{ rlyK S{y{p ly ~fpf rzw{ [p rlyK S{y { r~ rjrp Rzz [pp Y ~z~K Y t{ Yltp l{y {j. pvl Rr ~tpf Bp lyK rlyK Jt. {ly ry YDay ~y {jl tGf z y{j Rx Jy [ll. xx ~fp K zoxY ~qp Yx.
{ly [zvp tYM xn R[z n r t. K RlM Wp n{z 11.30f rfp [l ~fp yܲ 7.00 {plyv R [xx. {lM fr lp{z ~fv ~t Rul{ ~fp Y.
Y l~lx X{p ~l ry xn fxp r{ ry Wzz Y. Yzl{YY, vfM ry r{ [p [fv Wzz x. r~{p ~pp ~ppno tY xn f plzRyN tfy Yf~ ~f Y SzYY {l ry np rtz uf r~ {l [p [fv ~x {. vv ~fp ~tp nnpY r p{ npY l{z zn. A yppf 57, 58 ~pY nYfv ~ xY Yyppf Ypf p x.
Uwzf XDay nxY Yyz zl KY Yy [pp t {j x v Y pxY ~~x Nz{p [rl xp ~fp vx { pxYxpf tj {p RYyx RyY}Y R|{zf R~ppf zt.
Y l~lxp ~p |{vh rry{ rzv {p{f R 140Y [ rzvY rx 48p ~vf S˻py tY ufx ~vl {.
ﲻ[xM ~lrx zxp[ xfl {p YMx ~oY tY - 3 Rxl tz~p lpv |{vh{zf nYjp { YzvhYzK UhxMYGfYzK Rlp |{vh [K r Yf~ [vp Y. pp YMpz ~u}j {zYz xfl {p 632 tz~p{ YzvhYzK ~f |{vhYzK nY{ tzx l{y Y.
YzvhYzK {N p[py Yf~ Yp[ [jx t ~ [p [fv 57 {p ~pYx uf r~ tfy Yf~ ~f ~fp Y. vv 27 n{p Rjnp zo KcM apn zxp[ xfl { ly {p cxt uf YjhxK v ~ Y YjhxK{zf ry tzx Rzz[p 57 {p ~pYx uf r~{zf Avf vM[x ~Y~ p.
vv ~fp Y v RfY, 56 R 13Y, Wz.WK.. R 1Y, WK.r.WK.. RxY, r{h {vy xpl xY, RltKt 32Y ~x [.
p r~{ 29 px |{vh {N tfy Yf~ KcM zY~ rMy xfl {p ly{p cxt y˻Kpl{ Rlrl Yy [l. Yp[ ~ppno pxYxY {p rxK R{~p vl nY{ Ul~ Y n v ry vN Wx {Mm x. v vfM [hyxY, {ly tN~M nYY, fYfM WpvY vx.

~Jvp YKzY ~x [

TK xno S܃~x rv{yf Yp[ ~Kvp }rnp[yxY ~x [vf pp YMpz rxpl rMy xfl {p 631 tz~pN KcM p{ W~ Rjp ly{p rtz y˻Kpl{ ~vl x.
UhxMYGfYzK {N tfy Yf~ {M[ ûzfM nYY rvj u u[xY rf t Yp[ vv {h ux t R 35Y rvj [ { p{p lh{zp ~vpl x xp x ~JvpxY, Yh ~Kvp lpY, hy xl ~vp R 25Y rvj xl{Y, Rl UrYyj ~Y v ~x [. v { |z ~Kvpx [p xvf yn 26Y xn{ GzyxY n v x.
v fxz Rly ~Y~ Yyp zn {~ 15Y, R 10025 rvjx |z rY, z cpY xpl, XY~cp ~zphM Rl UrYyj ~Y v v.
r{ xf { v YpGpyxY, {x~Yyjx Yy A l zl v}vY x t. l{l lpY W[zplx }rnpx Yyp zn xYh Rwyp xplxY v x. { p{p xYh lh r{ v x.
2000 RzvYh r~tK 54 ~pYxp Y ry[l vN zxY n K l .
UhxMYGfYzK Y Yq{y ~Mj ux [hp[z ]p Yz{ vn lh x ~Y~ Yy {zxf Up rflf prpp ~ Y yh x t.
vv tGf }rnp[yx l { ux n|Yxp r{ rj lY}Y pv R t{f RyY}Y R|{zf ~Y r Rl.
~vx v{{p K rn|{zf r n|x yc p{p ~op{z n|Yxpf r~YK K{x {h ~q x[l t{f ~Y Y ~oY v ܻtp{. A {[v X{p rpvf Y Ylp r{ v {pvv Yf~Y ~ t{f l{y {p{ xx ~fp K zoxY r{~x.
lp{p YMx ~oY tYxf Rxl pp YMpz rlr zYylp xfl {p 16 {p [ct y˻Kpl{p UnxMYGfYzK rn|x l{l YpGpM 16Y ~x [l.
~~ yp rMy
tissa@rivira.lk