@

 
   
HOME
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


A Rp tzpYf ~p ~ll {~p{plx

Ylzp cx{Mop vlx n|Y lpYf RY YzxY vzz ~l }lx x ~p rj ~lNx. p{Yl WYY n YYl ~[ nYY n yap Yf R Rx rYf [{pz pf yY{Y n {x. Ylzp cx{Mop vlx y S ~[x {p{p yap Yyp p{Yl{x ~rc.

vlY Yl{
~vcx rtq R{ vp~p xl lyj r{lrl YzNxY {p Y}j[ v{ ppl pK { p[x yrz{j[yxY r{l{[p xx. X{p[ pp z~l rtq WlyK r~nxY Y}j l f p[. K Rly, pp ~pn {{ n rpvp ~pny p{p op{l x{xY rtq { xcp{Y X[ v{ ~p Srl Yyp ztx. Tf Wy{ {~p ty {p Y}j, Ylv pK { lyx { {pp ~{xxp[ yol vox x. {xp Rply{ lvl Rxl Rly r{p R~vpl R~l {p t{ Xf `x. lv ~p R{л{p ty Yyp zn ~pn Yvp Yvp lv[ zYxf {p ~p t{ n Xf `x. zYx ~vcx rtq ~pn[ p{ Yv Yy rvY Y}j l f [. ~v fv Y}j lv[ [f rtq{ Yl Yypp Yz[ pK { vx r~{p ~x WYv l{l ~v[x. K Rly ~pn rtq ~Y ~Y{Y Ylv l f [v l{p {~ R{z ~[l lll{xY Un[l N. Rply{ Y}j {hl x{zf rl{pp ~pnl, Ylvl Rly ~x R{p ~tql{ lyK [l pv ~ x.
Rn Wlp ~f...

lx rtq p yj [v Y~ {ll A yj vl ~m{y{ ~x c[lY N x vv ~l. K RnulcpY ~{u{x lyK [vf Ul~ v {Yz, ~Y lv {f [vf [pp rxlpx {v { {~Yy rxlpxx vf ~lx. Rpxp[ òxYyYK, ~fYrfYK, zu, nN}, v ~{u{xp p [vf Sl Y}j { R~ Yp R Rr l Rr rtq{ {p Rpou{x YlY n?
~pn v[ zYxp v[ lxp rfv Yy Rlx vlY v l { Rn~ Rlv {a{Y z~ ~ Rp Yvp Rxyp n, vf pK Y {pp?
v R{ Rrl WYYz ly{z n xz p[ppx ~pn R~ vl p xp{p Y UllyxY vf vf p {x YvY ~n? R[ ~ {x RxapxYn? RuxapxY x ~l [vf Rr~l { ~ v[ U[y ~v rfz RllY v vf `j. Rrvj { `K ~vxY WY{y rf{ppf llpn R{p l{YzY [ t{Y vf xp tj x. R[ ~ tyYy t Y zp r{lj vf v[ rrly Rlx ~rl Yy n.
~p v Y{{l c c{l Xxl WYY ly px vf x{j A ~x `K ~y|[l Yf x. tq p{Yl{Y rv{plxY[ uY{Y v y`nY{p ~pp n xp r|px A ~v[v vl v ~ f[l zFc{Y n vf .
v npp{ Y}j v Yyppl {nnY t{x Yy~xYf ty lt t r`{ YyY{p ~pn { x.
~KrMj {nn v[ Rl. Xx{ x Wpp vv, Xxf Yz Yypp vv. Xx[ z zx WYf vv {y f tzrp{.
YvY { xl x lvl [l p{ vv R~yj{ tz ~ѻx. nnpY[ v{ vK ~{pp X{p[ ~lK rlK K Rxp R~Yl {pp Y{y pK rr YMvxY l{p x x vf ~lj x.
~pn[ R~y rfvf ~l Yy[p ~ vf YvY pK ~ {N x K vll vf ~l[l pl. W A vl vf l YrrxY [p r pz{|f l{l l YrrxY [p Wppx vv Ļ{.
~lx Wrx pz{|[ vj tzp nx[v ~p{p n xl{ ~pn { x. Rply{ { p[ ~ R K~x vl lt t Rlt[x [p Yy [ll x.
vv xpp Bp
vv MvZ{ tz ~ѻx. Rrvn{ r~yj R SYvp [vp [~ yf{p rf {{ x. Rx }Y{ ~xK R}gpxYf WwjY v, vf rpj. rvj Y p |YxY, lYvY { òxK UllcpxY n v[ ~l rlp vl{ p[j. vv Uvl{p vp Rx r~r~ { [x. pz{| rvxp v n~ tz ~p rpj n v[ ~lf xY, xY pj pl.
v zf { xp f R x rj [p{ tj x. ~p rHhY p{ppx vv Ļ{. y rxprl {~ tj ~ Rxf Wx pR~j t{ vv n. Wl R ray {|xp vq ~p rp Rl vqY W~{{ x. {px vqY Sxf R [x x. A Rp{ vq yY Sxf {[x v Rl f vz{ N[{l ryY {px rfr~ yf Wzz Y t{ vf vlY x. ~Yzo { ~vc oMv RaMoMv, lp R{~m{ rtq ~ `vY v[ lf pj pl.
{px ply Y ~pn [z r~r~f y{ v n~ tz ~x x. R nY lpY Sxf Rj vv Rx {y Y yp Rl {j. RyY}Y zox R~vp tzvY xv[p ~p rpj n v[ ~p x r{ [~ j.
xvx vv Ļ{. Yn?x ~pn R~N pl. RN YjjxY rzq ~ ~ R[ ~ ~fp{ t `K vf Y[l {j n pl.
Y}j v[p Rl {pp nr WY [p v[ ~v r|pxY px vq yY [vp vp Rply{ ~pn r{~N Sl rz z~ {ap U~y{.
AY Yvfl R~oyj p. A vYn N{l Y}j Yy~xY Rl~pY [z AYf l{ Rl~p nYp ~Yl Ry[px ܻxpp. Al v Y}j{ R|x Y ~v ~YxY WYY p{x. Al Y[{l R~ nYYf Yp nYYf pRpp prppp R Yy[pp ~Ktpol Rf {x `Y [wyx xzx v lpp. A vYn N{l A zY Spp A npp lyx.
{px rf v{lYf R{Mj j. p rpj v vn x. ~hy ~ ~xy x vl pzxp j. Zjhpx {p y p`pp ~[yx ~p~p{ r{p ~ x. K S~N{ vlY Yy[ppf p [ppf ll nyp vv R{f t{. vlYf ry Rr r~ Y {zz{ll px t{ v[ vlYx ĻN x. {y x. Rr [vp [p ~ѻx {zz{ll v y{Yf vj x.
Rllv xp{ p Rr npp RlM Rܻ{z ܻxp K ~Ktpox vYYn? AY Yv WYY n?xp WY l[pp vf{l r{p {z p. zY ܻxp{ WY WY tK Rw~ ~Ktpol - v{rx ny ~Ktpol - ~ny tK - ~ݲ ry} tK. Al K Yx {M[YyjxYf{l Rr l{lYv Rx {pp p xzx vf lpp.
v y{ R~z x p{llN ~pn ~ y{ v n~ tx v[ kl{ r|p Yyp tzv.
XN xppx Ļ{.
v qf R[px Spp
v[ Yl{ [p y~ r|pxY Wv vl{pp pnn?
Ylv p. Xx xp v WYYv xf . AY Rr npp[ v x l npp{. Al Rr Y{{l A tzz p. Ypv xp{ p Rr Rr [p lpp Y{{l xv{z p xp WY Xx Xx xpYK v vf vlY {j p. AY v[ {yn?
px ~pn {x.
Xx lyY p{x. K v zYv Wvx. |}xp r.
vv k{ ~ѻx. YplNxY p{p ~pn ry}rlx rtq rhvY S[pvf Ul~Y p{p t{ vf ~Y x. Rx lp K { nvp Rll R[ ~lf p[j R{c Rn~ ~vx.
Xx[ r|p vf pp{ Y}j. vf A{ lyK [pp r{x ~pn ~~p z~ {x.
Rrf {l{pp {z ܻxpp Rr ~~Yܻx S Yf Rl. l Rrf Rx p. A Rp tzpYf ~p ~ll {~p{plx.
y y {y Y {px lf v ~ z [z Wp j. YFc ~{qY v{ Rll Wx ~[po{l xx ~lp lyvf ~{x {l, | {l `vY ~lf p[j x.
Xx v[p Rl{pp np WY R~oyjx xz v xpp p. v[p Rl {pp Wrx xz v Xx[p Szz ~ppl p. Al vf nypp t WYv nxx. vf vf... l[pp t Xx vv Yypp Rx xp WY.
v YvY Y x vxY v l p[j x. v[ Rp Rvl{p ~ { RYfxllY N x vv ~l t{. Wl W{ppY rtq { Rpvp {|xp vf ~l[l {x pl.
Xx vYY [p n ~p Xx xpp?
Xxf AY vlY{l p pn?x R~p ~pn vq ~p p[{ x. RN Yjjx v ~ R[ ~{z ~fp{ tj [wy | t{.
Rr {p{pp Bpv p A [p Yp xz ~v[pp t{j Rx Xxf?
~`f R~~j R [hp [ zzY YvppY { vlYxY v[ ~p R{{ p[j x. ~t{. W{ ~v[vY Y xl{ j. vf Wx RvlY {N x. pll v Wx RvlY Yy j.
vj[z Ylt Yyz vp~~x {[ {p{pp Rrf tn? Rp vp. {f {[[p Sqz WYryfv [z pr xp WY r ~ܻxv ~{u{xY n xzl lp{ {z{Yf
{ynY `vp v[ Rlplx {һ[p [x x. vx Rul anp{Y p{p t{l ~v~l r {M[xfv Y~ {ll tlyxYf vx ~Yzxpv ~oyj {p t{l ll}jxY l vf ` [x x.
Xx p WY pKvM vyYy[p tj. X~ pKvMf Yz WYY [pp r{p f lyx. Yx {z{ t{l AY Wp[F.
v pKvM vy Y ppp ~p[ Rlf AY [p tj ~x vv Ļ{.
lyvY p {zrz zxz A{ rllM r p{jv Bp p f ~ xp ~~p Xx ~zp WYfx Yl Yypp. AY ~x vf AY {p~ Yypp Bp {j. S~~y n{~Y Xxfl v xz R Xx Yl{.
Wx xn v[ ~{yx vq {p~Y R{j ~KrMj ~lx Wx p{p t{ v[ x~l p ~ ~ x. pp p Yz vj RYx {p~ K YMxx Rl{| z~ vf ` xppf Rll Ylvݻ[ v{[ v[vp Rply{ x.
WY{yv {px rj[p{ ~pn ~YYpv [p [fv YyY{p rz [~Y vzY vp Wx [p [~ rf v{lf Rl Y l~cpY lrf nM|pxY ~p{p ~ x. ~{Y ~lvl [l p { vv ~p x k p[{.
Sܹ Wp xvx ~pn [jpYf KvYf p{ {x.
Xxf {hl Rܻp. rYv Rn ~.
xl {yY v[ ~ [ [ll x. ~l ~ Yx p twz{ lzxY [l Y Yz ~v{ [ [~ R t{l, lx ty xl v[ ~ vlv rf{p R RYyxY vf `j x.
lpvzz px t~ p{lv R~z xp t~p RlM vf ~v{pp ~px vv ~p Ļ{.
Rr K r|p [p Yp Yl Yyv.
~xK WYz~xp xl{ rYK {hYfxl{z yl K |YxY, x{Y Sp Rply{ vf pj x. Ylvݻ[ ~x R{|l{p vpv Rj{K n v Sf Y ~pl}x. Rxf R{| r R[ ~lf R~{~zzY ~lfY ztp Rxp Yl vf, ~vf r{ vf R{|{ j.
ry rxY l r{ oMv n|pN ycp clYx R~p nK Yyj [py Yvf ~t xp xvv ~xK n{r[l ~nxY x vf ~lj x. ycp clYx vZ alx {x tyj~ twnl yc[ YzxY ~rvY R z~ Url zt ~ t~lp[ |zr S[p [vf r tvj lyjx. K lyjx pY lv[ [f{Y rtq { RaMx{yx[p Urn~ v~ ~. [f{ {pp X[ q RlK p{z yY~xY vp rajh z~l l{l pY ~xY vp ~{a Yy z~xpl ~v x. vx R~ ~p ~rvY R r{~pp ~ܲx ~xY vp ~ypp Rpayx ~yj pxp {p t{ x. ~Y}v z~ ~Yyp Y}jxp Rply{ tvj lyjxf n K ~lx r~Y N.
ycp clYx v~ ~ݲ zY}jxY z~ rYf Yyll ~ݲ ry} unxp ly{, v vl vp} ~ܻxv r ~{u{x {pp Wx pN x vv ~l.
ztp ~xf...