@

 
   
HOME
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


vl rY}j ~K [jp. Al....
vo vMnpx {Yx l{vl zz

voNp, vo Rxlp Rytx yly{v Wzz{pp { lMcp ~{pv vo n~ rtq{ tyrl ~{nxY yG R ܻJ. rl ~u nYY v{yj Uj~v l~l{nxf Wy{ Q zY RyY}Y v rKK ztp ~p xn cx[j vn {{l yG n|rzp px rlx l {n[l ShYhY vo n~ ~Ktpo{ Yyp K ~{nxf { vpv K Yyjx R {n[lYv vp{ rw {x. Y~ {ll v {hl {n[l {px K ~Ktpo{ WûpYf anp Yy [p Rjh{ ~ rY}x ~ Yy [p xp ntyx n~ R{opx xv v pK pN. rz{ Rjh{f ~v rY}xf n cpvo n~ xp Yf[~vYf {h {vpY pN. X{pf cpvo n~ R{| {px lv lvp[ n|rzp px rl{z [ rz { Yy [K {r {p{p ~ A ~Ktpo rz RMmxp pK pN.
cpl{f Rll p [vf ܻtp Rxx lvp np n ~vcxf rY}rjx vf R Rxx vo n~ pK Wxf WY`v ~Ktpo tyrl ~aylvY R{zY Rr t n|rzpex R{Mxxpv rfz. A Rr cprx{ n|rzpx t f [hp[ Rll ty{, {a{, }jx, u}jx { }oplvY ~oY vp {p t. A ~{pv vo n~ ~Ktpo{ n|rzpexp Yyp xp n{z, Rr A [jp p[l xlx. pvl A ~{pv vo n~ rtq{ K vl vl{ R ~{nx Rh z~{Yf z ty Y xl pN. ~tpv vo n~ voNp Rytx K ~{p r{px YvYn?
vv ~fp ltp vl {p f nn~ p{x {~yf Rxl p lp~x frp [l{ tj p ~ RfY {{n K Y Yzx Q zY cpvo Y}lxf pK tp Rrz YzxYv x. A voxf Wy{ tyrl lMcp ÃrxYv K Y Yz ry~x l {Ml R t.
~y~ vo czx r nrpv v ~Mjx [ ltp p{ {~M {h Ryw vo vMnp {Yxp Rply{ z[ll ~pH zhM r{lrl YMl z~pl Yvl[xpx. cpl{ [{~p Ywf py rn~Y ~ { K ]lpx y~px v xppfl vllp K {Yxp Rply{ Yh rpp vvl ~c xrl vo ul{Y {p{p r ~ y rlx YMl c}g voN Urz lppYp vl {lx.
vo vMnpx ~Ktpo ~K vz~ Wp WY r[~p x Rjh rY}x rop ~oxY p} [j{Mop vl r~[x rMzKplN |} rY|xY ~ Yx. (p} [j{Mop vl vv rY|x ~ Yy tj lppYp vlf vyxp ry vf ryx.) y YyjpxY vpݲ{yx ~p R~p zn r|pxYf rly np [j{Mop Rv{yx W ~qp Y 2006 cp{ 01 ~f K nY{ cpvoNp p{ npY ]lpx R t{x. Tf Rvly{ voNp 27 npYf ry v ~Ktpo ~K {Ml R t{l voNp r~npY ry [vf zY{ R t{l Wv r~np[p ~N npY p{l ~x[p R t{l W [j{Mop Rvl{yx ~u{ vN R{oyjx Yx.
voNp p{npY v~ 28Y { Yz ~v{Y ]lpx RlpK Wx vp RMmxp [lll tyrl Yyj{Yvx. pvl K ]lp ~Ktpo{ Wxp rvnxf rl{ ~c{ ycxf R`zz [ vf xvY Ul~ [pp{ pK Tf ry A rtq{ |z}plvY{ RoxpxY xv {h {px vv vyj ~Ktpoxp Tf {h r~{p sz...T.xf R`zz [ Y t.
xn [fK tz{ r{p rn|{z ~{ R vv tlyxY ]lp{zf Wz...T.xf ~c{ R`zz [ Y t{ Wv ]lp rtq{ ~x tzK r xx.
2006 {~M ~{j vzv vo nhxv ~ ~zYpx ~tvxK ~[Mlycp ]lpx vx. ~hMBz r{lrl {MlYy{Y z~ Yfxl Y 35 ~tvxK 2006 cp{ 24 {p p r.{. 6.00f rvj ppp l{YYYy{p ~p ]lpx Yf tj ܲYjvzx r ~x {~ Srf x. K Rly ycx tn R| ~v[ ~Ktpol r{l{{ xx n~ voNxY z~ Yfxl Y ~Krl zYvz ~z{ tz~[vN ]lpx {x 2006 cz v~ n{x. zK pv nv ~`yN Yl{yx z~ Yfxl Y ~u} apt~ {NxN r ~x {~ ]lpx Yf tj 2007 {~M Rrz 16 { x. Wxp ~ nYYf rvj r~ Unxp r{lrl Rryo {MlYy{Y { ~z{yF y{pK ]lpx Rll xrpxx.
K Rly Wz...T.x ~p R~yj ~z cpl{ SzYY Yy [p 2007 n~KtM 06 Yܻ[zzN t~xYf Wzz Y ryxp hJ. [j~ pK {xp r{lrl Yܻ[zz{ rn|x {MlYy x [xx. Wv {~Mv vx 28 { ~{j ~y~ xrpx {MlYy { ryyr~K n{YvM ]lpx rtq {[v r{yj n Wz...T.x {lx. v ycxf ~Ktpo ~vY R{yjx v ryyr~K Y WYv {yn { Rly Wxf lxp {p [vf Xf ~ x. 2008 {~M x [x voNp rtq ~rl vY {lxvx ycY YfxllY Rlyly x [x y| vvH rtq vlYx n Rrf RvlY n Y pY. x xp f ~y~ Rxlpx ~Ktpo ~ X K yy Syjvf [y {x 2008 XYltM 06 {x. KcM cpyz cpY rMy Rl r~Y SzYY Yy [p rry[x tKtxf ~{ W y} lxp ~v [llx. ry[p xK ~ y K ~Ktpo lll{x n vxp {p~ pN. ~ Rlx xp tlyxY ~K xn [fK r{ Uly-p[py rn|{z ~{ Rl. Wl W~ x R` Jy [vf {[{ xl ycxYf x{Y pvl. vpxK lll{xY xfl Yvp rM|{xY vo Rytx ~ Yypp { RYfxlYK rzpx v W{ òx{Yf ~Ktpo rn[zxp Rp{yjx v rtq {[v Rll ycxfx. cpl{ ~{x rclpl{ Rxx rxcpxf [p Rjh{Y rl Yy Rll A {p{. pvl [p [fv ~{p ܻtp vo vMnpx vN A ~Ktpo{ Rjh{ nY{p ray{zp r xpp Sl rp{ p ~ ]lpxYf ~Ktpo ~ rn[zxY K {ply RlRh[{f [p RYyjxf Srl Yf pv t{.
t f v{ ~vY ~ { {v Rjh{ YhYrrzY r~Y[ [jvf Wx ty Yf {v A ~Ktpo{ vl rY}jxY r{l{p t{ R{oyjx Yyx. rz~r{yx ~v vo Rv{yx n ~vY { {v A {Yx Yf rhp vp x{x. K {M[x vl rY}j ~K [jp K {p f RyKu Yf R vl l{vl A{f ~ p {Yx zz ~yx. v[ ~vx lxY {yY r{~N K vl rY}j {Yx f |Yvl R{yjxY rvjYv R t{x.
vpn ycrY} vl cpr oyxf rl {l vyf voNp ~lff rl {x X vox lyY { t. lvp[ {lx, [y{xp n~p xl{ Yy[p x {frf{Y X[p vo ~`x RrY} Y. vpn plpxp Yl Y xrl vo ~KrxY X yf l R Yylx t np ~p v{. T.WD. nxppn, aH n ~x~, rvM n Rz~, l~ [y[ { voNp f Rl{ RpnK CncpY SyjvY X[ ~vx voNpf R p{lx v npYv |{~ Y. pvl Yvp Ru[xYf Rn lll{x Yjrf ry Rl.
R{ R K lll{x {p~ Y YY n cpr{yxfvx. vo Rxlp voNp[ l ~v[ vypY òx{Y yl {p tx~Yz Yzz, ~ {p Yzz ~vcx Sx r[l z~ Rp{yjx Yf cpr{yxf ~x {[v RYyfv Sf Y x.
A {p{p Urvxp Yrv cpr{yx[ vpv rY}j YjhxK{z n {[v t{ R{~p {|xp vz ~fp Yyv.
zYy{p