@

 
   
HOME
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 vzN {y ~j ~fp

{p ~fp yl ryY ~pY K {p f vzN |{vh, rYSrr Y tzYf {l ~v rllpv ` {p .
{M[ ûzfM 340Yfl Rh u rn|xYf Yf ~p Y l~lxp K {p f ~z {~xp ~ rzY Yy [p vN S [vp p{lvf Ul~ nyp Rl.
v{ ~p ~z {~xp {p{p {p Y RyY}l Yzr lf r{ Yzl{YY R [pl v{f ry nppf x.
K {p f nrM|{x Rly r ÃrxYv pp p vjf vj z nyj ~fp Rzp Rl. K RlM rtz ~pY Yv Yvxp Y tzYf{ {f Yyppf {.
vzN {y yx X~~ R ûzfM ܃Y rvj rn|x tzx RzzK vxv n K {p f Ry .
ajYzK vxYG Y RyY}Y {zz q[p 55 ~pY Sxf Rnpp n K Rp{x.
ajYzK YzrN vxYf lyjx Yy vzN v {y yx {l tzx {rl vf ﲻ[xM r~pp n ~z{ xfl { 55 {p ~pYxf Urn~ z. A Rp{ 55 ~pYx xc ~pYr ﲻ[xM ||Y yj{p Rl zop ~v[ S vxv ~pYr{yx ~p ~z~K Yyp z.
K Rp{ YMpz Yrz Unrz xfl {p 552 tz~p{ vv vxK ~q WYYy [. vv vxYf R R~{Y rvj rz { Rly R ~rY rvj [wy {xp rp xv n Rr~ x. W x{z ~ Yzr{ lyjx v R~y x.
v{ ~ S{M ~f Y ~ W S{yf y fM 400Y rvj x.
pp YMpz Rcpl F~x Rjp rv {p [vj y˻KplN Yrlp Yv[ pxYl{x np Rz Yjhxvf YzrN v{ ~ rll (xrpx n~p) tYM rY S Y. A Yp[ vfM Yzl{YY ry{zp Jvfx. `f Rux[x {x vx y uf r~ [p xvf rzvY x [vx.

lrrK rzvY

{lzxYM ~f Rzz[l v yx v Y Yq{y l { lrrK 60Y rvj K ~q WY Yy [.
KcM vpn cx{Mop Rjp x{p S˻py tYxf lrrK WYl Yy l{YzY rzvY Sv r{. lrrK nY nY WYl Yy {zp Yy lrrK fY rvj WûpYf x Yy R ~xxY rvj rzvY n{~ nYY Rll ~Y~ Yy [.
K RlM x{z vn Yzr{ lyjx Yy Y l~lxp ~ n~f Yzr{p rp [x pp cxylp xfl { rv {p |} tYx K Yjhxv Y òxYyYK [p lyly vM|px Yyppf {. tGf{zf xvf lp r{ Yzr{ ryp Y}jx Yyppf x.
Yzr{p W rllf ~tp [p xv r{yj rv {p Yvph tYx n{p Rjnp zo KcM ~Z cxv xfl { YjhxvYfx.
KcM apnp yjy Rjp rv {p rtz y˻KplN Yrlp [ppy{ xfl {p t{ Yjhxvf vv Yvph tYx ~v[ vx YG Y rzpx R rn|xf tGf{zp [~ Y tzYfN tYM Svf Urn~ z.

Ypf yp tYM rY n

yܲ Yzx Y l~lxpf ppp ~ Yp[pv Rzz[l tGf{zf ~zry Yfp ry t[ nv[p Yvph tYx ~v[ [x rv {p rtz uf r~ yܲ Yzxv |Yvl tYM rY S Yy [l. y y~v tYM lp v y{ xl tGf v[p lvp ~ W S{yf rfl{ [x.
tYM S Y lp ~f Y S RyY}Y {zzf tj fM lp~xxYfl Rh rvjx. tYM nxY rvj Y f ll{Y vv rn|xf x . vzN {y yx Rzz [vf v{ [pp Ul~xp p{lvf vv Y tYM r x .
vN vv tYM S R t{ Yp p [ll Wx {fnx. A {p fl rzRl rz{zp tYM prpp ~ RyY}Y {fY SYy .
Y l~lxp vv tYM n~f vfM Rl ry Wzz Yl K{x ~tp px. K{ S Y vx Yf lyjx Yy rjp ~tpf ~ R{~m{Y vfM ry{zp Jvf { R{yj [vfx.
vv vxK ~v Yf~Yv WYYf WYY ~j vp Rl YvNnxY ~l A{ x. ~v Rux[xYv px{ uy[l uf YjhxK `f ~pK {x R{~p Rux[x cx[vfx.
K ~q pp YMpz pzp Y~{ll Rjp Rf{p cxt y˻KplN Yrlp nM|p tx[p xfl { az Yjhxvl, Yrlp |vp ~z{ xfl {p hzf Yjhxvl ~pK Y. RG YjhxK lpY ~v[p az Yjhxv vn n~pl hzf Yjhxv RG YjhxK lpY ~v[p Yzr{ n~pl xvf ~pK {.
ﲻ[xM r~pp n ~z{ ~v[ xc ~pYr ﲻ[xM ||Y yj{p, 552 tz~pr YMpz Yrz Unr Rl Rjnp zo R{~p vxv ~z~K Y.
r~lpx }rl vz tyz RxY n ~fp ryvjf [p{ [.

r{f ~vply{ S܃~x rv{yf vz tyz ryxY

yܲ 9.30f rvj rlv [[K np r{f ~vply{ vz tyz ryxY Wzz Y. R~ n~f X~{ ûzfM 20Y rvj yY SzYY Yy Wzz Yyp vz tyz ryx fM 400Y yY R SzYYxYf r{f ~vply{ ry . K Rxp vz tyz ryxY Wzz Y S܃~x rv{yfx.
Y tYM YhrGfK {ply `f xN~y v}p l{YY xn{ ry . rxY rvj YzxY ~~ Wzz Y ry vox tGf{z p[[l Rf{p cxt RG YjhxK Y tYM r {l yܲ Yzxv UrYv|z z~ ` {.
y~[l{ Y tYM r R~ppxf { uf YjhxK U~p 5.30f rvj ry Wzz Yyp Y tYM r RYvjx Y.
vzN n~f vv rllp { Yp[ ropv RyY}Y {zz vx {xp W ~ Yp[ az~ Rpl tYx v Yp[ c}g ~vYx R{~p vl nY{v Urv { tzxY p. Wl uf r~ Ypf W{ W{ ry nppf {.
r~t~p Y l~lxp lp lp ~f YjhxK {|xp ry p Rly vfM ry n RZjh{ Wzz x.
K {p f lrrK v[p [l rzv [ uf r~ vx Yf X~~ Sxf Rnppf {. t~rp (22) ~{~ {p f vx YG ~f ûzfyxYf {h { rvjxY Sxf xp cx[jx l{y Yyppf 55 ~pYx Rul y{ ~vl {.
vv ~fp l{z zt vyv{f rl { Yp fYfM nYp r~r~f [p [x t{ l{y x. ~fp r~{ Y v nYY, [ R rY, r{h {vy xplxY RltKtxY n ~x [.
~v~l ryx Y 30Y rvj vyv{f rl{ t{ x.
v Up Yz{Y ~ rpp ~ x zY nv Yz{ R~~ ~`{ lt hy xl vp { v Yp[ R lY rvj xl{Y n, { p{p lh x xYp tz ymxY n fYfM nYY n v x.
vv vxv ry{f 55 {p ~pYx WY ~tY r ~NnpY l{z zv |}l{xY x. vv ~t rN n Y vfM ryxY l{.
R{v l xp Y RyY}Y {zz q v ~t uf r~ K {p f vzN {y yx tzx Rzzp Sxf Rnppf rfp [p Rl.
ﲻ[xM }Np ~z{ xfl {p 58 {p ~pYx uf r~ oMvryK Yp[ cv TK xn S܃~x rv{yf v [l.
v Yp ~l { ropv Spop [th{, rop vxK vz~mpx, Y pxY ruYyp ~ t{ xp u[l Yq{y Rl t v ~x [.
ryplp v[l ~p Wlp ~f ûzfM 12Y Sxf [vp Yyp Y ~opx tzryll p{ vlY oMvryK v [.

zYv Spop [th{ ~x [

oMvryK t Yp[ zYv Spop [th{ RYYy rY rvj u rn|xY tyz{z t {nv . ~z ulz zfM 75,000Y rvj vv tyz{z . Yp[ YMxzxY n A R~zv x.
vv rn|{zf ~z [pp pp x.Wp. (UN) WYf lyx. A Rxf r ~z Ypf [x Yvn xz r|pxY ܻxp{. Y ~opx Rvy{p WY ~ Yy [l lz [th{ R Nxx Yp p~l vlY Rr ufr~ vx Rlrl Yy [ll. A {[ z ~fy{Y n v{{. xx ~fp K c}g zoxY x ~ѻxx.
vlp v{j u[l vxK vx v vz~mp vxK vx ~vpx. vYn vhYzr{, ܲYjvzx, vppyv, {zXx, {Nx{, xrpx XYYv ~xK vlp y{zp R{yjx Yy [z tj. vN ~pY R lp S RyY}Y { ~xzz A{x ~fp Yy tj. KY Y pxYxp ~ vxK ~z~K Y vxK vxY vpv v u[l ~K |z{Y n tj. vx rflf ~Y plp ~ rz Rl{zp R{yjx Yy tj xx n ~fp K zop Y.

YYYz tlz tKt

v { tKt }rnp[yxY n v x. c tGfpf Rvly{ vlp ~ YYYz tlz{zf nxx ry{ hHYG x ~Y~ Rlv tKt {[xY v {j. vx [ [pp Rxp Y ~Y~ tKtxY. rv {yfx K {[ nxY v{j xx A{ ~x[l zoxY ~qp Yx.
{M[ ûzfM lyY u u[xY { oMvryK Y tzYf{ v[l 58 {p ~pYx |{vh oMvryK {p Yyp R vM[x r~ Yy xvf {pl ~fpY yl x. R [ { ûzfM lY rvj rn|xY SYy t Yp[ S RyY}Y {zz q nvp 58 {p ~pYx ~t cp{ 21 {p f |{vh n~f Rl ~x. vv ~fp{z p xYf Y 93Y vyv{f rl{ R t{ tn R| Yy [llx. Yz ~v{ l Y v ~yy ܃Yf { [jpY ~x [.
|{vh {l v{ Rl { [~ Y [jx ~p ~z {~xp rz Avf Sh Rlx RyY}Y R| ro샨 |{~x r Yx.
|{vh n~f uf r~ Sxf Rnn xrpx Yzr{ n~f xp vM[x [ l{l tzR ÃrxY Sxf R. W { Y S RyY}Y {zz q vf xK nyj ~fp R . v Yp[ RyY}Y { lvf x [l tY xplxY, h~M xplxY, [z yzY, rM xpl nYY fYfM lyY n ~x [.
v rzxKrYYpx pv [v n 58 {p ~pYx uf r~ ~p Rlrl Yy[p . ~Yy (23) pxl vv rn|x nyj [fK R x.
l{p ~, n{p Yvph 11 {p rtz, 17 [vj, 12 [ct, 9 [vj, 10 [ct 6 [vj y˻Kpl 58 ~pYx xfl ~fp{zf WY{ ~x.
KcM cpyz c[l hx~ xfl {p 57 ~pYxf Rxl 571, 572, 574 tz~p yvpnpryK n~p vzN tz Sxf Rj.
pp YMpz Mp yj~ xfl { 571 tz~p{f Rxl pp YMpz apnp ~vy Rjp p{{p [ct, KcM yp zYYf[h Rjp ly{p ~, pp YMpz ~~y yl Rjp p{{p cxt y˻Kpl YzvhYzK n~f Sxf Rj.
r~[x 17 { yvpnpryK ~f YzvhYzK n~f [vp Ry vv tzR Y l~lxp Rly nyj { {vy ~ x. {N tKv Rzz [l p{{p [ct uf r~{zf Wp U~p 6.30 ~f rx lpY rvj RZjh{ Yp[ Yzl{YY, vfM {~~Yf vj nppf ~.
K {p f v uf r~ RlM ~y { y[ pv c}g pxYxY Rl YjhxvY rflf [v ~q vv ryx Wzz Yyp . ~y ~ Y l~lxp v [vf Y Ul~ [n uf r~ xn{ rn|xv Yf Yy [vf KcM cpyz c[l hx~ Urn~ ppx.

y[[ Yjhxvf ry n

[fK vn y[ Rl Y Yjhxv th[[p rz xvf Ul~ Yyp t{ vl ~v[ vztyz ry Rl ry x Wv Yjhxvf ry .
r~p Wv rn|x v}p l{YY nYY, 56 R 8Y, 81 RxY Rl R Rxo ~Y v x. vxY Rz xp ~Ylxp p{ y[[ r{h {vy K [fK ~v[ R~. vv ~fp Wv YjhxK nxY vyv{f rl { t{ l{y x.
vv rn|x ~fp{z p{{p [ct y˻KplN ~ nY} ~yxp{yxY { yl[v r x.W~. x~ylp rNx.
RYYyxp Y r~tKK ~f K nY{ { rn| v [K ry{f lt ~fp Y ~yxp{yxY v~ R x. Yzvh ~f [p [fv 57 {p ~pYx Y vxK{z ~fp Y nY} zoxY { Yrlp l}p n~pxY n vv ~fp Yzl{YY ryxp l{z zx.
K Rly pp YMpz ~pY F~x xfl {p 574 tz~p{ pp YMpz oKY cx~pny xfl {p 572 tz~p{f Rxl rtz tzR YzvhYzK ~f ryplp-vzN (A-35) rop vM[x y xrpx Yzr{f [z t~p R vM[x r~ Yy |{vh n~f Sxf Rnp .
ﲻ[xM yj tjhy xfl {p YMx ~oY tYx 2f Rxl 621, 622 tz~p v[p cp{ 20 rYSrr tfy rn|x nyj ~fpY Yy Y Yq{y, yz {p ~x[p .
pp YMpz Rlz Rxylp xfl {p 621 tz~p{l, pp YMpz cxpl ~pylp xfl {p 622 tz~p{l xfl { tzR v[p Rqp Y ~l Y yzY, [hp[z rp ~vpl Yq{y ~MjxY, {x ~Yyjx Yyp zn YpGpyxY n ~x [l.
v r{h {vy xpl{zf ~{p vf ~ Y ~pNnp UrYyj ~l YJ ymxYf ry Y v ~yy lyY ~v[ YJ ymx n ~x[p . Wpv Y fYfyxYf ry l{l Y v lyY ~x [vf x. pp YMpz rxpl cx{Mop Rjp 8 {p ~, KcM oKY zYylp Rjp 7 ~, KcM rul Yl{YY Rjp 6 cxt, KcM apnp Yv~ Rjp 8 [ct y˻Kpl vv ~v~l ~fpf WY .
vlp ~x[l YpGpyx Y pxYxY ul Y WYY. KY A.~. Yyz Rlf tlyK WYY r{ nz tj. {Gf lYY Yf z rflf rpp pܻ{pp Up Yv pG WYY z tj. xx ~fp K zoxY r{~x.
vlxpYGfYzK n~p Sf p[[l rtz uf r~ UhxMYGfYzK nY{ [p xvf 621 tz~pr pp YMpz Rlz Rxylp rx{y [llx. v nrM|{x Rly nyj ~fp Rz [xx.

tKt YKz nYY Rzzx

nyj ~fp vn Sxf [x 621 tz~p{ v[p Yp[ tKt }rnp[y nYY n ]p Yz{ vn cp{ 21 ~x [l. c tGfp [ ~~Y rvj, tKt ~vf [pp xYh tz rG, xYh lh Rl tKt rn{p UrYyj ~Y v v x.
Yp[ RyY}Y { SYyp t WY~YNfM xplxY n ry Rzz[p .
vv t (21) UhxMYGfYzK {N tKK nyj [fK R x. Y l~lxp [p [fv Yzl{YY vfM ry Wzz Yyppf x.
Wp U~p 10.00f Ry ~fp ~{~ 7.00 nY{ r{lj Rly, p{ll yܲ Yzx Ry ryx r~p (22) Rxv 5.00 {ply r{.
nrM|{x Rly R { nyj [fK RlM Ypf n tyrl ~ .
Y ll{Yf {h { [jpY vyj t{f r{h {vy{zp x{j. {p [jp{p Up[ l{zYy{p [p [x xx ~fp K zoxY ~qp Yx. vv rn|{z Yp[ zfM 130 Yzl{YY Ujh r{ v { t{ xn vr pp cpyz ~yl p~Y vv yxf ĻNx.
Rf{p ~, l{p ~, Rf{p [ct x{p cxt y˻Kpl 622 621 tz~p xfl ~fpf r}f ~x.
631 tz~p{f tfy n~p pp YMpz rxpl rMy xfl {p 631 tz~p{f Sxf Rj.
p lyY Rll Y v ~yy 13Y ~v[ ~pNnp UrYyj, hfpfM, Yzv Rl R Rxo ~Y ~x [. ly {p rtz, ~{p [ct y˻Kpl vv ry Wzz Y.
pp YMpz ~u}j {zYz xfl {p 632 tz~p{ 631 tz~p{ tfp { YzvhYzK tfy n~p Sxf Rj. |{vhYzK YzvhYzK Rlp vv uf r~ Sxf Rj.
vzN p[py v ~vN vv 19 yܲ Yzx pY v{ vy[p vyp v Yp Rly [fvY R x.
vy[p vyp tGf Rl ryY tGf nxY rvj 19 yܲx ryxYf r t{l v p 25Y rvj ~fpp Y xl lyY {p~ t{l pY v rY|Y Yrlp .Y.r. n~pxY ~qp Yx.
vv [fv RlM pY v{f Rxl pp YvphM Wp.Wz. RJ~ xfl { hy t]px P 434 hy xl{ R~z vy[p vyp Y tGf{Y rry{ vp hy xl{f ~ Rzu ~ { t{ pY v{ xx.
YzYf r~{ v Yp vn [fvY R Yy [n Ruy~ [{p xpxY vzN {l r t{ xp rayxp nYj n Uj~K x.
K ~v[ Y pxYxp n| yfYf rp xK ~pvY {{n xpp Yltf zY x.
[{p vN D YG xpx Uh [{p x WY{yv [{p xpxY vp WxY ~ v f l{ x. K vl pY v hy xl v[p Wv Wx n~f { lt t{ n l{y x.
D YG xpx y {p [{p xpxY [{p lzx ptj t{l vx R~l rayxY t{l [{p vr WxM vM}z y}p [jzY vl vv yxf ĻNx.
Yp[ vz r pxYxp {p cxK, up, rp, zyp~, Nz{p v~fM Rl pxYxp l{vl ~fp K ~p t{ n tn R| l{y Yy Rl.
~~ yp rMy
tissa@rivira.lk