@

 
   
HOME
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


KzDbx... plx...

vyG ~p c}g rj r{lrl Yl{yxY {p y rop YMl Urz lppYp vlf Wzz { KzDb, pl, Rov, y|p vy ryx y r{z Rr ~x np tz{l rYzp, Rr~nxp Yzvp xYl{ nv.
{lx Ray oMvxp RYyfv ~yp ~aylvY r{lrl Yz{ vp{ r[j Y lppYp vl {ppY vMnpx n[x {l Yq{[p xvf {{vp {x Yfn? Y{y RuvlMmxY vp rvj{ [v Un~ Wx ~ Yn? xpp Rr vN R tyrlv [f{x.
Rr npp RYyxf lppYp vlf ~ ~lyY ~ѻx pl. X ~{Yfl {ynY Yy tj n pl. vo Yz{ ~ fYl [Y {lܻx px X {ppYf vyx ryxY Wzz Y {pf A ~q ~xK llY x xlv x. Rr vN R r|pMmx Rlln A ll Y{yY x xpp x.
~pH zhM r{lrl YMl{yx { z~pl Yvl[ vl vy nv l{vl [l Rll n~x. Urz lppYp vl[ q X ~v[ p~ppf lppYp vlf n A Syjv v Rl {ppf Sh . ~y~ vo Rxlpxf [ lt K [l {p r{pp l{ ~xx. l~xY l vyG c}g voNp nnpYfl rop r cpvo RxlpxYfl vt tyrl Rr{pf vj rppf ~v lyK Cn{aYxY l{l x n?
vyG voNpfl, vo Rxlp{zfl ~p~y n~{ zv l vp{ l{y {p l{l YyjxY n ܻJ. WpK vyG tzr{l{p vx yv{f rfp òxlvY {p Rn|vp ~lxY, YzzxY YjhxvY ~p t{x.
l~xY Rll vyG vo r{x z[l KzDb òxv ܲl{xv ~ {x vyG Y l~l{nx tzpl{x Urvxf ` v Rywj lp rfp v n |}l{x. K rtq{ vyG cp ~vcx l vl nYY R{ ܻJ. rv{pp Y l~l{nx rycx vN tz Upvnxp rp RjhN RlK Yf~ x ~xlf [p Yfxl Yyp t{. n{pp l~l{nx rycx Wrll vlf ~v ny [ppf t n|rzp Y l{ tzN[xp K yfl, ycxl clply {|xp RrMxf zY Yyppfl, A y K yff n| tz{lp z{ tzrK Wzz Yy{ppfl Ul~ [pp t{ x.
v Y{ rv vlx t{Y pK K Rjh{f Xzvnx x yG vnl tnvl cpl{ Yzrp Yyp ~Yx. vpn vyG yjy{p Sl Mvl xn cx[jxp Rlp ~p {Y{p{Y v~ ~ ~x Mx r Yy [ppf lyK Rjh{ pK XN R~rxp rpp x cpl{f l [l p ~ x.
n{ vlx |z}jx Yy tzK Wx n ~~lv ty Y p lMYxY Rr vN lt Rl. Y l~l{nx vyj~pp{ {y ~p vlY A Yvx [y{x vyG RyY}Y v{pfl, Rjh{fl cY {|xp vpv clply {|xp n {p t{ ~xzzv n. Sl ~z~K ~[l {hr{Y X~~ RjhN [jvf ty {ppf ~xK YzzxYf YjhxvYf v{p Rryoxp xv WlyK R~y YyjY n pN. A Rxp tzp Yz Sl ~np ܲl{xv RjhN [jvf ty {ppf {pl YjhxvY ~p ~ Y {ppf n tYvY pl. Tf n l{Y ܻJ. vt ~np[ S܃~x v~ tzp f W{ n ~{ Rll A A {Y{p{z tzx ~ Rjh{z tz Upvnx l Yf [p t{ vyG cpl{ vpv YvpljY tzN[xp n Yy{v npp ~x. Wtp {~y ܃Yf R~pp YzxY vzz vyG Ru{nx Rr~~f [p [x cY r|px tyrlv Yf~ ~qp r{p {Y{p{Y clply {|xp yf RrMxf zY K ~z~K ~[l Yvpljxp xlx p xx Yf pK { n?
y YMl{yxf Wzz { vyx ryxl, z~pl Yvl[ ]lpxl, ~y~f Wzz { ryxl ~ {x Yw l~pp rn|{z Slvl RyY}Y Y{z vy ~ay tz{v ~ {p r{lp {Y{p{Y x. vt {Y{p{Y v{ Rryoxp ~ Yy ]lp Yzz{zf vpv ryYxpf n~ rp x pK Wv[p n l{l tyrl [f{Y Rr vN lt Rl. WpK YlyK RyY}Y Y{z vn {{ l{vl tyrl h~ ܻtp t{x.
vyG vo n~ {rzzf Rn nvp l~xY Rll ~ { vv ~np ܲl{x rtq YvpYz, vl, ~{p rY}jxp ~ x xl t{ Rr { R{oyjx Yyv. tKtxY rry{ lpY { ܻtp ~K YHrlY y ]lYxp u}Yxp Yf Yy [l p{lv lY}j YvNnxp òxlvY {p yfY K Rryoxp ~zvz ~x [v WlyK R~y {p Rlx Rr p~lv.
K ~xzz R{~px ~ fYl n|rzp c{Y t{f rlx xl pl. ]lYxp vyxp Yf Yy [K rY}j YpK{ ~xYy{ ~ {pp x xpp n~ vyG cpl{ v~zzp tz ~p ~Yx. R{~p [x {hl tzlvY {p Rll cpl{[ p{ x. Wtp vyG vo vMnpx l ~`{ ~p tf K ry{[l {Yxp y{l Y YYl X{p Yf Y YYl xY ~[l vnl ~oyj rY}jxp ~ {{l rvj. Wx W~v {pp x p{pp x xpp [p Rr v~zzp tz v.