@

 
   
HOME
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Y tz Tp yjy{ zpD r~vf W

zpD p[yxf Rl vf Ry R{~p ~fp vv ~ܻx ~j WYY t{f rl x.
vv t (10) U~p ~f Ry ~fp rx 24Y ry RZjh{ r{.
zpD p[yxf tfp { RhKrp [vf rp { rvyrrYzK nyjv z~ ~fp Rz. Spr~{ zpD p[yx {f R ~KrMj RyY}Y {zzv ~fp r. [{p v ryY xp v[p Yp[ SzYY {l RZjh{ ry np rtz uf r~ {l ~x zt p.
ux {~x rxcpxf [l Y l~lxp l{p rtz y˻Kpl{ ~ rvyrrYzK rl rn|xp ry np vN S [vp Rh Yx. Yp[ Yzl{YY vfM ry n v{y [fv Wzz .
vv ~fp ~tp 22Y x [x Rly, Sp ໅~ npY[ ~yy Yp Rlf rl . ~fp ~tp 30Y rvj l{z zn.
vv ~fp Yp[ n lY rvj vyv{f rl{ R t{l uxp l{y . vv ~fp Y 27Y vyv{f rl{ 31 l{z zt Rlx Y r{h {vy{zp l{y .
vv ~fp vN 90Y x [~ 180Y l{z zt Rlx Y l{ {J Rh{z R~l {Ml r . vv ~fp Yp Rlf rl { ~tp 12 np[ ~yy Y rzp rn|{z rnM|px Yy Rl. K ~x Yyj y Yp[ q {fj vp~Yl{x x S pvf Y Ul~ Yy .
Y~ {ll pp YMpz ~pY F~x xfl { 574 tz~p{f Rxl Rf{p rtz, n{p rtz 16 {p ~ y˻Kpl RYYyxp ~f lyvyYp nY{ { ûzfM lpY Y RyY}Y {zz q ûzfM lyY rvj Sxf [vp Yy ܻJ. K ~v[ Syjvh {N tKvf ûzfM nYY rvj uf r~ ` .
KcM cpyz c[l hx~ xfl {p 57 {p ~pYx uf r~ zpD Syjvh n~f xp R{~p ~fp {~ toY vn òxlvY Yyp ~x.
zpD p[yxf tfy n~p RhKrp [v y Yp[ RyY}Y {zz q K vxK{z yl { uf r~ RyY}Y { {l ry vf ~z~K Y Ypf zpD ~fp yl Yp ~Y R .
pp YMpz cxKr tjhy xfl { 12 {p ~ y˻Kpl uf r~ ~p vv ~fp Y 30Y vy nv . KcM ~{ rMy v n{p Rjnp zo z~ Yfxl Yx.
Y l~l{p S Rxv 3.00f rv ryx xl Y Rly v 16 {p rtz 17 {p rtz uf r~ ~fpf vj ~x 12 {p ~ y˻Kpl{ Sxf rj Y ryxY {Mm Y.
rpny 3.00 ~f yܲ 8.00 nY{ z {|xp RZjh{ Wzz { ry {Mm Yy Ypf W{ W{ ry . Yp[ SKyp rjxp tY |} pxYxY { Nz{p v~fM [r pv az~ Rpl tY pxYxY xfl vv ry vz{ Wzz Y Rly ~fpf p[MYz RzvYh n~p n Y YjhxK [pl . vv ~fp Rrf R {x ~tp ܻnpY rv.
57 { ~pYx UrYv|z ry{zf lvpf vj x p t{ ~fpf r Y pxYxp r{h {vy y S pxYxpf r{ np{ . vv ~fp RlM Y YjhxK ~ lp ÃrxYf vztyz yYG ry [{p v ryY cG xp v[p ry l{l |z [p .
~fp RlM Spop {p pv{ Y l~lxp tyrl RMtn ~Yf vj R t{ n K RlM . l{zYy{p r{px vf Ypf Rr~ .
ﲻ[xM }Np ~z{ xfl {p 58 { ~pYx n rpp - ryplp vM[x v {~ vn r [x cz ry{z {l u y Rux[ cx [p S vxK òxlvY Yy .
r~{p ~pp ~ppno tYx xn f rtz tzR v[p ûzfM xY rvj S RyY}Y {zzf [p [fv ry np .
xrpx S RyY}Y {zz q v 55 53 ~pY{z uf r~ vv ~ܻx Yp[ n{ S RyY}Y {zz RYvjx K òxpl Ryw .
K Rly {p RyY}Y ~p vz~mpx {l vv t~rp r RyY}Y zYK [gux ycrY}, vjhzY ro WxM ȇ vM}z hpzH rMy, xn vr pp cpyz ~yl p~Y xp vl{yp {p ~fp K ~xv ~pY{z c}g zop ~~ zxp v {. {p RyY}Y vz~mpx {p RyY}Y ~p Rr KcM cpyz c[l cx~x Rl RyY}Y ro샨 ~fp K r[x ~vzapx Y.
{p ~fp K zn v cx[j R[x Y RyY}Y zYK{yx cpr{yx[ ~trlK ~x npfv pK ppx.
vv ~ܻx xrpx RyY}Y ~p vz~mpxf [x RyY}Y zYK{yx Rl RyY}Y ro샨 xrpx Rr KcM cpyz .A. ap~ Rl ~pYr{yp ~~ zxp vj[~ RyY}Y lll{x ~x tNx.
l~l{p[ Ryvj yf nYh v ~ l~l{nx vk r{l{ppf ycx [l yjx Slv ~oyj t{ p l{y ܻtp{. K {p f {px |z rn|xY tzx zt[p ܻtp{. A {[v xrpx RMonrx ~KrMj RyY}Y ~m{yl{xY zt[p ܻtp{.
[ R{zp rvjYv p{x Rrf K cx[j zt npp. A [ R rr~~ Spp yjy{p lvx ~v cx[jxYv zt ܻtpp. {lvp xn vrlv {~y 35Y ry l~l{pf Wy{ òx Y RxY. X Rl ~x zop[ Yrv vlx K l~l{ lMcpx N[xp vk r{l{pp Rrf ܻtpp. xrpx Rr KcM cpyz .A. ap~ {~y lpY Yrvp RZjh{ ~{x Y. A ~ xrpx RyY}{ ~m{y Yyp ~MmY ~mpxYf Wpp ܻtp{.
A {[v v zYNv v{l, cpl{l WYv RyvjYf [pp {z ܻxp{. Al Rr YMl{x l{v S{y p. v zY{v tzp Spp K l~l{nx S{y Yypp Y{nn xz. ztp {~y {p f S rn|l Y [jxp v[p ~vx U Yypp ûN x Rr |{~ Yyp{. xx rzz RyY}Y ~p vz~mpx RyY}Y R| ~vYxp Rvl RyY}Y zYK [gux ycrY} vl x ~ѻxx.
ﲻ[xM ~lrx zxp[ xfl {p YMx ~oY tYx 3f Rxl rtz uf r~ n v {~ vn ~x SzYY {l ` {.
pp YMpz rxpl rMy xfl {p 631 tz~p{ Bvh p[yx r~ Yy A 34 vM[x [ UrYv|z{ ûzfM lyY rvj Sxf rj YyrrvHvyrr px v [K vxK òxlvY Yy .
vv pxf ûzfM lpY rvj Ulp ryj p{y ry n~f [vp [l pp YMpz ~u}j {zYz Rjp 632 tz~p{ v[p ryj p{y rM tzx Rzz [l
Bvh{zf Ulyf {ppf { Yp[ RyY}Y yxf ry p vv tz~p{f Rxl 20 {p ~ y˻Kpl{ vv 05 ~MmY SzYY ~Y Rlrl Yy [l. vv RyY}Y {zz Rzz [vp r~{ Wzz { Yp[ rry vz{Yf vj p Wv uf r~ Y 26Yf { [jpY vy nv Yp 11Y[ v ~v[ [ R 13Y r{h {vy xplxY n ~x [l.
v Rjnp zo pp YMpz nM|p F~Yy {h zt ~ѻxp ~x ty r{ tj W n{p Rjnp zo KcM rxpl zxp[ {lx. X òxpl ty zo KcM Ryj F~ WY{ uf r~ vx{ vv rsz Rlrl Yy [l. Rzz[l rn|x uf r~ ~ n~f xn Yp Rf{ c tGfY r[vp vv ~fp nY} z~ vx { KcM rxpl zxp[ f rnxY R .
vv rn| v [p RKrYvK rn|xf ` {p 632 tz~pN uf r~ p{lvf Y l~lxp S RyY}Y {zzY xnp t{ l{y . vv uf r~ Syjvh [{prmx n~f Rl v {Yv ~q Y Urv Ul~ [pp {[Y vv ~ܻx r [xx.
Syjvh [{p rmx rf Rll uf r~ Sxf Rnp rn|x ûzfM xY rvj R~ppx. RKrYvK tfy Yf~l Y l~lxp uf r~{z ryxYf zY .
rtz uf r~ Syjvh [{p rmx {l ` {n vv t~rp yܲ 7.15 rvj Yp[ ~z [{p xpxY Syjvh n~p zpD n~f [vp Y t{ RyY}Y R| l{y Yy . K ~v[ RyY}Y R|n ~y{p l.
pp YMpz l~ zxp[ Rjp Rj p l{p ~ y˻Kpl{ vpYzK Yp[yxpYzK Rlp A-9 rop vM[xf p[py n~f [vp Y ryj p{y rM r Yf~ vv 08 R{y Y. YGhpY px { Y tYM rYf ry p vv uf r~ Y l~lxxp r{ y Yp[ tYM Rlrl Yy [l. K ~v[ Wv px ~f Yp[yxpYzK nY{ ryj p{y ry [ tzx Ypf R .
vv ryxp p nYYf r~{ ~ (08) ryxp l{z zt Yz{ l rp [l p{ yy{ ~ Y l~lxY v uf r~ {l rj uy x. vv Y l~lx Yp[ rz~ ~vYxY t{ l{y . v{p ~ tYyx t bxyr RztK{z n Y rz~ z RK ~l bxyr v.
lv Rl Y rz~x ~vYxp ~Y xnox ~q Yq{ t{l, c}g ~vYxp r~t~n rz~ ~vYxpf tYM uy [vf ~ { t{l vv Y l~lx Yy .
K Rly {zXx ~f vv {~M cp{ 07 Sxf Rj ﲻ[xM ppnp Uh{ll xfl {p 59 {p ~pYx uf YjhxK K {p f vzN tzYf{ {l rn|x {n[l vMv~mp {l vv ~ܻx ` {p ~x.
r~[x S, YpYYYzK rn|xp Sxf { Yp[ S RyY}Y {zzf ry p pp YMpz apn v{ xfl { l{p [vj tzRڻx uf r~ Yp[ tYM 12Y Rlrl Yy [l. v vy v Y l~lxp ܻnpY[ v Rxo xY n uf r~ ~p [p l . vN S [vp p{lvf [~ ry r{ Yp[p Wzz {{n A{ vk r{l{p uf r~ Sxf Rj.
vzzx{z n~f Sxf Rj l{p [vj 15 {p rtz y˻Kpl uf YjhxK ppYM ~f vzzx{z y vzN n~f xp vM[x ûzfM xY Yf~Y vv t~rp {p f Rlrl Yy[p . Wlp Sxf Rj uf r~ XHh~hp y vzN xp A-34 rop vM[xf fM l~xxY rvj ` ~x. K ~v[ Ypf vzN ~f {zXx n~f { rop vM[ ~xzz R {p lll{xY R.
K Rp{ {zXx n~f rjppf pK rYSrr n~f [~ XHh~hp {l rvf Ypf ~ N.
K Rly pp YMpz v} n ~z{ xfl {p 591 tz~p{f Rxl 14 {p ~ 12 {p rtz y˻Kpl Xxvz r~ Yyp ppYM {l ûzfM nYY rvj R~ppxf rj .
Wvpv pp YMpz cxpl [jylp xfl { 593 tz~pN uf r~ vzzx{z p[yxf ûzfM nYvyY rvj R~ppxf l ry Wzz Yyp .
~p {~pxp r~{ vzN R|l{ t Yp[ rrzp YMxz ~xzzv [p RN n vzzx{z {lx. pf Y l{zYy{pf rYy np vzzx{z yz tzx n Ypf R x x.
ﲻ[xM yj tjhy xfl {p YMx ~oY tYx 2 v[p Bvpl ~f p n~xY ry{f Y vxvp rzxpYzK, Yp[yxpYzK Rl{ S܃~ ~fp K Rlrl Yy [vf R~y { p[y ÃrxY r~[x ~ܻx ~Yy (05) {p f Rlrl Yy [llx.
pp YMpz Rlz Rxylp xfl { 621 tz~p{f Rxl rtz uf r~ rM YzN ~f Bvpl Y S RyY}Y {zzf ry np [vp Rywx p nxYf rvj ryl{x. pp YMpz rxpl cx{Mop xfl { Rf{p ~, KcM yl RM xfl { ly{p cxt, KcM oKY zYylp xfl { l{p ~ xp tY lp v[p Bvpl S RyY}Y {zz Rlrl Yy [p rzxpYzK nY{ Sxf Rnppf {.
K RlM ~z {~xp Rf~xxY rvj {p Y [jx ~f r l ~ nYY Yzx l 621 tz~p{f uy {.
SYl t~rp (04) {p f rzxpYzK p[yx {l Rl { uf r~ W tzx l{y Yy [l.
K RlM pp YMpz cxpl ~pylp xfl {p 622 tz~p{ rlM y Sxf [~ Yp[yxpYzK {l rj ~Yy (05) {p f W tzx l{y Yy [l. KcM apnp Yv~ xfl {p Rf{p [ct y˻Kpl{l, KcM rul Yl{YY xfl {p x{p cxt y˻Kpl{l vv vxvf WY{.
Spr~{ Sxf Rj 621 tz~p{ v[p ppYM vM[x [ [~ Yp[yxpRy{ R~z R ~xxY rvj [ rzv v [l. zpD vzN {~xpf ~poy [l z [p xvf R WYv vM[x { vv vM[x rzv UrYv|z ryxp r~{ v [ll Y l~lxp rry{ ppf ryl{x.
r~[x ~ܻx v[l rzxpYzK rn|x cx ~Yy vxK pYf ~t l nlp ~xxY R {{l v~ lyY xply v [vf p { nrM|{xfv R|x {n[l { rn|xY n x.
xz rn|x ycY{z ly ~tpf zopfl òxpl rn|{z ycY K ztp yrxz lp n~Y }Yy vp{ zt vf xn vr{yx Yfxl x . xz rn|x Y òxYyYK Ul~pp vp r~{ Ktplf rn| Rr vz~mp xfl xz rn|x RyY}Y Yfxl uy[p . r~[x Yz ~v{ l vv rn|x Y òxYyYK vk r{lvf vv uf r~ |z v{yY Sf Yx.
K {p f p[py rn|x lp lp ~p Y YjhxK vk r{lvf Wv rn|xn RyY}Y R| {p |z YMxuyxY Sf {p . vv ~ܻx YpYRy rn|x Y YjhxK ~x ~~ vxK Y Yvph tY ~tp p[zp pv Y pxYx xfl { Y YjhxvYf ry Y l~lxp lyY vy v. p[zp ~v[ l{l lyY v l{z zt R t{ r~{ l{y . p[zp Rl 25Y rvj Y YjhxvY Yvph tY ~tpf Yf { ~mpx ~f rz~ |} YMx tYx Yq{yf Rll fM rp~xxY rvj y.
pf R tn lyly vl p[zp, UvyK, y[{p, Yzxvyp xp pxYxp xfl rpY rvj Y YjhxvY xz p[py rn|{z l~l òxYyYK Ul~pp K Ryvp lp lpf xp t{ Rl. Yzxvyp pv Y pxYxY f ry RyY}Y R| {p vyv{f rl .
lrr[z Rl rn| v [K R Rxo ~`{ ~z {~xp ~ ycx rzp rn|{zf Rl ~ Y ~vYxpf pxYl{x vf {px ~f pxYxp W{ x Wv YjhxK òxY ~vYxp t{f rl K Y ~z~vY n K {p f Rl. Wv YjhxK ~x ry K vxK K {p fl òxlvY {p ܻJ.

 

vN S lply ~Y {p~Y

xn vN S zlz ~Y {p~YK vv ~ܻx ~.
{p ~fp 57 {p ~pYx RyKux ~fv 571 {p tz~pr z~ Yfxl Y YMpz .. yrx vppyK rn| Rr oyxf n, vppyv Rr{ ~ ﲻ[xM app [jzY 56 {p ~pYr z~ n, 56 ~pYr{ ~ KcM cpyz c[l ywYrl SpxN cY RyY}Y rgvz{ vf n, 58 {p ~pYx YMpz vjhzY {|xp Wx RyKux ~fv v` YMxxY Y pp YMpz Mp yj~ 571 tz~pr z~ n pK Yy Rl.
K Rly YMx ~oY tYx 5 pp l{l ryY ~pYxY Ryvf xn vr{yx rx{y [p Rl. {p ~fpf WY{p p{{p ryY ~pYx vx x. YMpz Rlz [z[v[ v ~pYr {p Rly, 11 {p [vj y˻Kpl Rjnp zo pp YMpz rxY rpp l{p rtz y˻Kpl Rjnp zo pp YMpz yl RJylp xp nnp vv p{ ~pYx tz~pr{yp z~ rl vf xlx.
K Rly ﲻ[xM{yp {p vp cx{Mop, app [jzY, cxpl rMy, ~vpl ~xtjhy, vpn ly~ xp zop KcM cpyz oyxf U~~ vf Mn| .
~~ yp rMy
tissa@rivira.lk