@

 
   
HOME
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


Yw pllz R{y R~x v{yl...!

  • v Ul~{ ~vx ~p[ pK Rhx - rY {pn
  • th z { {jf R{y pY Spp t -  vcpl{

Ywf Ul~{ ~x U {pp p{Ktyx. ~lz U{r v~x Wwp pllz {l F~lvp[ Ulrlx ~vvf Yw lj{ v Sp ~pK {. A Rly U {p Rl R{ynn Rp r[vf n Y{y Y{yl R Rxp Upp {.
Yw rfYf{ xp R , p t, ~z, nv, v~zK K Y{yl WYf vj [~p Q zYN ropv RMY vo~mpxx. ~vpxp ~v {~yYv p{KtM R[ ~f rfYfN [ Rn xvf {l p Rxp lntnxY Mvjx N. A l nYY ~x. WYY pK Ul~{ ~x {p{p th ujh z [vf rfYf{f rjp R |z cpYxx. ~z, nv, v~zK tz v YNyl v ryppv th z [. lntnxf RpY l{ Ul~{ ~vx {p{p Szvf ~zp ~rxvY zt vf rfYf{ [ WY rf S{p l{YzY Rz~zx.
A Rp{ K {~M rfYfN Ul~{ ~x Y tz [vf y {p{p Rr W [xv.
v vM[x vpv Rly [n K {p f l{YzY ujh Rz~z y|xY S{ ܻtp Rxy Rr pl [f. pllz ~y~z, Rl R{y ~t rlK, Rl R{y th vGf, y r { n K Rz~z l pRh{ vf ܻJ. {pl R{y{z lyKv lntnxY pv pvl K Rz~z {zp th z [vf rfYf{f ru[Yx p ~fv rjp ~.
Ul~{ ~x {p{p rY {p vpv ru[Yxp Y{yl ~pK {p RYyx X{p[pv p [vf Rrf x.
vvH Rp K R{ynnf ~t rlKrl Rz~zY v Rx.
R{y xY ly ~~ vv pllz Yzf K YH p{. Rr t~ l[ th Ryp Rr lpnpYf tnz np{. {p R{y{z K {pYf qf ~p~ ܻxp{. Al... Kry pK l{vl ~p~ Rhx.
p Sp ~~pf R{ynnf, pllzf YH{zp ~t rlpp Bp pp! fzp; W~.WK.W~. ܻxp ~ Rr ~p~ Rh {z.
vvH SMp ~ p~M rfYf{ Yp x rz~Y vz ~ tvlyj Rz vf v{yl rY {q~zY nv Rl.
vllx p {z{ n{z WYf ly R. Un rpny Sqp WYv WY YrG YzzY{l jj p! K ry Rrf ~p~ Rllv p. [x R{ynn pK qf ~p~ tj. [x R{ynn Rrf Ypp{l, {ly YY tpp{l {z{Y p lyvf ~p~ tj. ry ~~ [xf A[zz ~zz z [pp Bpv Yyp th Y lyx. Rr Yjp YrG, vz {[ n{z{zf q SzvY p! Rr Sp Yx {z{Y th{Y vGf{Y ûjpYz xz vlpf {z tz[p Spp{.
rfYfN vz{ll rM t~Yyp [ pllz ~y~z Rz~z r ny{p nlp npY ~y~z pyw. y Yvy{ f t~Yyp Yvllpv Rr ~v[ Yl{f WY {j x.
vv p R{y ~~Y ~~ pllz Yzf K ~y~z YH p{. Rl ~zz ܻxp{f p Yh p{x. ~zz rzxf Ryp Rr th l[ [pp. Al Rlf RxvY Kt{pp p {jv Rrfl Yzûyp{. ~vpxp n~KtM r{ Sqz ~ly { {pYz lvx v[ YH Yypp
t~Yyp[ Yhxf RpY r~p ܻtp Yhx Y.r. [ۻ[ x. rnxY Rtl { [ lv[ y Yhx Sx ~f[p ~ѻx x.
Yvl r~ {xp r~~ {[ Sqz ~p` S xz lp{. Rr Rxvl yrxz lpnY ynY {[ lvx. Sp WlYf zux xz Rlf Kt{pp ~Davx. A RlM rz~xpl Rl r r r|p z Rr{ ryp Wf W{p{. Rr f Sppl K v ry. Wv Y pnl r ry pK R{y Ypp t {x.
rfYfN [ Rn xp f lr~p WûpYf {p~ ~K n Rr R~ [G. RJz {[Jp[ R{y Yhx ~trlK rl, G vG, ~y~z v nxYv ܻJ. pYh{ rjp ru[Yxp RJz[ YH th lypp Xf Rr ~v[ Yl vf{l ShY pn.
K ry Sp RyY}{l qxp. rz~x, vN Rx ly ly rM [{~p{. Rrf pK K ry qf R{y ܻxx. Kp ~ұG WYf ry xfv ~p[ Wp{. A ~ Rrfl R{y ܻxx RJz r{~pp Yf ry ~p {.
A... rfYfN {pnp[ lll{xx. rfYf{f th z [vf rjp ru[Yxp ~l{ n vf t n S{ ܻJ.
nvf[h ~f l} vlx rj tj Rl R{ynn {p{p yr z [vf x.
Rl R{ynnf RK [pp v ryv Rr rfYf{f lvx Wpp.
vplyK ~zz Rhrh tjl r{f ny{pf Rpp Rl RvY Ryp npp Bpp! Rl R{ynnf l{ th YY [ppl Bp. vv l{ f {h ~p[ Sx xz. {p R{y{z pK K n{~{zf ry xppl Rvyxp.
rfYf{p ujh z [p Rl R{y ~vypp Yw ~p rvjY pN. Yw R{f t rn|{zp rjp Rx rfYfN Yh{zp th ujh z [. |x vlx Rr ~v[ Ylt Y tyfv th z [p Rr~ xp [vp v x.
th z {x lvx. Al Rh{Y pl{ vv R{y ~vyp{. Yw R{f [hY lp{z th ujh ܻxp{. Al Rr l{vl ry xfv rfYf{f Wp{. v R{ynnY {[v K ryl Rl R{ynn ~vypp Bp.
Rl R{ynn r[v [p |x r{~N W{p Rn~.
~ܲ lp[
bxyr- az Yyjylp