@  
   
HOME
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


ny{[ R r{l v rpY
Urpv l R {jl... Rtl YYzp l Rp RYy zxp r lpY[ lx tq Yy vn?

Rrv RlY rxY Rrf Yx lyK {p{ x ppp A{f ~xK RtnxY ~ {hY rY Yy [ppf t { fx. Al ~nfv nRl R {{Y[ lxf Rl{pp Yt SyjvY x vlYf{l Xtf ~ Rnn? Al.... ~nfv l nr R {{p Rtl {{p n K vl {~p t{ Rr RvlY pY xlx.
r~[x pY Rrf v{j Rf lpY n|p rl n Urpv Rtl lll{xf rl { ny{. lpY rl Urpp nn {~M c v~x x{x. A {p fl WD.A x~{fl ~.A. zfpfl { xxY Srn ~xx. `yYpn r{ ~ x~{ [zx{ vzY{ rn|xf rڻx zfp { { r~{x. zfpf ~y y~~{Y pl. X n{~ Rxv x [pp Yz {h v. {xp r~ zfpz[ v[nyv r { K x{f Yz v Urpp xx. vp y~~{Y p {{n Rlf r xppf Y~ rpK ptj n WNz rv[ppf zfpf {jx.
Y~ rpK ptj n K Yzz ~lf pK r [xx. xx Srn l{l {~y nYY [l { lp x~{ xl ny UrlYf ~pK {{x. Rx vl ~xpxf rڻx p[h yzfx. n{yY ~Yp rY} vp r~{ y[ ny UrlY [p {n{y Rp{ ă.
W{y Yzzf rlY ztjl q xx K x{ ~l. nn {~M c v~ n{~Y A ~px ~t Yyp Y rlY Urppx. Al... ryN YyvxY ~ n ny{f Urpv l R t. nr tjl A{ ~v lll{x rf tj pl. {K rnx [p xl { Rly, nYj YYz Tf {h tpv Yf tjx. ny{ rY} Y {n{y Yw v yzf ny{ vy Yy W{. rz~Y ~lYvY v[p Yܲv lY ~ vf X{p[ Ryvj x. Al rY}j{zp x{p Wx ~MmY p{p t{x.
ny{ ztjv ~ly vlly NN Yp {h [pp{l t {x xz. zY {p Yf {jl Uhtz Rlfv S N{. Al nxxp v[ ny{ Yf YYz v xz RpY YYz p{[p p[Gf. x~{ v{ xpx.
Wx ~t{. {n{yp[ Rp{ ty Yyp X ~f [llx. A lyY p{, ~v {x~ ny{p[ òxYyYK K ny{ lpl ~ x. l R {{n X[ tn {Mopx Rh{Y px. l Rh{ rv [ppf WY YYzY Xf qfv rvj{lx. nrxp p[ ~vf p {{l Yf YYz v lt RpY YYz p{ X ~f [llx. [ny W v v R R [vp Yx. Yv Yppfl RYy zxppfl Xf Y[{l UnN Bp Yypp pl. rnx vrf R`zz Royxp rp rp~z yq{ [pp lpY, rl lvpf ~ ~ l Rx. RYy zxx. A lyY p{ A YYz Royx nl vppf, Yv Yppf r{ Xf x. [ny qp {ly Rn[p pppl l{vx. Wx x r R q. vrf R`zz Yh tzx yq{ [pp X Wxp {ly [p ~f {Y Yy [. X[ nY Yfxl l{ Yy [pp lpY[ p| n Ãrx. A YyK [~vl yr{x pyvlx.
Sqf np Y~~Y K~~{Y yjv Xf {pl y[to pl. K nvrxpf R [f{ pK X{p[p r~ ny{f xp Yz n~{x. xK zK x{ lpY ~l {{l |} Rorp AYYxYf X xv Yyppf RlpK Wx K nvrxpf vl R~{~zz. RYY ~v[ r~z xppfl x{Y pll vzY{ ・z |} Rorp AYYxY pv t. W{ Rorp AYYxY R R~pplv r~z {pp tzl~z vo v nzxx. Al prl xK AK x{Y pll tzl~z `rl rn|xY p{p t.
vpn plpx xfl Rtl Unx ~p r{z{zf vzoy zt pp n lpYf Wx n R x. A vnz Roy ztpp r{z [ vzYx Rtl RxY pK rv. ~zpY Rr zzl Ylz{z, ~ ~vcx yj [jrz ~{p {p~ n rxpl tzzp vl n Y Roy{zp ~vn ~pxp lpY[ [x {h Yfxl t yf R{~p Yy[p ܻJ. ppn~ YGf[ vl n K {p{p tp UrYy Yx.
Al K nvrxp Szz ~pp ny{[ x{p {Mopx Yy [ppf |} Rorp AYYxYf xv Yy np z~x. Wx {~ ~f [~ p{l rx ~mpxY {pp pK lvpf vl R~{~zzY t{ K nvrx x ~.
p} vlyRyD
bxyrx :
aly W~. YYy