@

 
   
HOME
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 

 


{~y nn~Yf r~{
[h{xp [h Wp Sry pY{

X{p ~x[l pY{ {xp }rnpx Yyp znn. Y ~ yl v ucp v [h[p Rl. ~vpxp Y ~ yl v ucp zYx ul {x ò~l {M} rv ~x{~ ~f ~N{ ~x{~ nY{ Yzx x.

nYj zY RKtzplff pp r [h{x Sl Rl Rlx ~fv {q {yxY {|xp {n[l YMxuyxY Sf Y ~mpx. Q zYN vlY v R ryv Y~x r{ [h{x R|l{ vvp A t{ l{y {x. Y~ {ll zYx S܃~x pY YMvpl lY}jx ~Ktpoxp Yl v ~q Rrf S{ Rll W܃~Y [pm ÃrxY ry{~l Rl~~Y t{ n Yp[f{p {{ r[l xl x. vpn vyf ~[y ryn }lx YK [N}j ~{pp Yzly.
vlY {plyv ryj Q zY{ ~v[ [pnp Y {q cp rtq pY ry{~l {|xp Rrf [py rppf {x zpn~ x[x vtl { pY{zp [h[pp zn Yf~ rvjYx v tyx. Wl p Rrf R{y nn~Yfl {h ry pY S܃~xY [p Yyj vf ~Y}xY z Rl. A W܃~Y [h{x {yxf py vn.
vov ~~YY Ryvnz [zz ~[y ryn Rxlpx ~p r~[x Yyp zn [N}j{z rszxY {|xp ò~l {M} rv ~x{~ rvj vtl { pY{Y Yf~ v ܻJ. R Yf~{z nlvY Yz Mjx l{vl rMx}j vGfK r{. Y~ {ll vv pYN v { v ucp{z ~{u{x Rp{ vx ò~l {M}xp rv{p ~x{~ ~vx rvj pY{Y t{f rtz lMYxY [hp[x x.
Rlx ril{x Q ux Yy Upp{Y nY{p y rgY Xt ~v {p{p Rr [zz ~[y ryn Rxlpx RoY}, vov ~~YY Ryvnz xc RoY}Y RaMx vp RJylp vl[p K rtq{ v~{v.
[zz ~[y ryn AYYx xp~Y Roy xfl R~x |pYy Yzrx ~[y ryn [N}Yxp rj v yl {p{. W WY rx{yY {|xp r~[x ~vx Rr pn [h{x {z[v, v y{j, YGG ~ Yh y{j YGG R rn|{z vn [N}jxY ~ Y.
[h{xf py xfv Ļ{l [h{xl, Ktplfl Rly vn R 110 Y [wy ~mpxp ry pY{Y Yf~ nYpf ztj. Wv ~mpx t v ucp Yf~ [h [ppf ܻtp{... RaMx RJylp vl ~ly Y x.
R 110 Y lyK [wy ~mpxY [N}j v ~lp lyK z~ r~ YxY pN. ~Jvp Rl pp lY}jx x [pp pK Wx }Yy òx{Y p{{n ~[y ryn Rxlpx ~l ~l ~Krl{zp v{p [N}jxY vf U[f x.
R 110 Y [wy vnf [xv rhpx {x. p 20 Yf {x x xf ~ppf t. p{l vlrff R xlx. A ~ YlY ujh [h [v |z Rux[xY. [zz ~[y ryn Rxlpx rMx}j zo y~Y vlYvyj r{~x.
[N}jx ~t RlK Rl. y~Y ~qp Y Rpnvf rhpx RY v rlz { Nz{Y ~ppf ~yM pxfcp RY vp tpH~
(Bends) pK y[x {zvf Sh Rl. K ~ X{ ~v p ~~Yf {l{Yv v vlrff rj.
X{p ~x[l pY{ {xp }rnpx Yyp znn. Y ~ yl v ucp v [h[p Rl. ~vpxp Y ~ yl v ucp zYx ul {x ò~l {M} rv ~x{~ ~f ~N{ ~x{~ nY{ Yzx x.
{Mjzrl U ~Y~v ~q x [pp {Mj{l v [z n vv pY{ lp v Rl. Wvpv lpl rn zbp ~l |zvx R~pxY n W t t{ RaMx RJylp ~qp Y x.
K p{z vn y ~{u{x vv ryn [N}jxf to{Y t{ n r{~ RaMx RJylp Y~ {ll pN tqp zt[l { ~Krz Ytp Yz Mjx ~q n|xYf xvf Rn~ Yyp t{ ĻNx.
rMx}j zo y~Y vlYvyj r{~p Rpnvf vv ~mpx [wy RY v vpv pYN ry t{ ~ n W hx {y{ Y}jx v Rr~ Rl.
lv tp {p~ {vp ~vx ~fv Q zY{f pY r t{f S܃~x ~Y} nyx. ~]ll lyx[ R[vpx, cx Yvyp[ rv { Yyj vpv Q zY{ ryry[ yf{z {q [pnp Kl pY ul { t{ rz x.
[h{x pn rn|xf pp { v y{j YGG Yh y{j YGG rn| R|x ~l zY}j ~l rajh [wy vn. vv rn|x pY ~x [jp v tl { t{f cpr{n r{.
Y~ {ll [h{x rn|xp v { pftp Q zYNv }rl pY{Y Yf~ n pW~ pK n|x pY{Y Yf~ n xpp l{vl |l Yf pvl. Wx Y{yY {{n {~y nn~Yf Rl Rlx zYN pY lY}jxp ~p xj{Y zt ~ t{f K v[p ztp S`x tp {n[l x.
K yG S܃~x y R{~~p rynlvY vxK Rr R{f v Yy R{opxY xvYypp pK Sry ~z pY rtq lyly vpv Rr[ xf[x{ ~Ktpo {n[l Yyj n |z {|xp Rp{yjx Yy[l x.
y cxpl
ravijaya@rivira.lk
bxyr-~pl [zz[