@

 
   
HOME
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


zpD, ryplp, vzN, RzvYh Y tzx RplM

  • v ~pY RfY {fYy ry n

v {~ vn Rh {j {p ~fp N[x xl N[{l Rl.
ryY ~pY{z ~tp {px r[x cz ry{z t~xlv RYvj|z ry v[p Y [jx pl { rn| ~Yv Rlrl Yy[l.
pf Un[l R lll{x Rp{ Ypf zpD, ryplp, vzN, RzvYh xp rn| lyv Y [v RMtnxY Rl.
K Rlp Y [pp Ylpn? Rlpp Ylp n xp UulYY r|px Y pxYx vN Rl. p WYY Rlxl vN S vxK l{l N[{l {p t{ Y ~opx n n,
K ~ lv Urv |Yx xnvf Y l~lxp {zYp ~.
pvl Yp[ roplv rrzp p[yx { zpDx l{l p [jpp yjlvY RhxYf rvf xl x. rtz ~pY pfvl zpDx RYvjx K vxK òxlvY Yyp ܻJ.
KcM cpyz c[l hx~ 57 {p ~pYxf Rj np xl ~fp vf rj ܻJ.
X xfl { pp YMpz ~pY F~x Rjp 574 tz~p{ vv ~ܻx YYz rn|x ~KrMjxpv v [l Rly Spr~ YYz ~f vpYzK nY{ A -09 vM[x tzx v{ Rlf pl .
K RlM Wv tz ~p{f Rxl Rf{p rtz, n{p rtz y˻Kpl v[p Syjvh {N tfy Yf~ tzx n Rzz [l.
574 tz ~p{ ûz fM rY Sxf tzx l{y Yyn YMpz ~u}j {zYz xfl { 632 tz ~p{ rYYpYzK YzN ~f Syjvh {{ ~v{ nY{ ûz fM lyY tzx l{y Yy [p 574 tz ~p{ WY.
ﲻ[xM ~lrx zxp[ xfl {p YMx ~oY tYx - 3 f Rxl 532 tz ~p{ rzrpYzK [v n Rlrl Yy [p ryj p{y ry n~f ` {p ~x. A - 09 vM[x tzx R {n ryj p{y ry R{yjx {p r Yp[ tYM rY SYyp r{p t{ l{y . ryj p{y vM[x n S p Ãrx Rll R{y vl ~v[ Ypf { l{l rop ~rxK vM[xY R N.
vv ~x {p f ﲻ[xM yj tjhy xfl { YMx ~oY tYx - 02 v[p vppYzK [Kvpx n v [. vppYzK [Kvpx cx~Yy vxK n{p Yvph tYx Rul yjy{Y { KcM cxpl [vz[ Rl Yvph y{p ~Y Rpv vl lY ~fp Yy r r~no lpY.
vv ~ܻx A -09 vM[x r~no ~p~mpxY { rzxpYzK p[yx n v [. ppYM n~f xp ryj p{y ry Rywpp n rzxpYzp x. Yp[ A -09 vM[x t WYl Y vo~mpx rѻx n vlpx. vlp ~f Sxf [vp Ryw rtz ~pY Yp[yxpYzK p[yx n ~Yy (05) ~{~ {p f Rlrl Yy [p ~x.
K ~v[ A -09 vM[x tzx YYz ~f Bvpl nY{ v rzpxf pl { t{ xn vr pp cpyz ~yl p~Y vv yxf r{~ x.
cx~Yy vxK {~y lpY ~fp Yy vpYzp Uhf xvf p {{ n Slvl Y YzxY UrYv|z UrxvM[Y ~fp v[p ~pY{zf pxYl{x vv rn| vn{ [vf xn vr{yx ~vl x.
K Rly vzN ~ܲYYx v Y ~l rop tz Yq{y { RzKrz aKvz rn| n ﲻ[xM ppnp Uh{ll xfl {p 59 ~pYx v[p vv ~ܻx v[l. pp YMpz rxY rpp xfl {p 11 {p [vj y˻Kpl{ v[p vv rn| vn{[p .
K Rly YMx ~oY tYx -04 pp Rp Rywp p{ ryY ~pYx n vzN ~fpf WY vf xl{ Rl. K ~q 59 {p ~pYx xc ~pYr YMpz |pl {pRyD rl Y.
xn zYK KcM cpyz rz Rz~[ Rl~p n~KtM 01 Yl { x[x Rp{ vv ~pYx YMpz vjhzY zo z~ pp YMpz rxpl F[j{Mop rlYy . 641 {p tz ~pr z~ pp YMpz cxKr tjhy n, 642 tz~pr z~ pp YMpz ypz lp[h n rlYy .
pp YMpz apn v{ Rjp l{p [vj y˻Kpl{ YpYYYzK rn|x vn{ [p vzzx{z n~f [vp Y. ~[Y Rp {n[l Xxvz rn|x n 591 tz~p{ v[p K ~ܻx v [.
Rrf vzN{zf l{ ܻxpp ûz fM p{xY rvjx. zpDx rvjY p{x, vzN p[yxl Y [pp Ypf p R{~p ~fp Yyppf ~{p{ xx xn vr pp cpyz ~yl p~Y vv yxf ĻNx.
vzN tzYf{ Y [K R{~p ~fp R [x { tzx Urvxp xnvf Y Ul~ Y x. v vM[xp R Rxo [h t [vf Y l{yfl Yfxl vf Sh R t{ n tn R| rp{ npp x.
vppyv Rl{ tfy {y yx p Rll v rzpx xfl x. pf Ypf ~x n Yy[ppf Rll vzN tfy {y yx x.
f ry Y [ht[l Yzl{YY, vfM{zf l{vl ~fp ryvj ~tpf vj nppf ~{ Rl. r~[x {~y Ãrx R { ~N{p TK xnox ~fp{z l{z zn ~tp [jp lyn~. v vz~mp {Ml{zf Rp{ Sp ໅~n~Yv Yzl{YY vfM Ujh ry{zp zl l{z x. vxp Rfn~Y pfvl p{l ~{ ~fp vf x rj Rl.
vv ~fp YK Rn [x ~fpY p{p t{l, ~tp[ zop[ MulYv vl Sxf [~ zt[l cx[jxY t{l xn vr{yx rp{ nppx.
l{zzl Rtl ~tp xn vf x{p t{f r{p vlx xn vr{yx rܻ}r Yy ~. ~ fY Rtl ~tp A ~q pxn{p t{l ~ l{z zt ~{ v r{l Rp{ {n {M[Yyjx R vf ~z ycY z~ {M[Yyjx Yyp ~tp Yw {NxN RyY}Y ycY ~q xn{ R t{l Wx v r{l Rp{ ~{ppY t{l xn vr{yx rp{ nppx.
lll{x v~ x ru SzYY Rl Yw ry vz{Y xl v ~q {p Y pxYxp x ~z~vY r~[x ~ܻx Rp{yjx . v{y v { |zv vy[p vyp RK YGfzx n v ~x [.
~pzz pp p{p vy[p vyp Y l~l{xY ûz lY rvj t Rtz vy[p vyp tKtxY ~v[ vvp Yp[ ]lp ~z~K ~Y Yy[ppf .
Yw ~f òxlvY { |} tn AYYxY K t{ Rp{yjx Yy [ll x.
vv ]lYx {px ~f vx{ tj ylpK v~fM x. ylpK v~fM xp ruYyp[ rn[zY RyY}Y Yfxl uy pxYx x.
~pzz pK { Yp[ vy[p vyp ~vYx X xfl |} rj{Y zt . |yl YYє pp p{p vv Y l~lxp[ SzYYx lyly npp rGfRKvp ylpK v~fM rvj.
~pzz RlRh[{f [pj ~zxry yw{ Rly x. {px ~f Yp[ ~ppno tn tYx ~vYxp ~p vy[p vyp RK YGfzx ~v[ Yz vM[ X~~ vv rn|xf [pl . r{y~YzK rn|x Yp[ RyY}l {~pxY vv Yjhxv Yv v [p .
vv vy[p vyp Yx uy[vf Yw ~f [~ tj Ypnytp pv vGfYYzx Rl v{l rYy{. Ypnytp Y ]lYx vxvf xn{ Y Xll R| ~vYx. xrpx Urp X {NxN rYy{.
vv p{KtM 26 { n{z, Y{hp rM ~ ~} pv l{l Y XllYy{Yf YlYy tKtYy [p Av ~q vv r~ Rpyoryxf [~ . A ~q yrxz zY} rpY rvj {p Yyxp vv r~ Rpyoryxf [~ .
yw{f [~ ~pzz pv Y tKtYy tKt RK YGfzx nv[l vv Yjhxv xl Yw tz Wn Yp [x |} YjhxvY A {p fl X{p Wp v[ Y ~x.
{pxf p[[l [~ {px Sxf xp RlM W tz [z{ tKt RK YGfzx Wxf nv x Rj ~ Yyppf lyK Y Yjhxv ~vl x. pvl K rtq{ Yzxv p ~ rY}j YjhxK Rlyv[v vv r~ tKt YGfzx RlRh[{f [l.
v {px ~ WY ~YYy{Y[ pKrl zrpxf Rp{ v[{ll, cKv rzzx rM ~`{ t S ryxYf ~pK Y RK YGfz ÃrxY v.
vv ]lYx lv SzYYx xn vr{yx t{ vzp Y x. Tf r~{ Yyj RKvp, Rppn ~[ RyY}Y zYK{yx{l lv SzYYx { t{ Yyppf x. vv tKtx tq[l Yx U~ [hp[zzY ~f ru {p rYf rp rry{[l Rxpn rj Yy .
{ p{p {pxYf {{ ry x Rxp ûz[K RfY rvj tyf ~Y~ Y vv tKtxf f ry x xYh tz{zf {h |z A{ xn{ lGf ÃrxYf ~Y~ Yy . { p{p {pxYf Xyll np rvjx |z}jx Yy Tf {p Rxp vx ~Y~ Yy .
vv vy[p vyp tKtYyf ûz lY t vv tKtx Rq[p ~Y plp Rxp xvf |} rj{Y n {px zt .
K RlM vy[p vyp tKtYy [p R Yjhxv lpvz R`y{ px Yvph tYx ryxYf Yf . W WY YѻxY vy vj Rly RpY r~ l{z vn rp[~ .
KcM cpyz cpY rMy vl ]lpx Y Y tKtYy Rl vy[p vyp Yp {px ~f Yz vM[ X~~ [pl Rll vv Yjhxv t{ K ~v[ .
pf RlRh[N r~{p Yp[p { lyly vl ylvzp rn|x Xll t Y YlY n RlRh[{f [. pf K ~Ktpo{ |z r~Y RlRh[{f [p R Rly Yw v rvj ryxY xl vf { ~z~vY n Rp{yjx Yy[p Rl.
v[{llp ~x[l RYyx RK YGfz fY v~vf R t{l, Sp 20Y {pxf x{ R t{l Rl. K{ YjhxK {|xp WY{y ryxY Wzz vf ` lt[l t{f pf ~Y rz ܻJ.
nYj ry ~q Y [jp vnz xnK vf Y ~opx Yfxl x R t{ n K ~v[ l{y . tKt RK YGfz [p xvf r Ypf yrxz rp~n~ Yzxf r{ {p zt[p R t{ n . lv ry ~z~K ~q ~r {p x [vf n Y ~z~K Yy tj rflf ~Y plp Rxy.
vv YjhxK ~vYxpf ~x r|pxY R {{l xyr yf{zf Bpv vlY xvf Rxp ~ r{ zt[p Rlx .

***

cܻxv Ullvayx x xl yjy{

v{K Axu{x {p{p R{~p vl nY{v lav lyj x Yr Y pp YMpz zzl cx~ (x xvf ry KcM) [ R{~p Yfxl rMj v [y{ vn r~[x 01 r{l.
lp{p |} tYx [ y K AYYx ~ nY}lv zoxY {p zzl cx~ XHh~hp Y rzp rn|x ûz fM 28 Y rvj Rlf [ Y pxYxY [vp Y YJ ymxYf ry l npY[ YjhxvY ~v[ r~r~f rjn Yp[ ryxf zY.
SYl 18 { ~f ~Y}v z~ Y rzp rn|x lf Rl { vv Yjhxvf v{y Y l~lxp WYv rn|xYf Yf ~vl, A p{z R { {~ ~l Yz[jxl ~ Y rzp rn|xf xv Slv }Yy x. Yp[ vy p Ul~{{zf xp pxYxY vv r~ SzYYx x.
Y~ lvpf ztp SzYYx ~x [x vv Rul y{ lv RlK ~Kuyxl ~v[p SzYYx zt [ll n Wv rn|xp rp [v R~y {x vv ~l rn|x ry Y YjhxK ~ ~v ~x. v ~tpv Y rzp rn|x [Y, [zY [p npp nY} zoxY ~ SzYYx {l xvf x.
Y {pxf Wzz { ryxl ~v[ lY rvj Y YjhxvY rn|x ryppf { Rly ~nx { lp ~f ûz fM lpY r~r~ nr~ Rly [fvY R.
Yh YjhxvY {{l zzl cx~[ YjhxK { tzxf vj vf Ypf p . Y l~lxp WûpY v {fn KcM zzl cx~[ {K rnxf Y UjhxY { l{z . Wl ~fp Rl py WY [f ~fp Y pp YMpz cx~[ YjhxK l{l ~tY vv ~fp l{z .
K ~v[ KcM cx~ l{z zn lv ~[x n ~v[ |} tY ~tp r~t~ppf {. p p{xY ~~ {ly r rn|{z tG ~rll rzq[p ~ vv r~ YYz{z R`z Yj v ~ SYvp [vp Av n Rr~ x.
xl Rlyv[ nrM|{x Rly [fvY f[l Rly Wl l{z vn {{l pp YMpz cx~ Rl Yjhxv Ypf ry p. vv ry nYv Y ~~Y rvj vy nvppf vv y{p ~vl .
Y rzp rn|xf [ px{ ~fp Y pp YMpz cx~ y{ Yp[p Wzz { { ryY rr{f {vp vv 26 { xp ~v [ll x.
A {p fl {M}{ ~ r{h {vy Ròx vp K lll{x lv Rj np zoxf pK vf S r~f p .
ûz fM lpY rvj lv zox l{z zn ~[x [p R S r~ RyY}l lpYf [x Rly Sp nnpY v S RyY}Y {zz {l vv lll{x pK vf rx. r~ p (27) v S RyY}Y {zzf r yy ~tp lv S zopf K t{ np{ l{l Rf npY[ YjhxvY ~v[ pp YMpz cx~ Rl Yjhxv ~ lpf ` .
Spr~{ [{p vN zYrfyxY RyY}l lpYf [h t~~{ xp ~v[l vv Rul y{[ nxl, l{z zn ~[x Rl yny ~t Yjhxv [p ycx rzp rn|x {l 28 { r~{yN rx.
Yp[ [{p tYx rox (Air Wing) { |YM v Y tYx n{x { Yp[x Rvyp, ~ppno tn pxY az~ xp pxYxp Y rzp rn|x vy nvppf pxYl{x Rll pp YMpz zzl cx~ t{ Y {J Rh{z vv ~nxp r~{ r Yy .
2001 Y ~opx ~v ~YDb{zf rvf l {xl, [ y K tYx v[p Y rzp rn|x R RyY}l Yzr l ~}v Rxp |YM Yp[x Rvyp ]lpx v ~ x. ~v ~YDb{zf r Yp[ rop Ypn~xY {x n vv [ y K AYYx ~y{ p z~x. W{Yf ~ ycx Yp[ vf Wxl vf Ul~ Y n |} tY zop[ vl vp Wv AYYx [fv r{l{ [vf .
Y rzp rn| lf [ Y pxYxp uxf rl Y v{p y{p yff v Rll Rl~~.
pp YMpz zzl cx~ pK vv Rul y{ lv yf {p{p v xv Yr Y Rxy X[ {~f [x f Bpv RxYf lyK [l x. X xp ~v[pp fl ~ѻx Yz {~Y x. lv rx[ |v rl}Y Ryvnzp ShvY Yf~Y z [l v S Yf~ z [vf lv z [l ShK Yf~ tY{f UY~f lt jx vnzY zt[p .
f v~ nxYf ry { vf ~pK {p f X{p r ytM {lxx rxf { z {~x x ~Y~ vf xn {l RY{yx yno { ~ Wx n toYxY { t{ rn|{~p ~qp Yypp x.
lv q [J[p v~ rY rvj ` {n lv Rp[l x r{ ry{f lt vv y{f lv ny{[ vj{l tzppf p {x f px Rr ~x npf Ax yfY zt K Uyly vxvYf WY { ~ x.
X r{ ~ {lxx r{z Rlp ~z r{z ~ѻx nxY rv. r{z y~x rpYv nvx. Wl c R[K plY X {h{f rj ~x {pxp {ll ~f rop vM[xf xvf ~p nv {~xp{ r{ rop vM[xf [p xvf r{ lv x. vv U~~ zop[ Wv [[j ~v R~~Nzz {lxx nv {~xp r{ X[ vyjx R~ k {zr. X ~v[ R~y Y nv lyjxp r{ X[ R{~p Yfxl {ply ~x UnN {~f zt.
v{p YrvY Y vv Rul yjy{ yfp tzryll {x z, vnz, vl vY pN. l~l{nx vzprf K v vl cܻxv r Ryvj {p{p lv r{z lx r{ Yr Y vv y{f v vl Q zY{~pv jx[x.
v[ r{z ~vYxp, q ny{ Yp[ SzYYxY x ~ Wv yy r{z Y [v ~v~l cܻxv xlYv.
Rul yjy{j Xtf ~v~l cܻxv uY rjvx.
~~ yp rMy
tissa@rivira.lk