@

 
   
HOME
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


v {~ vn yjy{ Y tz ~qzp ryvjfv x

Yp[ v y ~x v{y [ [x Yp[ Syjv yjx Yyp R{~p vxK ~v[. Y pxYx[ |} n|px {p{p v y ~xf ry ~fp K cx[jxY zt [vf Y ~z~K Y n A{ n {Mm .
Yp[ R{~p lyKr{ {x Spx n|rzpexp z{ ~fp yvxYf Q zY ycxf tzrK vx. A {p{p Y l{ Spx n|rzpexp xnvf Wv n|rzpexpf Yp[ vyj lMcp r{ Wzz Y {l{yjxY x. v{y Y pxYx[ v y rY|xp n l{y {x v ry vN zn rycxp ~v[ x v ~ ~fp yvxY Szz ruYyp clply rc{f tz Yyp t{x. {px ~z {~xp tzp lt [p ruYyp[ KzDb l~l{p [pxp l~l òx p{lvf Q zY v{ [pxp vxK{zf Wy{ Y l{ Spx n|rzpexp Y {p{p wz Y n SpxN, vKtx R { l~l ryx ~ l~l{p {p{p l{yfl Yl Yyp{n? l~l{nx {p~vf Yfxl Yyp{n xpp Spx ycx vN R Rux[x . Y l~l{pf ~zxp vf ry lv yG l~l{nx R{~p Yy{ [v Spx{ vN p R Rux[x Rl.
Spx ycx z{ tzrK Yy Y l~l{pf Wy{ ~fp p{l{ ~fp yvxYf xvf Y ~pK {pp q{fj ~op |Yx x [hp{ [vf t{ rz x.
R{~p ~fpf xp xyr yf{z ~p Y l~lxp xl xyrx nv {~xp[ vnz WY~ Yyp t{ vv ~ܻx l{y . xyrx h {~xp z{ tY jx r{ zt [K Y ~z~vY n òxlvY {p t{ l{y . lv ~opx v~Y{ Wv jx rx{ nvp t{ r{~ Y ~opx xyr yf{z {~xp z{ tY jx zt [pp t{ Rl. Ypf xyrx Roy ~ vf YY n l{ Y YzxY rv.
TK ycx p [K ~fpf x xyrx ~p hxp[p Y [jp vnz zt [ll n ruYyp [p [fv ztp xn rycxp vN v{y TK ycxv Ypf R {p lll{xY Un[l{ Rl. K lll{x ~ l{yfl {p ~fpf vnz Roy ~ v Sx Ypf Rr~ {p Rl.
vv ~ܻx {p Uly ~fp K yy l~l{p ~v[ vpv cz yY~ Yjf ~v[ ~fp Yyppf n RyY}Y R|{zf ~ .
zpDx RzzK R{~p ~fp Ryw S (23) px ~f vv t~rp (27) nY{ RZjh v {~ R. Uly rn|x R { Yjf lll{x ~ [~, Y Yh { [vp[vpx n ~KrMjxp v Rp.
rpp, ryplp, zpDx xrpx, vzN, {zXx Rl vxK r{ rn|x ~xzzv czxp xf . rn| ry [[{z vp cz ry{z R .
zop ~tp Yq{y lfv Yf. xrpx ~pYr{ypf r{ tGf{z xvf ~. Rzz[l ux tYM lp ptjp {~~f pl ~vf S Y x [.
[p [fv R { ln {M}{ ~ 57 58 {p ~pY{zl, xrpx 55, 53 ~pY{zl vxK Rh . xl Nz{f Ry zt v n r|pxY . Y~ {ll ~tpf R{| Yv v vpv Yllvzz { prl zt vf Yfxl x.
p [jp ll tl { z RK Nz [vf ~fp vf x{ RK Nz[l YpGpyx x [ll n Wx rvj{l p.
{~ ~ Yjf vn {{ n ~tp[ Ryvj {x Y SzYY {l Y~ ` vf x.
K Rly ~ Yjf [{ly lll{x vn lppzrr rn|x ~tp n~xY rx 13 Y ~~ {lyf Yf Y ~fpY vv 26 Y [ppf x.
lppzrr, ppYyN rn|x RyY}Y {zz ~ rv{p [ct (1GR) ly{p xpܲY rtz tz Rڻx (4 mac) ~tp v~ Yf ~x. rpny 2.30 f rvj WY{yv R xY rvj cz YqY Sf W~{j ~ vv ~t Yf {.
Rlvp [~ [hp[z{zf p[ [l. l{l ~tp YjhxK {|xp Rl{z tq[p rx. rp [vf p { Rx U~ lp{z ~x.
vv r~ v [vf tGf W{ppx 514 tz~pr{yx 52 ~pYrܻ[p xrpx Rr vz~mpxf 26 rpny 2.30 f np{ .
xrpx RMonrxfv R { [{ly lll{x vox rv tGf nY (26) n{z 11.00 f rvj rx n WYp {yYf [p x {x ~tp 15 npY rv. ~z {~xpf Rxl tGf nYp lyK ~t RyY}l lp{zf [p xp z.
pY tGf Wp ~{~ 5.30 rvj rx n A r WY tGf{Y n Y . Wp ~{~ 5.00 f rvj cz ryf R~ ~y ~ ~t 04 npY [~[p [x Rly X{p l{vl Rlynp x.
Wp ~{~ xvx ~y ~ S r~ v [jp Rly r~p (27) U~p YfxY Uh ~ ~yxp{yxY Rl r~ npY pY tGf{p v [.
xrpx Rr KcM cpyz . A. ap~ n| ~ayxY vYy r [~ xrpxf xvf ~pK {{ n Rxrl Yz[jx l{p [{p v[p xvf {x 27 { x. WlY W {h tN KcM cpyz yl ~z{ x.
{p Rr KcM cpyz c[l cx~x n n| ~ayxY yl v ~ W {h tzv ~q 56 {p ~pYr KcM cpyz c[l ywYrl rlYy .
xrpx R { cz [zK{zp r{z 21936 Yf Rxl 82,223 Y R{lp tj Rly ~p Yq{y 123 Y X{pf R{| r~YK ~rxvf RyY}Y R| rx{y [p . R{lp { nv {~xp[ rff r ~tp lvp[ tlrl r{ ztp ~N R{~m n x.
lll{x v~ x zpD Rzz [K R{~p ~fpf n Yz[jxp to Rx. lp rllp zpDxf ryp rtz tzR oyrl {~ vn nyj toY vox ~vp ~vp ` {p ~x.

zpD RzzK ~fp

zpD p[yx SzYY Yy[p 57 {p 58 {p ~pYx vv S (23) U~p {p fl lp rllp Sxf Rp.
ﲻ[xM }Np ~z{ xfl {p 58 { ~pYx uf r~ ~p~y (22) yܲx {p f ryplp - rpp (B-69) vM[x ryplp n~f xp v[ R{y Y S Y RyY}Y tKv {l ry vf ~z~K Y.
Y l~lxp xrpx Yzr{ rll ~f ryplp vM[x y zpD p[yx {f{p Rxp ûz fM 12 Y RyY}Y {zzY (r~ tKvY) SYf RyY}{ ly Yy . Rlp zpDǻx xn v Yq{y r{ ~mpx { ry S RyY}Y {zzl, Y RyY}Y {zzY SYy R t{ n l{y Rl.
ryplp ~f zpDx nY{ Y 2300 Y rvj xn{ vN S [vp p{lvf Y l~lxp {pl Ul~xY yl {p ~.
rpp - ryplp rM Sxf xp v ~pY vy~vHx nY{ tzx l{y Yy [l f Syjvh vzN{z Ypf ~yvf ~N. Wvpv RzvYh r{ tzx R v p{lx p x.
S (23) RxK Yzx {p f v {~ Rn ppf {{ n Wl A {p fl x t ~z~K {p~ pYy Sxf Rj rtz uf r~ Yp[ ryplp S RyY}Y {zzf Yh {j.
vv ~fp RlM zpDxf ~xY Y YjhxK ~v[ zY}vp, yK}, up xp Y pxYxp r{ Yq{ .
KcM ~zx Rvj[v xfl { 12 {p [ct y˻Kpl{l, pp YMpz YGf{ll xfl { 8 {p ~ y˻KplN YjhxvY n vv ~fpf WY.
pp YMpz 냣z ~vyYp Rjp r~{p ~pp ~ppno tYx xn f xn{ Yp[ tYM r{f ~vlz Yyp p RoyZ { tzx ~ rtz t R{zf vl |YxY x.
r~[x ~ܻx rpp ryplp vM[x v [K ~fp yܲ 12.00 f r{ xo f xn{p Y tYM vf ~vlz Yyppfl, ~xY Y YjhxK {l RZjh{ ry nppfl ~pp ~ppno tYxp zn ~x ~ |} tY uf r~{zf Sxf xv r~ x. Rjnp zox[ rfp ~x np ~fp vf [~ xo f [vp Y p Rly vM[{zp r{ xp rtz ~pY{zf vl r{zY x.
~p~y yܲx rfp rpp ryplp Y RyY}Y {zzf ry Wzz {n xrpx Yzr{ {l zz n~p r Y tGf nxp rvj {y R~ppxp ~fp Y 12 {p [ct uf r~ {l ry Wzz Yyppf . Wv ry ~MmY { vk r{l{p vfM ry Wzz Y [ct uf r~ Y tGf nYY [z{ nv Rl A{fl Rzu Yyppf ~vl .
v 17 {p [vj y˻Kpl ufxp Y S RyY}Y {zz Tp Sxf [~ t Rly, oyrl {~ ~v[ R { vh ~l lll{x ~ ~fp r ~tp Rf npY[ ~yy r~r~f [v Rr~ x.
WY~x rpY rvj Y YjhxvY xn{ ry lyY Wzz v ~ vv rn|x ~v Wv ~tpf Rr~ x.
Y~ nyj {~ vn S n{z 3.30 {ply ~fp [p[x ~tp Y rzp rn|x fM x~xxY Rzz[p . vv ~fp v ~tp ~~Y rvj r.
vv ~fp RlM zpDxf ry np RpY xn ryvj nY 57 {p ~pYx {htzp ~pYr ﲻ[xM a[ [zz[ xfl vx.
pp YMpz ~pY F~x xfl {p 574 {p tz~p{f r{ tj RYYyxpYzK ~f Syjvh nY{ { Y S RyY}Y {zz q v x. vv vxv xj rn|xf Rnp Rpy {~ vnn x.
]p RMv SzYYx {l ` { pp YMpz Tr}l ~pxY Rjp Rf{p rtz y˻Kpl{l, pp YMpz c[l Yl{YY Rj p n{p rtz y˻Kpl{l, Rxv Wx {flv SzYY {l Yh { ryp. n{p rtz y˻Kpl{ A - 09 vM[xf ûz fyxY tfp { rop Y tYM rnoxYf ry p. Rf{p rtz y˻Kpl{ tfy Yf~ ~f A - 09 vM[x n~p ry p.
R{~px RYYyxp rM ûz fM WYvyY rvj [jxf [pj Rly, Syjvh n~f { Y RyY}Y {zz r~ Yjջx fM Rf~xxY Yf~Y n uf r~ Rlf [p.
Y l~lxp vv rn|x xl Rzz [vf z {|xp ry lpY Wzz Y n A{ ~xzz {Mm Yyppf uf r~ ~vl {. vv ~fp Ypf tyrl ~ { Rly Y ~~Yf { [jpY vyv{f rl .
vlY vv tzR v[p Y vxK v[p ûz fM lY rvj ry{f R zpD p[yx nYj Y{M { [hp[z ÃrxYv lv Rj~Yf [p .
YMpz . . yrx xfl { 571 {p tz ~p{l, YMpz oKY cx~pny xfl { 572 tz ~p{l zpD p[yxf tfy n~p rylvY vxK{z yl {p Sxf Rj.
pp YMpz cxKr tjhy Rjp 12 {p ~ y˻Kpl{l, pp YMpz apnp ~vy Rjp p{ {p [ct y˻Kpl{l, RYYyxp [v r~ Yyp zpDxf tfp Sxf [~ t. vv uf r~ zpDx p[yxf R~ppx v { RhKrp [v y xvf p z~ lp t Y r~ tKv R~ppx ry Wzz Yyp Sxf Rj. vv tzR p Rll zpD p[yxf vp A n~ tz[px. Yx vl zpD p[yx {fYy ry v vv tzR{z SzYYx Rl.

YMx~oY tYx - 3 v{~ vn Bvh Rzzx

v {~ vox {{ n ﲻ[xM ~lrx zxp[ xfl { YMx ~oY tYx - 3 v[p vv 25 Bzvh rn|x RYvj|z ryxp vn{ [l.
r~[x ~ܻx vpYzK v[l vv YMx ~oY tYx - 3 {l `f r{yj Bvh v [vx. K Rp{ vpYzK v[p p nYp pp YMpz rxpl rMy xfl { 631 tz~p{ Sxf R.
Wv tz ~p{f Rxl pp YMpz nM|p F~Yy xfl { 20 {p ~ y˻Kpl{ RKrYvK - Bvh rM tzx Rzz [l. yܲ Yzx Y r{ p~l vlY vv vM[x Rlrl Yy[l rtz uf r~ Bvh n~f Sxf [vp Ryw.
K Rly pp YMpz app y~x xfl { ly{p rtz y˻Kpl{l, KcM yp rMy Rjnp 19 {p rtz y˻KplN n{p Rjnp zo KcM yp cx~ xfll, vpYzK - Bvh rM Sxf Rj.
vM[x nr~p Sxf Rj rtz y˻Kpl fM ~xxp ~xxf SYy t tYM rno{zf ry p| Yy vN rn|xf Rnp v {~ vnn x. oyrl {~ vnn lv l{zYy{p n [p Y r xppf x. lYY Yfp yc p{p ~op{z rzp v{zf r~ ry{ ~Y~ Y [ x ~ Y tYM RKrYvK - Bvh ry y n x.
cx~Yy vxK r{ Rzz [vf Sl R~y { Bvh rn|x Yp r{ p~l vlY Rzz[l vv YMx ~oY tYx - 3 K {p f XHh~hp n~f tzx rly{p ~x. Sx vv ~pYx 59 {p ~pYx WYvf xl x.
K ~v[ {p S RyY}Y {zz vpYzK - XHh~hp RzKrz nY{ np Rxp Sxf [l x.

{p ~fpf Rf{ ryY ~pYxl WY N

lll{x v~ x YMx ~oY tYx - 04 pp l{l ryY ~pYxY {p ~fpf S ~ Ãrx l WY vf xn vr pp cpyz ~yl p~Y rx{y [ll x.
K ~v[ {p ~fp ryY ~pY RfY Sx ~fp {vf xlx. p xYv Rlp Ryw A{ x.
{~ ~l Yz[jx vn {{l ﲻ[xM ppnp Uh{ll xfl { 59 {p ~pYx lv S vxK òxlvY Yy . A czxp r R rn|x ~p{f {h l{ Sxf [vp Yl vv r|pxf vj rvf ~ p{p ~ x.
vv t Yvzvp Y [Kvpxp Ulyf [vp [l pp YMpz rxY rpp Rjp 11 {p [vj y˻Kpl{ Yp[ tYM rnoxYf ry Y rY[ v r{h {vy xpl nYY n [p l .
pp YMpz cxpl [jylp xfl { 593 tz ~p{ v[p vv rn|x vxK Ryw . vv tz~p{f Rxl pp YMpz apn v{ Rjp l{p [vj tz Rڻx uf r~ n Yvzvp r~Yyp p[az yY}lx Sxf [vp Yyp ~x.
{px R{~p ~fp ~x Y pxYxp[ R{~p rr {p vzN Yzx tzrvY Yyppf 59 ~pYx K {p f ~vl{ Rl.
Yvzvp [vf Up l{ ûzfM rY [x f Rll A - 9 vM[xp p[py Yf~ R |zv p[yx {p vzzx{zx. Wlp p[pyf ûz fM rY [x f Rll vzN x. tfyf ûz fM nxY rvj [x f Rll XHh~hp x. l[f ûz fM rY rvj [x f Rll ppYMx. Ulyf ûzfyxY rvj p Rll {Gfrrz x.
K rv vl vzzx{z Ypf R {{l ppYM - rzxpYzK{z R vM[ R x x. XHh~hp Y nYz x x. tfy v yx R {{ ~vp pxy, aKvz, RzKrz Rl{ p[py v yx n ûz fM ~~Y rvj R x x.
xK xp vzzx{z R {{l Y l{zYy{pf rYy np vzzx{z yzl Ypf R x x. K lll{xp ~ Sx vv rn|x Y [vf n Ypf {zYppf ~{p Rl.
Yp[ ~ppno pxYxY { ~fpz vy vj n vv ~fp x. 57 {p ~pYx ~v[ R { ~fpp ~fpz vyv{f rl{ R Rly Y ~opx v[p Yp[ pp YMpz oyxYf ~fpz{ U~~ Yy . Yyj RKvp Y ~opx ~x RKrM ~ppno pxYx{ ~ ~fpz Yyj[ {p{ xvl ~v[ {p Ypf WY . Yyj[p r~{ p[py ~ n{p r ~ppno pxYx { ~fpz pp ~fpz J~ pK Yq{yY n .
K Rly 58 {p ~pYx uf sr~ n Y pxYxYf Rxl rcy r ymxY Wxf RyY}{f [x xly r nYY ~fp K ~x [l. rpp - ryplp ryf Ulp { {zryY vv r ymx v.

vz zNY xfl t~pyf |} AYYxY

t~py rl RyY}{ l~l òx vkzK Ryvp xc rz~r vz zNY vl[ Vc RY}jx xfl zop ufxp Rf~xxp ~vpl l~l vM|p YjhxvY t~py rl |} vxK AYYx z~p RyKu Yy Rl.
vpnzv, [v{, {nvzz, Yw, vyp tKtzrx rn|{z ~mrl Yy R AYYxp v[p pfvl ~x ycY Ryw . vv[p Yw rn|x zxr p r{l{[p [x p{lp r{z (zF) 30 Y rvj ~x[p . Yfp Rl rn| ÃrxY rz~xf YrrK r{l{[p [x Rp{~y p{lp r{z n vv YjhxK v[p {fzp z x.
vlY Yz rzK nY rY} Yfxl ~q xn{ ~ rz~ zop {p{f vv |} vxK AYYx zop r~[x ~ܻx ~f xn{ Rl. Sx Ywf Rl{p rop rzK p{x n vv AYYx ~mrl vf xl x.
rz~ |} YMx tYx RyKuY vpv nY} zoxY { vz zNY vl[ RY}jx xfl vv YjhxK{zf |} YMx tY rj{Y vpv Sx |}l z RvY n zt vf xl x.
K {p f X xfl R rz~ vl{ p|Y YMx|x n xl r~opx vl, rlz òxYyYK vkr{lv ~q ~oplvY Rryo ~Ktpo RoxpxY Yy[p xvfl Yfxl x Rl.
{p ~fp cx[ v{lYf rjp vl xn vr{yxf Wy{ {pl rayY {ryxY òxlvY {p t{ K {p f p [ppf Rl.
}j RYYl anp vl xn v vz~mpx v[p pf px rx{y [p ܻtp zop Ãr npY vv {ryx r~r~ ~p t{f {Ml ܻJ.
K Rly xn vr pp cpyz ~yl p~Y ~~YK ~ry p[p |}f ~{ u}j rnYYv zt[p R t{f r{p {Ml n xn v vz~mpx rY}r Yyx.
xn vN ~ ~{ y[z~ Rp{ {~y 25 Y ~{ YzxY ~ry R c}g zop |}f ~{ u}j rnYYv ~q ~~YK ztx. W ~zY tzp px ~f {~y 25 Y YzxY l R zox xn v xf RpYz{ nk{vY zt px xlx.
{lvp vr{yx lyj pp{yxY ~vx 1975 nk{K zt R Rly Wx rnYYv ~zY tp ~f ~lp {~yY Rlx ~ { ~ rnYYv Yy tz prp t{ n xn v vz~mpx rp{ nx.

 

|} tzYx Rul y{Y xp ~v[

{p ~fp K Y SzYY ~xp v {~ vn ryxp Wzz Yyp RlM lp{p |} tYx (3 SF) [ y K AYYxf Rxl Rfnp[ YjhxvY XHh~hp{zf ûz fM 30 Y Rlp { Y rzp rn|x SzYY ~x [x x.
W Spx tz]px YjhxK uy zo KcM zzl cx~ Rl YjhxvY v~ }Yyl vn Rlf [ [l. {p ~fpf v { ~z cp[px { {|xp vv rn|x ~vl, Y l~lxp ~x np vv rn|{zf ~v ~vl, RY {M}{l ~ vv rn|xf [ ry Wzz v R|x }Yy YMxxY x.
Y~ }Yyl vn Y SzYYxYf Yzv ryxY Wzz Yy r~r~f r vv Yjhxv l{l SzYYxY [vf ~x ~x W r Y YjhxvY ~v[ [fvY R.
nyj [fK vox KcM zzl cx~ l{z zn Rly, Wlp r~t~ [l Yjhxv RyY}l lpY KcM cx~f rYy zt pp x. A RlM Wv r~ rj vM[x ~x r Y l~lxp xl Wzz Y ryxp KcM zzl cx~ pK Rul y{ ~nfv xp ~v[ll x. |} tYxf ~KrlY { KcM cx~[ nx n l{z zn ~[xY n [p }Yyl vn S Yjhxvf v~ v rzp rn|xf rvf ~.
vv yjy{ TK xn S܃~x l {p Y pxYxp r{ SzYY Yy [p Y ~MmY ry R[xp v{y r{ ~[Y rnYYK rpK Ul~{x v y{Yf {lp Rly ~x zx U~~v ~Kvpx {p y Yv u}j rnYYv (WWV) n{yYv Yy [vfl ~vl x. WrvjY p{ l{l ~[Y rnYYK ~Yv X[ lyj x l ~fp K rp { n~YK {p{p z Rl.
v xp ~v[l vv Rul y{ {p Y rzp rn|x Y pxYl{xf r{ tzrK Wzz Yyppfl ûz fM [jp{Y Y rzp rn|xf [ Y rzp rn|x Y pxYxp ryz{ x{ppfl nY}l rp { |} tYx ~l nY}lv zoxY x. {p Y rzp rn|x [Y [zY r~ npp v{ RlK ~KuyxY R nY} zoxY R v yffv rh{. X lvp Urp ux {p{p rN yy l~l{p[ pxYxp Rl l~l{nx {p~ nvp xp R{~p ~fpf Urvxpv xY {. v{p y{p y p[p rxl, y t~p rxl ~ ~rl Y xlx.
~~ yp rMy
tissa@rivira.lk