@

 
   
HOME
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


{n nN ~YK l{zp
yr vj ~yr Yyp |{YMv p ~lYK!

Rll {|xp v K p ~lYvf vj vp r~ rn[zxY[ ty ~{yrx vvpv {p~ {x. RlK {z{f Yzp Y ܻtp rn[zxY f vp x p [v r{ Rr~ {ppf t pl. R~vp z~f nl Sxf py l Wxp v vjv yr R lyxYf tp yvl lyxY z~ p{ UrlY zt nppf K ~vxcpY ~lYvf [l {pp rx ÃrxY Yzx. K ~lYvf vj p Rx yzp rf{ [x r~ ~~ p llypf X{p p [ppf t{ ~{j y~{l ~np n Wvf ܻtp t{ {n ycrY} vl ~qp Y x.

v tw v{ vj vp c[lf{l {p~ Yypp t xx vz t~[l vlxl t. A Rlx x. A vlx nr ~p ~p {x {n n{f r ~{ppf x. {n nN xj{l ~v[v vj ~ Yyp pxYl ~lYK rtq pxYl rMx}j Yyppf {n{ypf x{ z. A ~lYK n{~p n{~ xj {x x. Sxf [x x. {Mlvpx Wx xjN rllfv ` {p r{p t{ r{~{ n {y pl.
vj, rflf RlY{l plt vZx Rll j ~lYK ~ v plp {n nN W{ |{YMv {h. Sl R~vp RYyxf p Sxf py [~ vj Y ~{u{xY rp{p Rxf K p ~lYK v[p q rpvY zt [ppf r{p. vlyK ~yz{ N{n, Wx tp v R~y ~lYv. ~Mj ~lYv. rry {n{yxY[ ~YK lY K ~q R{| x.
K ~|} ~lYvY |z[yxY ~f Y tz[p y rgYxp {p{p Srl Yyppf Rrf {yK z. A [Kr ~ܲY v yz x. ~lYv ~ Yyp ztN npl |z {n |}e hJzN. RM. A. r. r. ycrY} vl ~.
rflf rpp rvjxf {h K ~lYK Rll R ~Mj t{ {n ycrY} vl rp{ pp x. Rll {|xp v vx Tx Yyppf ~lj rvp Y ~lYvY p{x. YzxY ~~ |z}jx Y xl WY. ~z~K Y xl WY. {n ycrY} vl r{~N ~lYvf ry {n{yx Rp ~x xl Yyj ~lYK ~MmYl{x Yy Slv lp tzrp t{x.
v{ ~lYK {n nN p{pp X~ѻxf pp. X~ѻxf ~lYvY ~ vf ry ~zY tzx xl Yyj [jp{Y ܻtp{. y[x ly [K ~fv pxY Yyj [p ~l tzx xlx.
t f... p{z ~ Yyp v{ ~lYvY ~q xv{pp, vj ܻtp R~vp rv ~ { lxf rl v r{ Rr~ {j Rxx. X{p lyj {x~ r~{ppp. R{y 60, 70 [jpY {x~ vGfvY ~p YpYf {h lyj {x~ YpYf vx ~ K rvZl{x zt np{. l{ vx {ryv R{| X{pfx.
vz~ y[x ly [vp Rply{ n rY}j [jp{Y ~ Y xl x. p{z rv rtq WY~M yj ~fp [jp{Y zt[l xlx. Spr~ A yj ~fp vp [vp ~vp rvf {h y[x[ p{z rv YlyK yf {p~ x vp [p. Spr~ ~ Yypp y[x[ p ~ nl{z rvf ~vp RYxY Yܲv{ ~Y~ [vx. Wv RYx Urx[ Yf[p RnM| ~lYvY, ~t ~lYvf Yzp ~ v ~vp YvNnxx. ~lYvf r~ p{z rv Y{yYy N x Wv[p |ax vf {n{yxf r{p. Wvpv y[xf R {pl y[to rtq{ n ~x tzx xlx. p ~lYvY vf ry K ~x Yyj Sf vf {n{yx Yfxl xnx.
ycrY} vl r{~ r ~lYvY ~q Yfxl ~Krnpx {pp K ~x Yyj ~ryzvp Rply{ x. ~lYvY ~ Yyp RYyx rtq ~ly n ~l [pp ~x. Wv ~lyx n ycrY} vl Rr {l Srl Y x.
K ~lYv ~ Yyp Yzx l y[x Mpnpxf zY Yyzx ܻtpp. A {[v {hl |} YyjY pK K ~lYv ~ Yyn Rr y[x[ vj rfp, WpK tyf rpp r ~v YrvY nvpp p. YrK ~xzz Yypp vZx Rllx. K ~ ~lYvp r~{ ~v YzY{l vj qpp p.
vx ~ v YlyK rN|vp, ~zzzp Y xllY x rz {pp npl |z[yxY ~f rx R~p vx Y tz [pp f x. [Kr yz npl |z[yx A RlĻvp r~{ n Rrf rz {x Wxx.
Rr xp f n ~lYvf ~pp y[xY |z[yx yq{ ~ѻx x. Rll {|xpv A X WK ~{yrxpv Y [l R{~p R{~m{x. vxp r~ |z[yxp rflf Wpp Rlv rn[zx.
|z[yx ~lYvf ~pK Yf ~p y[x {lf vzpv rjpp Mpnp {n{yp x. ycrY} vl RYyxf ~lYv ~ Yyp Yz ~v{ vzz v y[x Mpnp lll{x lt [v X{p[ YMxuyxx. vxp ~lYv ~ Yyp Yzx ry pp Nnp{ ~vpx {x.
t xnox Rywpp Wxp Rply{ x.
Wxp r~ vpv ~ Yyp ztN ~lYvf zY{pp[ Uh p{ Yr S{l Yy [v x. pvl rfp WYv YrvY{l vpp pl. ~xzz ~ Yypp vZx Rl. Slv ~zzzp ~ ~yvy{p ~{p òx{zx vxx.
Sp r~ A pN xK ~ [ rvjxY Yr S{l Yy [p. A rvjx YlY x ycrY} vl Yzpv |ax Yf ܻJ. A, Yzp r{~ r pN RY{zp v RnM| ~lYvY ~ Yf ~pK{ ~ ~ x. K ~ xv Kvf, R{| rvjxf pN A Yf~ Yr [ppf {n{yxf r{p.
Wlp r~{ Wwpp l{l R~y YMxx. WpK [p Rh Y p{ ~ xYh YK{zp xl vZx xl ~mpx ~v[ ~Ktpo vx. R~ fl vx R` {fp~ Yl{Y t{ Rll x. pvl nY} rry {n{yxYf K Rux[x cx [v Rr~ pl.
K Rp{ YlyK rvjxp nl Sxf py Rl tjl K |zYMvx v[p Wx xm lll{xf rl Y x.
K ~lYK Uh p{ xK rvjxY YrvY ~ Yf [p Rh Yyp{ pK, x p{l ~vpxp rfr~f [pp{. A Uh p{ [p Rh Yyp rvjxf ~rY}{x. K |zYMvx z~ r~ WYY p{x. ~vpxp rx WY ~f rx ly nY{ YzxY K ~lYvf [l {pp r{p. A WY WY y[x[ xfx
K |zYMvxf vj np RxYf R WYly R{pvY n {n ycrY} vl v Y x.
Rr K |zYMvx Uh p{ Yr S{l Yy[p, ~ Yyp ~x n Yypp A Yf~f ~no {p yy ~rxvf xY ~ p{p xfx. xK xYf K |zYMvx ~ A yy ~rxv p{ljl, Wv p Yf~ RrY x x. vx lvx K ~lYK YpYf vj rppf ~{p R{pv.
pvl ycrY} vl r{~N zYN vv ~lYvf vj p ~v y[xYf l{vl vv R{~p{pl Syjvf vj rppf ~ p t{x. A RpnK ~v R{pvYf ShY pltp r Slv rN|vp ~ ~zĻvp ~lYv ~ vf {n{yp {[ tz [v Tf l{ t{ n X ~qp Y x. Wvpv Sl lll{x vl {pp ~lYvf vj p Rx[p Sl ~ r[xYf t{ n ycrY} vl r{~x.
K ~lYvf vj np YpY ~xY rvj {GfN ~x xl {p{. A R{| r{Y Rx xl r zt [vfx. Wxp r~{ Xf Rxf r|pxp ly{ {~f x x. {~ l{l ~ nY lpY rvj v Ry zt [v ~ Y xlx. v~xY rvj YzxY Rll ~vp {p yf{f R{Mj {pp y[xf r{pYv ztp{. Wlp r~{ lx ~v lpY K |zYMvx [f{Y {pp p. ~vp rn[zxY xf lx S Yzx [l Y x.
Rll {|xp v K p ~lYvf vj vp r~ rn[zxY[ ty ~{yrx vvpv {p~ {x. RlK {z{f Yzp Y ܻtp rn[zxY f vp x p [v r{ Rr~ {ppf t pl. R~vp z~f nl Sxf py l Wxp v vjv yr R lyxYf tp yvl lyxY z~ p{ UrlY zt nppf K ~vxcpY ~lYvf [l {pp rx ÃrxY Yzx. K ~lYvf vj p Rx yzp rf{ [x r~ ~~ p llypf X{p p [ppf t{ ~{j y~{l ~np n Wvf ܻtp t{ {n ycrY} vl ~qp Y x.
yr ~Krlx ztpp ry rp ~ cpvxp [pp {~p{ ~ xx xpp ~vcx t npY lp |{~ Yyp Y l{. pvl K nYv ry pp n{l, lY}jxl Sxf [~p R t{ K Yl{ x{p YpYf ~lppf r{p. l{ ry rp rN cpv {~p{ ~ ztj vj tz ~x v v vpv {p~ Yyppf |z {n n{ ~vl{ ܻtp ~ x.
y~Y cxY
rasika@rivira.lk
bxyr :
aly W~ YYy