@

 
   
HOME
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


z{ y[x RllKvf

z{Y lp Xt
Wz{f y n ~n x
XJ ~p~
Rpplx n XJt x

fY ~ x vf
Xtp zn Uj~v
p{ xY n x Wx

nM [z [x
XJ ~p~
r~ ztppf
{yK zt vf

Wl y R{yf [xl
Rn~Y pl R[ Y yn{
z{v ~{q Y
Y~v zp x

Xt z{p ~v[l p
v Xtp t y x
Rl W~. ò~ HH
RvY WY~l cprnx

***

Yrf v`z

Y rf rxrl
p rvn tz
Yrf vpvzx
l{ l{l h {j

xYllf W
X y{ pywp
tzx p r~ n~
vpxp ~ ~z

vpzx YY y
Wrf [K npN{Y
R~Y, v Yvz
y{lx v [vv

[K Yrfpf p
[K {z p hx
Yw Yrfp Rl
[K Up [xp{

NzY x
lKvzz x
Rw [Y ly rly
{~ rnoܻx

~r {~Y Rl
~y vpvzxf
v[ f txY p
RKv[ lf Y

Un [~ {~ Wp
x{Yl Rl
Yw Yrfpf R
pyY [ vf pl

Yv rtq{ pK
tx{pp Y pl
v lpv Yv Y
y~p [jxp ~r

vf {[x W
xY p {ly [p
fr WYp Wp {ly
Yf x tpp

f [x W
v z tzppf
Sy vn [zp
Yw q zp
Ryzx nxppn
rgx
Yw |{nzx

***

~ rf{p z~

rr ~z ~x rp{v
rr ~f x {Y {v
r Y{l ~p rp{v
Ur xp Wp Rxf nnv

Y Rlyf ~p z {v
{ l R rYy {v
v r {yYv {qv
Yh q[p Sxf xv

[vj-ryYK ycp ~ Sv
ryj {N ~ nxty {v
lyj n{l WYq Yy {v
yj-vx, r ~yv

Yz [` ~, [z [p xv
Yz pxj p[y Yyzv
lyj xp[ ~p Szzv
n{ x p{ rv lp [v

YlY y{p, Yyz ~z{v
tlY R y~, [jx q[v
~lY ~ Y, p yzv
RlY R y, Yh{ ~z{v

zx Rlp vn {l xv
{{l-[t, ~ ~y v
Wxp ~Yl, yff Yp nv
~ Yջx, tzx rp{v

Yr [p [~ Yvl ry{v
W vp rf yfn rf{v
~ Yzf ~p rp{v
~ rf{p z~ xxv
tplf r.. ~~v

***

v[v

v ~l pK
K {l |zN
lprl Yy R
K np ~lrpx
v n{l pK
v Yqx...
~x WYf
~ { vyjxY pK p{ Wx
[ YzYf ry ~f
[zp{ RrY{ ~һK
rsx Wx...
[ YzY ~~v
pY X~ r{p {
xlp ny{n YlyK
pv p x v f
[z{ [ppf R
vyjxp...
R{~p p rx ~~v
v n{l v~{x pw [p
pv Yz~Y r{~Kn vv
rj Rp A R~yxf
pw [p t YzY {p t{...
{ {y {
U{fp Y ~p `p
Yl Y{y{l pv z~Y
R{~p [xx Rp R
k{v R{~p [vp...
vz cx~

***

Yx...

r{p {
lYp vl{z...
STp {z{f
pw rv `f ...

rpqf rp
RYy Y {xvp...
~l `K rn{zf
ryDa Yx pw...

vpyKx yܲx
~q Wx {p f...
rDa n{lY
~{ X~{ pw v x...
zY vY}j vapxY
Y[zz

***

(W) [Kvp ~{q

[pn[K r{f {ջxp
~YzY vY q xx ~l
vp RYYy nY lpYv
~ppYYMfv Ry[p
[N{ [ cprnY...
Sy nxp[ rfp
xz v nYfv
R~{Y Yf{Y pl{
R~{nnx RYYy nY lpv...
Yf{Y p N{f
Ucy{f Rwz, v r lv
p[ UYz vp
{x y~~ YwY [ xff...
R~{pp pp Yzf
x n, ylx n YK pl
Y Y~y{
tl [px rzrlf...
[vyz R{hx [Kty nxp
Rly Rr{Y p
[f [l tlf l rnppf
z zx p {p Yyx
p{K R~{pp YfY
Ulypp ztp ~vp
|{f...
rMv vou} ~~apn
cxpry rppy{

***

R p{

Uj rl ~zN v[ l ~~z
pw [p vlYx l n{p
pl nY rxN p z{ vN
A z{ px Rr npp...

rx [f rvz z~j pw pl
~ n{l {zrp{
Yv xppn ~`f vvj
R {j pl l{vl v...

l xnK z ~yYy[p ~
~z YxY zx{ڻn
pw ~q l` l{vl {fp
r ly{ vv ~{ڻn...

~q ` p{ Uj~v N{f
v[ l l{vl {zrp{
vf{l p pwf R p
vlYx n{l n{p{...

[N [jpY y Yv [{ppn
~~y Rr v{p{
[zppf ry ~~z R~p
v[ ~q lyzf vv Wp{...
Rx.WD.Y. ryc
vnn{ll
vly

***

pxY Wp Rl...

(ll- rl ~vlrpp
oMvx Rlx x)
pxY Wwx Y{ Yz~p
v x Rnp vlY v zp
A px n y t~ xx p{ll
r~ px p[p y rlp

Yl [Y zxzx {hpf
v [l x xl xK p ryf
rz[p{p Rl v vl ~y{f
v xp n~Y v{vf

rrp vzf {Mjx v~ Yyvf
~{p p{ z{ ~p~ppf
~xlp [ pn rtzppf
pxY Wp Rl W pK v pl
zy nyjYwy
vyf{

 

vlYx

[N [jp y [{ R v[
vlY v rl S~NN
~{q ~px tq {jn
rlK r ` Rݻl

[z ty vl lt rx{y
r v[ x np ~
pl {~[ v[ ~px
x {yY vf rjp ~

~{q l{y rlK [ppf
l [ p vpx
nYz { ~p Yz
p v[ n R{ N
Y.. ylpxY
xlz{

***

U[l

~rn {~~
lvpv
[h {p
v rl vyYf
rlY [p ~xp
RKtp
vj[~, ry lyY

~y~xY RyY
zxp hp
ry~
R~zzp X R~{
Yn K?
{~~f [h {p
lr v
l{l ph
Yvj
~vp yl

***

~y{j ~z

~p ~p~
p ~x pw,
`fv Rp
nf Yl Yf
v ~{pf Xt
vvjp vlf
v v{ [ x
~lz ~y x...

~p z{Y Xt
l { vlf,
v[ l l{ p
Sh Rnyxf...
~l{l Xt
hv {ppf
~{Y ph
~x v ~l...
Rz} Yywrx
Y[zz

zZp YzN Urp rpYK R
Xt {p{pv {p { rf{ Ryjzzx.
[n, rn, ~Yzrp vpv Ryjzz rtq{ XJ Rn~ n Rr {l zx W{pp.
~~YyY, Ryjzz,
y S ~[x,
RY 742, vyp ry, Yw-10