@

 
   
HOME
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Y vzN Uly Yf~ y{
  • rpp R{~p ~fp RyL

zpDx Y [vf Y l~lxp {zYp ~x UrYv|z z~ rpp n~f ` { 58 {p ~pYx rpp tzx RzzK R{~p vxv vv ~ R[ òxlvY Yyp ~x.
rpp Y tzYfN tzx vv ~x {p f Yv Yvxp Yp[p [zp j.
ﲻ[xM }Np ~z{ xfl {p 58 {p ~pYx uf r~ rpp{zf R Yp[ R{~p rop ~rxK vM[x { rpp-ryllp (-69) vM[x Rlrl Yy [K vxK ~Yy (14) {p f òxlvY Yyp ~x.
Yvph tYx ryf Yy[l rtz tzR Yv Yvxp Y SzYY {l ` ry np ~x. Y l~lxp Urv { tzx toY x{l xn v uf r~ A ~x toY qzp Sxf [vp Y.
lv ryY ~pY R{| SzYY {l xv Yyp Y l~l{p p~l vlY rpp tzx RzzK vxv ~MmY z~ òxlvY Yyppf xn vr pp cpyz ~yl p~Y vl { ptz pxYl{x ppx. A RlM RpYl ryY ~pY zpD, vzN tzYf SzYY Yy[l vxK ~q xnx.
ryY ~pY ~xzzv ~t zop WY{p{ { ptz RN{~ toY vn ~fp Sxfv [p [x.
r~[x ~ܻx {p ~fp vf v~K {~ Rn zv ~ to rxl A{ plY rtz tzR Sxf [vp [l.
pf Ry vxK ~v[ Y l~lxp py Yz ~v{Y vzN ~ܲYYx Uly Yf~f ~vvf Sh Rl.
v~ ~{pp {~y ~rY TK xn S܃~x rv{yfx.
58 {p ~pYx rpp-ryplp vM[x v [vp r~{ rpp q {fp Rly, tfy v ~rxK vM[x ~KrMjxpv Wz...T.xf R xv ~ N.

v ~pY zpD p[y ~v{f fM 500Y R~ppx

Wvpv KcM cpyz c[l hx~ xfl { 57 {p ~pYx zpD p[y ~v{f fM 500Y rvj ` . X{p K {p f p[yx [hp[z rp vpxf ` vyx.
Wvpv 59 {p ~pYx xfl { rtz tR vzN nYj { Yvzvj [vf vv ~ܻx Rl {. pp YMpz rxpl rMy[ Rjv xfl r~[x v~ 8 { q x p{ t Y S RyY}Y {zz (lpvyrr ~f pxy nY{) q vp zl rppyxl ~v[ v~ Yvzvj nY{ xvf .
pp YMpz apn v{[ Rjv xfl n{p Rjnp zo KcM ppnp ap~p xfl l{p [vj y˻Kpl{ Yvzvj [vf Rl x.
Yvzvj ~f nYjf xK RzKrz v Y Yq{y nY{ v{ [vp [K vzN nYj ~vN tzx n Ypf R vf Sh Rl.
lp{p YMx ~oY tYx vpYzK p[pp rYYpYzK Rlrl Yy [vl ~v[ {zXx ~f vpYzK nY{ Yf~ tzx n Ypf R N.
R{~px S {p A-9 vM[x p[py Yf~ { vzN rn|xf ryY ~pY lyY uf r~ xn{ cp{ ~f ry vf Sh Rl.
rpp-ryplp vM[x { R{~p Y S RyY}Y {zz q v r{yj pp YMpz ppnp pz Rjp 12 [vj y˻Kpl{l, pp YMpz zz ap~ Rjp p{{p [vj y˻Kpl{l {lx. A SYl 11 {x.

v{f Yf { Y Rly Ypl{p ܻnpY

໅~{p [vj y˻Kpl{ {zzxMYyrrvHhx rn|x Yp[ S RyY}Y {zz tYM {l ry np Sxf Rj. vv ~fp Y ܃Y rvj vyv{f rl {. v ry{zf vj x p{ S Y YjhxK rzxn R{~p tYyx ~ Y YjhxvY Yf {. ~fp vx { pxYx RltKtxY rry{ [p vyv{f rl x. tYyx ~ ܻnpY rp xvf Ul~ nyn v uf r~ Rlf ~ {. K ܻnp Y Ypl{p t{f l{y {x A vl x.
Y Yzzp ܻnpY lv RlRh[{f rl { t{ ~fp K uf r~ vx { YjhxK uy zop Rjnp zo ppnp pzf p{. K {p f 58 {p ~pYr ﲻ[xM }Np ~z{ ~ѻxl 12 {p [vj y˻Kpl{f Rjnp ~mpxx.
{v RlRh[{f [l Y Ylp ܻnp r~r~f [p Wppx ﲻ[xM }Np ~z{ Y pK vY vl Y Ylp ܻnp r~r~f [p Wp zj.
WY Y YlY l{z zt t. v{ vypp Wr. vv ycx S[~ [y{xY. v[ ~nyxx, ~nxx Wz...T.xf tq{ [pp xn A Rx {p{p vv tj xx W ~ l{z zn Y Yl S[~xp W ~ zopf {x.
Rr yxo{ Spp Rx Wz...T.x xz ~zYpp p. ycxp r Ryp Yz z Sq[p ycxf yno{ ~fp Yypp Yvx ﲻ[xM }Np ~z{ v~n Rrf {p YzrxY tj plx Y Yl Yx.

ycx ~{Yxp tzp ~fp vf x{z

v{ ycx ~{Yxp ~xxY rvj tzp ~fp vf xn{ R t{ n v . vv Y Ylpf Yv v Rl{| xn v{ v[p zt .
K Rxpv r~[x ~ܻx 11 {p rtz y˻Kpl{ v[p { { l{z ~x Rzz[l Y Ylf n K Rxp vp}x Rpnp ~zY .

Y YlYf rYy .. nYY Yyp yzf [p

Y 17 npY vy nv 11Y ~x [l Wv ~fp Yrlp zzpl Yzy[ xfl { hzf YjhxK UrZjh zop {p Rl Yvy Ryj Yvy[ YjhxK ~p vv Y Yl f l{z{zf rYy zt Yv v ûzfM nYY rvj [zp RqY Yyvp [pl yz[l vf Yfxl Yyp z. Y l~lxp Rvp}Y z~ òx Yyn lv ~nxYf vp vp}Y Rpnp ~zY Rx{ {l Yyvf Rr y{ òx Y.
RYYyxpYzK [Kvpx v [vp Rply{ pp YMpz apnp ~vy xfl { p{{p [ct y˻Kpl{ RYYyxpYzK [Kvpx p[py Yf~ v[p Sxf Rnp .
K RlM ﲻ[xM ~lrx zxp[ xfl Ry p{ ~pYx { YMx ~oY tYx -3 f Rxl 632 tz~p{ ly{ TK xnox rv {l{f A-9 (xrpx-p{y) vM[x y [~ Y [jx r{ ûzfM lyY rn|xY Rlrl Yy [l.

rv {yf A 9 vM[x y [~ ..lyY Rzzx

pp YMpz ~u}j {zYz xfl Rp Rywj 632 tz~p{f Rxl 20 ~ , 19 {p rtz y˻Kpl{zf Rxl uf r~ Syjvh{zf rp vpYzvf Sp { rn|x vv SzYYx {l [x. v Y 15 Y vy nv v lY ~v[ R Rxo n ~x [l. rn|xf Rn j v {~ vn YMx ~oY tYx-3 {l zn rv SzYYx v~ ~MmY{ zt [.
K Rly pp YMpz ~pY F~x xfl {p 574 tz~p{f Rxl n{p rtz y˻Kpl{ n~x {p ~ y˻Kpl{ YYz UlM nYj Wzz Y ry nYY Y ~~Yf { [jpY vy nv .
xrpx ~fp K lll{x n S p Ãrx l Uj~K x x. vv ~ܻx xrpx tz [x xn vr{yx xrpx Rr KcM cpyz .A. ap~ Rl ~pYr{yp rzz RyY}Y ~p vz~mpx v S vxK [p Yl Yy .
xrpx Y S RyY}Y {zz { RyY}Y {f{z Rl{ ûzfM WYvyY rn|xY zz n~p {p~ nvppf UlM uf r~ ~vl {.

xrpxf ry K ~z~K {Mm Yyx

{p ~fp RlM xrpx rzz R RyY}Y Yzrx Rl ly[l lp ÃrYf ryK Y ~z~K ÃrxY n RyY}Y R| ~p Yz x {Mm Yyp z. xrpx RMonrx l ~f ry Wzz vf r ~ Y l~lxp ~ npY rvj r~[x Yzx RyY}Y R| Rp vyK Yvl ~v[ Yp[ Wv Ul~x {Mm x. [{p ry ~v[p xrpxf WY{y ryxY Wzz v Yp[ ~z~v x.
2006 R[~l 11 vvz S RyY}Y {zzf ry p R{~mNl Y xN Rll ~f ry Wzz K ~z~v. W{yn Wv ~z~v v tn R| ~p Yzx p [l ~ {Mm Y.

Bvpl vyr rx 4Yf ~v YM

Bvpl r R{~p ~v vyr {l{ ltp Nz{ rx lyYf ~v Yyppf RyY}Y rop rx{y [l. K Rp{ vlY rx RfY {~ vj vyr Rl{| YfxllYf yppf U~p 9.00 ~f ~{~ 1.00 nY{ ~v Yyp t{ {p RyY}Y ~p Rr KcM cpyz c[l cx~x vv 11 {p RyY}Y ~p vz~mpxf clply yl Yy~ xlxp [p{ px.
Bvpl r Yp[ R{~p ~v vyr XHh~hp n~f [p xp z~f np{ppx {p Rr{yx yl Yy~ xlxpf px. ycx v{p A-9 vM[x vpYzK ~f rfl, Sfl tzx rly{ R ~ Ypf Rn fv Bvpl vM[ toYx Rly xvf ~ N.
Bvpl Y vM[ toYx ~f vv 12 { Wzz { Yp[ vfM ryxp r~{ v{p n rry Wzz . R{~px Bvpl ~v vyr {~ nvppf ~ .
rpp{zf rp { Yp[ R{~p tzYf{ { {zzrh ~v[, xYlh{ rz, yp, rppz Rl{ {M[ ûzfM 150Y u u[xY 58 {p ~pYxf Rxl Yvph tYx, 10 {p [ct, 12 {p [ct, 11 {p Yzl{YY, 18 {p [ct r~{p ~ xp tzR WY{ ~xY Rll v [l.

 

Y v{f wzp[pl Rx

rpp Y rzp rn|x S òxplxY òxlvY Yyp RlM wzp r R vM[xY y xK Rlppf { ~j RlvY r~[x ~ܻx ~fp vp Y [ppf x.
rpp vM[x p{x n{p ~lrK Y Rlp [z t~ vnf {fp vphYHz Ry{ y xK vx Rlppf x. rpp vM[x n~p vv RyN Uly n~f n{p Yvph tYx RG YjhxK lyY Rl . Wv rn|xf rtz tzR Rl Yyvf v[ ~Y~ Yy [vf xK Ypf Wx rn|xv ~KrMjxp R{yjx Yy nhxK tzzp x rn|x ~~ Yyn WY YjhxvY ~v[ [fvY R . v R { ~fp zp~ Yrz Rwp{z rNx. Rwp{z[ ~yyl [p ~fp vn ûzfyxY rvj [ S{y n~f r YjhxK l{l ~tY l{z zt . X[ l{z{zf rYy Yyn R~j Y [p |Jnxl ~v[ Y l~lxp xl rn|x {f Yy j.
vv rn|xp rp [v R~y {x v rzp rn|xf Rl vf pK R{Mxxpv vphYHz Ry{ lyjx vf ~ { ~x. wzp[p r vv Ry{ R 15Y 20Y rvj [wy WYY x. x{z ~ rp xv n R~y x. l{z zn lv ~[xY n [p xvf { ~ lll{x l{l R~y x.
R{~px Yvph ~tp ~l { YwxY Ry{ y nv W S{M [f [~vf ~z~K Y n Ywx n [ v x. Y~ Ryvj Sf Yy [vf ~l Yvph ~tp R{~px lv Yz~K [z{ WûpYf [f [~ Ywx v rh{f Wx [f [~Nx. l{YzY{ ~Y~ Yy[l Ywx WY YpY RY S{M [~Y [f [~K Ryvp Ry{f rp [l ~tY wzY[p Jyj Rp p{x.
R{~px lv SzYYx cx[l Yvph ~tp x{z wzp [j { Ry{ y UrYv|z{ r~ t~ rx. A {pfl RyN Uly S{yf Y YjhxK |z {|xp [p{ Y{z xxp S Yjhxvf rp [vf Rr~ x.
Wv Yjhxv ~ rn|xf ryxY Wzz {n Rul{ ~fp Y Yvph ~tp ryx vn Ry{f rp [l. W x{z{zf ~ [~[p [x ly npY nYj S{yf rp rx n Zjh uy zoxY Yvph ~tY Rlynp {.
vv uf YjhxK rpp {l Rl v {Yvl, rpp Y Yq{y{z ~xzz S{l Yy [pp ly v nYj S{yf { tzxY xnvfl Y ~z~K Yy .
vx toY vn ry{f lt Y rzp rn|xf [ yy uf r~ vj r ~j RlK{zp WYY rvjY x. Y~ {ll R rn|x {l vv ~x {p f v uf r~ Rl {p ~x.
~~ yp rMy
tissa@rivira.lk