@

 
   
HOME
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 rpp ryplp ryl [v v{ xflf

{p ~fp Y l~lxp tzryll p{ YhSvYf K ~x {p f rtz ~pY rj ~x.
zpD p[yx tz KcM cpyz c[l hx~ xfl {p 57 {p ~pYx [vp [pp vxv p{lvf Y l~lxp Urv Ul~x xnn, zpD p[yxf tfp v uf r~ Sxf Rnppf {.
ﲻ[xM }Np ~z{ xfl {p uf r~ rpp n~f Yv Yvxp ` ~x.
K ~v[ {~y ~~Yf r~{ Yw xrpx Rly [hK vM[xY {l vf Sh ~z~p Rl.
Spxp ~v ~oY v{ vyp rfl { r~{ rpp (A - 32) vM[x ~KrMjxpv {l vf ~pK {pp v{yx.
rpp Yzr{f Rrf l{ Rll ûzfM lY rvjx. rpp ry Spxp v{ [xf r~~ tj p. Rp Wx {l {pp Slvl R~pp xx xn vr pp cpyz ~yl p~Y ~qp Y x.
K {p fl rtz ~pY rpp - ryplp vM[xf ûzfM rY rvj R~ppxf ` vyx.
ryplp vM[x R{y {{l rpp Ypf l{yfl W ~vf p x.
vN RYvj|z ryxY vn n~p Wp t{ ~l Y A n~p Y{z tn ~l[l p Yz ~v{Y v {~ vn v ufr~ Sxf [~ . p Ypf rpp Sxp r~r~p ry Wzz {p lll{xY Un[l{ Rl.
rpp Rvp Ypf tfy {y yxv R xK lll{xY p Un[l vyx.
rpp Rzz [vl ~v[ xrpxf R lMcpx r{ xp{ vpv rzz [{p rmxf R Yzl{YY lMcpx n R{~p N.
rpp vM[x {l vl ~v[ vlY [{p v vM[xp {h xp ~tp r{px vf ujh r{px vf [x xnv n R{v x Y.
~tp r{px Yyp cG zxpM pYN RyY}{f xn{ pY xl n pY vxK ~q x[l x.
Wvpv [hK vM[x {l vl ~v[ xrp th z n Rh v ~ cpl{f n ~pxY {p pRpvpx.
K Rxp {n[l { rpp vM[x Urx vM[Y {|xp Ypf n {n[l {x Spx{ ~v[ R ~rxK vM[ ~xzz {~ xp ~x.
~tpv vx Wz...Tx Rp[lx yjx Yyp yjlvY Rxy t{f rl{ vyx.
rpp ~v[ ryplp rn|x R vp zpDx SJv Rlppf Ypf ~x Y. xrpx vvz S RyY}Y {zz n Rlppf Ypf ~ N.
rpp Rz{f r~~ A - 09 tfy R ~pY lyYv A - 09 p[pyf òxlvY Yypp r{p. WlYf rtz ~pY lyY vpv tzR 30Y ~v[ Ypf ~fp Yypp {p{. K {p f A - 09 vM[xp vpYzvp r Ypf tzxY p. Bvpl Spp Y r~ npx. vpYzvf r rllM rzxpYzK r{z Yp[ Yq{y Rlyz [p ܻxp{. zpDx p[yx rppz Rr {K rllp ûzfM nxY Uhf [vp Yy ܻxp{. xx xn vr{yx ~qp Y x.
K RlM zpD p[yx R~ppx { Yp[ ` rop [KvpxY { RYYyxpYzK [Kvpx vv 06 ~KrMjxpv v{ Rlf rl.
YMpz .. yrx xfl { 571 tz~p{f Rxl pp YMpz cxKr tjhy Rjp 12 {p ~ y˻Kpl{l, pp YMpz apnp ~vy Rjp p{{p [ct y˻Kpl{l vv vxvf WYYy [.
RYYyxpYzK [K tfy rll 12 {p ~ y˻Kpl{l, p[py n~p p{{p [ct y˻Kpl{l Y tzYf Tp Sxf Rp. 12 {p ~ y˻Kpl{ Wzz Y ry{zp p lyY rvj Rll Y 25Y rvj vy . vv 04 R { [fvY Y lyY vy nv WK.r.WK.. RxY, . 56 RxY r{h {vy xplxY ~x [.
p{{p [ct y˻Kpl{ p ÃrxY ~~ R { nyj [fK vn [K p[py n~p Rl Y l~lxp ܃Y rvj vy nv .
[hp[z R~~ Yp[ xn R[z Yr tj ~ ~fp Rvy {j. pvl Rr ~z{p toY Tp SzYYx {l ` {j. xx ~fp K RjnppY vv yxf r{~x.
Yp[ ~ppno pxYxY {p up ry lp lyY v[p RYYyxpYzK [v Rzz [vf Ul~ Yl v ry vN A{ {Mm . v { ycx yz r~z Y ~p p| Yy nv .
K ~v[ RYYyxpYzK{zf x p z~ lp t Yp[ r~ tKv q vp r~{ ûzfM rY rvj Ulyf [vp Yy .
lll{x v~ x n{p Yvph tYxf Rxl Yh YjhxK rpp vM[x (A - 32) vM[xf tfy Yf~ ~x ~rxK Rh Yyp SzYY {l ry np ~x. rpp vM[xf tfp { yp rn|x Yp[ fYfyxYf Wzz Y ryxp Y nxY vyv{f rl. Wpv vhK tfy rn|x Y xY vy .
[p [fv Wzz { ry vN Y l~lxp vv ~ܻx yp [v rz rn|x Rly [~ .
rpp vM[x Sxf [vp [pp uf r~ p{lvf rzzxzYzK rn|x r{y Yq{yY tYy rnoxY x ~Y~ rn|xYf Yh {j pp YMpz l~ AYpxY xfl { 11 {p rtz y˻Kpl{ vv 04 Yp[ v nYY, [ R 05Y, r{h {vy xpl 03Y, Yv l[xY ~l { fYfM GzyxY ~x [. pp Y~p ya[h xfl { az Yjhxv vv SzYYx zt[l.
vv tzRڻxv Yrlp zzpl Yzy[ xfl { hzf Yjhxv vv 01 rzzxzYzK nYj { Y tYy lpYf ry Y v 11Y R Rxn r{h {vy xplxY [p Avf ~vl {. RG YjhxK lpY xn{ Yp[ tYM lpf RYvj|z z~ ry vv cx[jx zt[ppf .
K ~v[p ﲻ[xM }Np ~z{ xfl {p 58 {p ~pYxf Rxl rn|x ryvjv ~p rtz tz Rx {p 11 {p rtz tzRx vv ~Yy {p f aKrxpYph z{ n~f ` ~x. vv rn|x {l rn| y xK }Yyl R {{l Yvp toYx rxl S [vp p{lvf uf r~ ~pK pl.
vv tzRxf tfp pp YMpz {y {z[ny Rjnp Rf{p [vj y˻Kpl{ Sxf Rnp .
pp YMpz Yvz rpp{z Rjp x{p [vj y˻Kpl{ RYYyxpYzK tfy n~pl Sxf Rpx. pp YMpz ppnp pz Rjp 12 {p [vj y˻Kpl{ n K Rlp Sxf Rnp . 58 {p ~pYx ~v[ r~[x ~ܻx ~fpp Yp[ pp YMpz{yxY xx x [pp TzYp vyjxf rl .
~ lpY Rll Yp[ 488Y vy nvppf Rrf {{. Yp[ v 60Y rvj typp. xn v S܃~x Y{{l Rr K Rxp pYh{ ~lyf vj ~fp Yy p. zpDx Rzz [v cprܻ[ n{z pxY t{ ruYyp vo{zf ry~yK h{ tj. Wx n{z pxY p{ n{z ~fp t{ rY| Yypp Yvx. n{z Yzx rvjY p{x yܲ Yzxl Rr ~lyf ry np{. l~l{p ry~yK nh{f vN cx[j ~ z~Yl R{lY~y Y p xx xn vr{yx [ct y˻KplN 25 {p ~{l~yx {p{p ~zxry y˻Kpl vo~mpx ~qp Y x.
xrpx p{y (A - 09) vM[x Yp[ [vp vp ~KrMjxpv Rh Yyppf pp YMpz ~pY F~x xfl { 574 tz~p{f Rxl rtz uf r~ ~vl {.
16 {p ~ y˻Kpl{f Rxl uf r~ A - 09 vM[x Y SzYYxY ~xp ~x WY{yv vl { { p{p lh ~Y fYfyxY ~ ry p. vv 02 Wzz Y ryxp Y l~lxY x [~ nnpY l{z zn. ~ [jpYf r~ vv vM[x [vp [l Yp[ WYv {px vx x.
f ry pxl (01) vv y˻Kpl ufxp Wv vM[x Y ~f Wzz Y ryxp r~{ Y ܻnpY vyv{f rl { t{ l{y . Wpv (01) n{p rtz y˻Kpl{ Y~f Wzz Y ryxp Y l~lxp r~npY vyv{f rl{.
A - 09 vM[x p[py n~p Y l~lxp ~p ~mp {l [p [fv Yzl{YY SzYY n zt[p .
ﲻ[xM ~lrx zxp[ xfl Ry Rlv ryY ~pYx {p YMx ~oY tYx - 03 ~fp K ry Ry (03 rv pxv Y l~lxpf rvj{ppf ~vl . vv ~pYx vpYzvf Sp A - 09 vM[x n~f òxlvY .
K xfl {p 631 {p tz~p{ pp YMpz rxpl rMy xfll, 632 {p tz~p{ pp YMpz ~u}j {zYz xfll, pp YMpz rlr zYylp xfl { 573 tz~p{ 633 tz~p{ z~pl vv vxvf WY.
633 tz~p{f Rxl 7 {p ~ y˻KplN uf YjhxK rv ryxpv Y xnpY vy nv v nYY R Rxn n Y tYy {p [p R. vv ryxp tYy r l ~ Y l~lxp ~~Yf { [jpY l{z zn t{ Y r{h {vy{zp l{y . pp YMpz l~ zxp[ v Rjnp zox { Rly KcM zpl ycrY} n{p Rjnp zox x.
K Rly YMx ~oY tYx - 3 v[p vv 06 YYz nYj Wzz Y ryxp Y v 07Y ~v[ .r.WK.. RxY, . 56 R 05Y . 81 RxY ~x [. vv ryxp Y l~lxp ~npY rvj vyv{f rl { t{f l{y .
{p vxK RlM Yp[ [jx ~y ~f rz R l{l ~z {~xp YjhxK nYY RyY}Y R| {l uy . zpD, ryplp YHhxYh rn|{zp rp R 28Y aKrxprll R~ppx pY v{f Y}jx vp r~ pY v{f uy.
l{l 13 npY xx n~p l uy .
v ry vN vyv{f rl{p Yp[ vyj pK rvf Y rzp rn|x vjx Yy R nv r{lrlY yc p{p ~op{z pK rYy ܻtp Rxy RyY}Y R| ~p Y Yq{y l ~x [l zr zZp{zp l{y Rl. Yp[ r{lrl{z pK rY yc p{p ~op ~Ktpo{ K {p f ycx rop n p{l Yy Rl.
K RlM v ~pY rpp n~f xp RlM W SYy t Y [{p rmxY [p . Yp[ [{p rmxY xx ~Y Y ly x ~Y~ Y lpY [{p v Xll tzp xp v[p Y}jx Yy [p . Rl f vx ~ [{p ryxY ~q SYy[l WYY x t{ RyY}Y R| ~Y Y x. Uly ~vN [{prmxY [p lyly zn rv R{~m{ vx .
K Rly Yp[ ~z [{p xp{Y vv t (05) xl [{p [l x. Wp Rxv 3.30f rvj {p ~fp K ~tpf n vx Y}jx { Rly MhM yx n ~x. {Nx{ n~f Wp x ûzfM nYY nY{ R~ppxf rjp ly p f MhM yx ~ { xpx Rջxv Rlynp .
p{l vx y{[p rp [vp Y t{f ~Y rz Rl. vx x [{p ryxY ~q ryy{Y r{l{{ x xx RyY}Y R| ~Y rz Y x.

p[py Rr oyxf Qpl ycrY}

xn vN S lply ÃrxY vv ~ܻx {p~ . xnorYyj cpyz oyx ~ KcM cpyz A.. lynx |v [vf xl xp xn v vz~mpxf RpxYl Yy Rl. p[py Rr KcM cpyz cKY zxp[ xnorYyj cpyz oyxf rl Yy Rl. xrpx 51 {p ~pYr KcM cpyz Qpl ycrY} p[py Rr z~ n, 21 {p ~pYr ﲻ[xM rxpl cx~pny 51 {p ~pYr z~ n 57 {p ~pYx xc ~pYr{ ~ ﲻ[xM ~pY Yvylp 21 {p ~pYr z~ n, 522 tz~pr YMpz Ryj {pRyD 57 ~pYx xc ~pYr z~ n rl Yy Rl. xn zYK KcM cpyz rz Rz~ ~p K ~Ktpo zrxf Rl~p Yy .
Sx c}g YMpz{yp 33 npY n ﲻ[xM zxf U~~vf xl{ Rlx v vz~mp Ry vM[ ~qp Yyx. f Rvly{ Rp KcM cpyz lply lyY R v ~q n xn vr{yx Mn| Yy Rl.
~~ yp rMy
tissa@rivira.lk