@

 
   
HOME
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


~YK ~lYvp lzYx zt YYz lp ny{

|z {n ~xRyD vl n ny{p rtq |}xp Roxpx Yy Rll. 2006 {~M zYN rv n ny{p {p K ~lYv ~ {x n X R. W X{p[ n{l rf t M{z lll{x vl ~lYp r~ A nnpv x [x n v[ ny{f W{p lll{xY R px t{Y f rvp n Xf R{to {j x.

v ~ x~ Urp [v vpv {xp r~{ r{ ~ѻxl RYYyxrll{ xx 5 [Kvpx x. nRf v Yz ny Urlf ~pK {x {xp {~y nYY SYv {{f r~{x.
Rrf {Y ztp{ pK v R~x.
v ztppf ~ ny{ [p ~p np x~ ~v[ ĻN {yY n{yY pN. x{ z~ Yz {h Yyp x~f lv qf yc ~r nppf p {{l R q r}j lll{xp ltppf X ~vl x. K ~v RYYyxrll{ yz vl ~xpxf ~u[ { vf v fYv p [ppf ztj R f y[ ny{Y ztppf ~p t{x.
[{j p{KtM 01 { v RYYyxrll{ yzf Rll {x R[ ny{ ztppfx. n{ yܲ {p f Rxf ny{ ztp zYj rpppf x. A Rp{ ~Y[yx v ~vp ny UrlYf ~y~j x. Wl ny{ {p R{~mN {n{yp r{ rvxf rl{p nxY ~ {p . WY ~Y ~l{ Srnp ~ ny{f YYz lpY ~v[ l{l xK xK R{x{ rpppf . ny{ yrl{  {j x. vf ztj ûz [K lpvyY rvj typ xl r ny{. Wl ny{[ rv yz {n{ypfl r|pxY S Y x.
Xx[ ttf YYz lpY ܻxp{
vlp rx lll{xf r vf R zn ny{ [p lyly z. Rx ny{ f{x. R[ lf rvxY ~v YY n . rvx {x ny{f p rpppf YYz lpY rf vx. Y {x xxY tzryll { l rlv q { rlY Srj n A rl n R~vp ny{Y v ~ x.
RKv tx {pp Wr. Yw x{z RKvf tt{ qf nz npp r{p.
RYYyxrll{ yz {n{y vf x ~x. A Rp{ p{KtM lp{ yܲx ly {f W{p rx v ~ ny{ Ywf W{p z. A FN RMx v yz 7 { {Gf{fx.
l {Gf{ uy{ Yfxl Y v |z {n |}e apv ~xRyD vlx. X v[ Rl Urp rl f vlv A lll{x R{to Yy [ll x. A v[ rl R~KrMj n ny{Y z~p Url zt ~p t{x. A ryr}l n ny{Y z~.
|z {n ~xRyD vl n ny{p rtq |}xp Roxpx Yy Rll. 2006 {~M zYN rv n ny{p {p K ~lYv ~ {x n X R. W X{p[ n{l rf t M{z lll{x vl ~lYp r~ A nnpv x [x n v[ ny{f W{p lll{xY R px t{Y f rvp n Xf R{to {j x.
v[ rlf tno{ ~ ny{[ RlK R{x{ p { tj pl. ~ x xl lp ~ Y~ p ~Y pt. l nr n W~ x. pv rpppf A ny{[ WY YYzY ~KrMj z~ { . v[ rlf YYz lpY R z~p ~ {x A ~x.
{n ~xRyD vl ~p {v ny{ rY}j ~q xv Yyp z. A X[ Ruply R{x{ ~q R{toxY zt [v ~q x. W WY ny{Y R~KrMj {{ n ny nnpYf Rxl R{x{ ܻtp t{Y n r.
A ~v[ ny{ {v |zYMvxf tp Y xl t{ {n ~xRyD vl p [ll X[ WY YYzY z rxf [p R ~ x. ~vpxp Y~x Srj vl x xp n ny{ n Sr R{y [jpY {l{p n ny{ n Sr ~ |zYMv{zf zY Y xl n ny{ n ~. v[ rl W~ ~ |zYMvxYf zY Y xl lll{x ny{Y {Nx. A Rp{ { ny{ |zYMvx ~q ~pK Y.
[{j r~{ t U~p 8.00 f rvj |z {n apv ~xRyD vl[ vzYl{xp Mpnp {n ~z F~x vl Rl {n YjhxvY v[ rl ~vp ny{Y t{f rl K |zYMvx Ryx. rx lyY rvj ~MmY |zYMvxp r~ v[ rl[ ~yM { {ry R{x{xp S{l Yyp z. X[ rpv ~vp ny{Y[ lll{xf R{ ~v ~Z lll{x n xrl {j x. |zYMvx tyrl lll{x WYY { ~ ~lYy AYYx xpl{zf ny{ ~ Y.
pY [, p{KtM x { {p f v[ p lyY {x~ Yh rl Yvp ~{x ztp ~ѻx x. |{~p RoyYxp l{ ~v [K x{n z . W~v ny{f rnY r{ [l p{ ~ vf R[ nppf n {j x.
p K ny{ ~vpx. Rllfv ny{ {~p{plx. ~lYvf zY{ply yrl{ ~ppf lyK. vYn n ny{p z~ tx Yf~p, X{zp {[v lGfK{zpl Rz Urp ny{p ~p{. ~vpxp v{p lll{xY R{pp zY} nYYf WY ny{Yf {[x. A {[v 5% Y rvj K ny{p Srj fv x[~ ~p{. l{ Yf~Y Sr p rxp x xp{. 25% Y rvj { ny{p r~Y Sr {l {p{.
K ny{p[ z[ unx WY ~vpx. A {[v v{p ny{p ~lYvp {p v v R{pK YMxxY. t {z{f ~lYp r~{ ny nnpv WY ny{Y x xK r{jl{ {x.
~vpxp Rn ~Yp rY}{ v[p v{p ny Url rtq{ ny{ zvf ry v{Y~x v p [pp r{p. W{p fY ~vp Rxp p{ ~~xp ~lYvp A ny{ zt[l xl Rly W{p |}l ny{Y  v ~q v{Y Rll Y xll v |z AYYxY R~z R |Y}j yzYfx.
v{Yf K lll{xp rv ny Url ~ {{l T` Url{z W{p lll{xY R p{p t{ r{~p v |z |}e {n apv ~xRyD vl Rn zYN Urp n ny{p |zYMv v[p S{l v ~MmY{ ~ vf r~YK R t{l r{~x.
tt XrM}p WYf [llv vv AY S{y {pYz nxpf x x Wxf {z ѻx. A {[v v[ rl p ~r {z. p z~~px. Rn l pp. vllxl rl tzpp R{. Wxfl ~lfx. Wx xpp SYvpf rll Ryp [ny xv xz. A {jf rl[ zh q Yy[pp [ny xpp Bp.
p v ~pp ~l. R~vp ny{Y z~ Url zt{l {n nN xj{p ~vp ny{Y ~{x ztp ~p X l{l p rxp v[ lfv l ~ylz {p Rl.
xY ppxYYy
bx :
az Yyjylp