@

 
   
   
   
         
| Weather  | Currency rates |          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Editor

 

Webmaster

 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 

2008 p{KtM v~ 09 { S

~r ujh Rpxpx
~v {x!

n|x RMYx ~vl v ~ n|x YMvpl p[~fv ~q Srl Yf R Rx {x xcp Rp{ ztp {~M ~f vyff [p Wp ~Zru[ Rpxp ujh ~ yr |z {|xp ~v {p Rlx RMY |}ex rp{ n.
|lYyj z rY{zf rp { ~xxf 50%Y ~~ tnnl, yf ~, ~yK, RK yr{z ~~ tnn ~xxf 50p pvl, ~, r, ` r Rpxpx Rx Yyp t { vl ~ vv lll{x vl {p Rlx X{ rY| Yy.
A Rp{ n|{zp [p Wp W{, rzly ~ Rl{| p{p ~Zru[ ujh Rpxpx ztp {~M tp ~v {p R t{l, Rl{| RpxY ujh{z z ...

 

Q zY n~ r}x YKYy pxYx {j cpr vpn ycr} vl ~ cpl vY ryvj YKYy pxYx {p Y.. zzYpl vl Rly vv ~n Yl t R {x Rx {x Srl vp r~{ rMzKpl ~Mjx r{ l rp ~nx x. ycx ~{Yxp[ {fr { v rtq{ zz Ypl vpݲ{yx cpr{yx[p v~ R{~mN r {vf R{ zx Y nY v[ Rp p {j xx xp cpr ycr} vl {p rly p RYyx bxyrx Y N. - bxyrx ~nl ~z{


Space available for advertising

{~y ~~Yf r~
xrpx-Yw [hK
~rxK vM[xY

{~y ~~Yf r~{ xrpx - Yw Rly rop [hK ~rxK vM[xY py p [jpY {l vf {p t{ xn vr pp cpyz ~yl p~Y vl r{~x.
rpp (A 32) vM[x Spx v{ vyp [x r~ {l vf xp rv {l{ vx t{l, Wv vM[x tzx [vf l{l xvf Rll ûzfM lY rvj t{l xn vr{yx ~qp Yx.
Urx vM[Y {|xp {n[l { vv vM[x {l Yy [vp xrpx ~p l~ lpn~Y rvj v{pf r~{p {h xvf [hK vM[xY {l {p Rly,
Urx vM[Y {|xp {n[l { vv vM[x {l Yy [vp xrpx ~p l~ ...

 

r{l

Q zY cpr f p{zz tz rfl {x
SpxN p{zzx r{l{p t[z tYY R{f yf{z tR|Y lY}Y ~x[l{ rtq yc pxY ~v{ (BIMSTEC) ~u[v ~q cpr vpn ycrY} vl f (10) {xpp rfl{ xvf xlx.

rY} pxYf Spx{p RyopxY
rY} pxY yz Yv~ vlf p{zzxf rjp z~ Spx ycxp RyopxY z Rlx lpr Ry vM[ xx.

rY ~v ~px RyY}{f Spx{p pN 4Y
{px xn vxK ~ UlM ~f Spx{f WzT ~vYxp rz Av {Yv ~q Spx vov ycx ~p rY ~v ~px R{f vn Wyf {yyY}Y tYxf Rxl pN 4Y zYrfM xp xn{ Rlx appx p{p {Ml N.

Rx {x bpnxf vxK Rwx
Rx {x n{ {y l{ {y xK bpn v~K{z lvp {l vpݲ{yp[ ~x[x p [v ~q Rjh rY}xl WY~l cY rY}xl K {p f vxK Ryw Rlx n|rzp Ry vM[ xx.

rn[zY-z[v t~ [~l ~v N
Rx {x xcp v[p Spop z Rh v ~ rn[zY t~ [~l Q z[v t~ [~l{z vGfvf WpK 10%p Rh vf yjx Yf Rlx cY [vp[vp Y~v xx.

R{v t~ [~l{ {p~ Y xl p
rn[zY t~ ym{z R{v [~l{ yrxzp Rh vf cY [vp[vp Y~v [p R yjxf yno{ {lx òxvM[xY [vf RYyjx v{f xvf lv ~[vx ~YDb Yy[p xp t{ rn[zY t~ xp[ ~[vx ~ur [vj Fylp vl r{~x.

~nyl{x Kx vly ~f vn{Dxf
UlM R{lp { nv cpl{f ~ Uly v [K vxK{z yl ~p yy yjy{pf Roy ~ Rnyx [p xp ....

Yyj~p cxzl q Yx Yyx
Ru{rrl rj zZY Yyj~p cxzl vl[ nxty q yr cxzl vlx r~[x ~Yy (7) Yx Yx. x xp f 80 { x Rx r~ {{x.

YMj |Z tnoxf rf {v
Yw 5, [~xx ry, cY lGf {~ -11 r x WK. Y} zY}p YM Urpv |{j Ymp Rtoxp rh .

 

cp~l

~YK ~lYvp lzYx zt YYz lp ny{
v ~ x~ Urp [v vpv {xp r~{ r{ ~ѻxl RYYyxrll{ xx 5 [Kvpx x. nRf v Yz ny Urlf ~pK {x {xp {~y nYY SYv {{f r~{x.

 ny

 ~y~

 

 


n|rzp

Spx Roy l{l ~ynxY {xn?
p[py rl vvpv n~ Yy[p ycx v zpDx n~ Yy [K ~fpf R{Mjx { R{~mN WzT l{p[ rop lMYxY tj Uly ycx v{ xflf rl vf Spx{ Ylv Sh pltp t{x. A Rp{ zpDx Rlrl Yy [K ~fp yjlvY vj{yY [pp f Spx{ vl Wv ~fp Rhrj Yyp Rlx X{ Rp{ r Y.

Rx {x xcp ~Yp
{lvp ycx ~N{p Rx {x zZpx r~[x 06 { cpr{yx rMzKpl{f Srl Y x. Spop z rl v, yc ~{Yxp[ {p xnK vp{ S v, Rpxl ujh ~q {p ~~ t S pv R ~|} xcp ~Y v Srl x.

vp~z

~x pl rx[l rp{p ry r
Yh {~YhN r òYG rp
n~ v~Y Y~ ny q RpYo Y Nnp vn vz{f Yy z Yy r{ {h rlp pp p zY vl {p f v RKv YpY[v v lll YpY[v ~l l f[pp pK ~lf. r{z WYv rl SM} r}rYvy pp p zY vl zY ~Y {p Rry{ Rx~ Rx[v llll, Y. nx{ RKvl tz ~ѻx YpnY U~f tzryll [hp[.

|}[

Sz v~x ~lY vlYxY
tfy Y}c MZ{p v y ~`{ xlv vv R~ R ~ xp yl rx ~ry r pz. A {p{f nR~ {~ Yv Y ]p RpoYyxp tzz R~ {~ xp t. WY lyY{Y{l nR~ pz. ~`Y v pRNx. p~xp, l{lp, rcp y~Yxp l vp, Up[ ~ ~~K vp R{~p [vp l, tzz Ypll np { n~ ~Zl ~p ~x ~p Yl{zp vlYf ~ X~{ t. pvl X{pf Y ~{Yv px. ~xzzv Yzp ~z~K Yf R ~x.

vth vM[x RYv{l Kx rY}{p rvnl ~Y
rY}{ {n[l Al y [pl tzpp - v[

zYN ~ly [t[xpv x ~q |z r~Y Un { Ywf R W. A Rlp { np lv [vp[vpx ~q rD Yypp Kxx. Tf l{ vM[ toY pv, ym{p lntnxYf R~pv SYvp Ywf ` x r~v Yvx Kx vx.

n y[ r~z |}{ v RYylJtxY
nl ~lyf Uh xf vy{z Rv RvNv q nl nY [z{z

rx ty{xf rYy tl tpnn, {K UYY{f nYjp Rnn n, Rlx ~ t{ cp {y Rl. Al x Rpn nlY {p{f Uh Rpnp nl nYYv [z{ nl Rvy ~{Y lpY pK vlY R~ppf tj pl.

~ylz ny ܻnp ~ RKv p{ kp YyN [vY
nvrxp nppf ny{p ~x ~v[ [x rfay{ ~x ny{p ~x R {p Y Y xy {fj Yl{ p{l ~xf p[p Wrr{z vyY x Rplp vz{ y[x ~` ny rf{p ܻnpY[ ~ A ny rf{p[ RKv[ R{v`z R{~m{f ~u[ {ppf Yy{ - lry YpYYpvh{ [Kvpxf [x vl x.

zY z~~p tzK {~p{ v[ ny nnpf pzv S{~pp t
nwzz y px cx v{l r ~l rxpl [j~, WD. hJzN. ~{Mjzl ~v[ WY {zY xff r rfp p v{x lvp[v x ny rxY[ vj tzvf x. K nr RMY Rr~l vox {l { Rly lx pxY ~t Yyp X{p[ r{zf Yz r rlY WYl {x x.

 pl

 ~y~

IJh

Y ~x ~vY òYG |yl{
n{ {yfl cx Rrf n?

Y ~x ~vY òYG ly[{zx |yl{ rf rf n{ {yfl Q zY rzf zt [K {~p{ Rrf z Rl. (Tx p{. 08) Y pzp òYG ~vc IJh rѻx Rywj 14 { Y ~x ~vY òYG ly[{zx n{ {fx ~f ly[ Rn (p{. 09) Ryvf xl x.

z{ qv Ypl YjhxK 4f Rr rz [p Wpp Bp - RMcp yjl[
Rr Ryvj Q zY Ypl òYG rz z{ rmv YjhxK ly Rlyf [p Avx. zY tzryll l{v p. pvl Rr Ypl rz RplM cY {|xp Sxf [vf x Urv ~x Rr zt npp ~pK v~ r{~N {lvp Q zY òYG Rly Yf ~ur RMcp yjl[ x.

2012 òYG x{p zY Y~zpx YphN
Yph òYG IJhN p{ rpynxY R{p zYj - rt n~pxY

{~y 2012 r{lvf xl R{y 19p r x{p zY Y~zp ly[{zx YphN r{lvf yjx Yy R Rly K ~q p ~fv Yph òYG Rxlpx ~pK {p t{ fypf p{y ~p Yph òYG rz rjYy rt n~pxY yf r{~x.

RxrWz òYG RMtnx xmMmx òYG Rp[lx
Q zY òYG IJhYxp Wwp RxrWz òYG ly[{zxf xv rtq{ R { ~lz xnox l{l p~ R t{ rz {x {lvp Q zY pxY vz cx{Mop Ur pxY YvM ~[YYy r~[x t~rp WYly voY r { ~{n r{lY rtq{ xYy{ Yyj rz vf Srl { x.

IJh r{l p
cY vzz IJh rjYy r zxp[f rf {v

Q zY xn vN Uly p[py òxpl{z |}f v{yY Y |Y c}g zoxY {p Q zY vzz IJh ~[vx c}g Ur ~ur{yxY ~ {h tzp cY rjYy z~ Yfxl Yyp ﲻ[xM r zxp[ vl nyj {Y[h y[xYf ucpx Rl.

Yph rz rllp n~YK rp Q zY IJhYx y}p HH
òYG IJhYxY[ N{, {pxK Bpv IJh{Y IJhYxY[ N{ lv R{~p SzYYx {px cY rz xcpx vx. K ~q ~xv IJhYxp vz ~fv {y x y{ n vv R{~m{ yfY {p{p zt[l {px ~l Yf~Yf rvjx.

{lYv

RMm~oY Ryvnz |Y rzupf ujh[y zrl{z Rxcp R{~m
pf RMm~oY Ryvnzf {~y 50Y ~KrMj v llp W rzu o[Yyjx v xfl |v [l ~{Yxpf lv [jK |}x p{l Rxcpx vf R{~m{ ~z~ np t{ np{ Rl. pf WY{y |v vp{Y z~ rzu zt np Rly vv vp{ |Y ...

Q zY fzYK ~v[v vGy TlMpG rn|x {|xp {rl Yyp tHtpH Szv ~ryx
vyf ~pNnp }lx rvZlv ~v[v {p Q zY fzYK ~v[v, ~x vGy TlMpG {rx rn|x {|xp {rl Yyp RvlK, RN[ nll, ջx, tHtpH SpfMpG ~{{p ztv ~q Yfxl Yyx. v rvj {ry ~ ~ vov rvj {ry ru[Yxpf n RN[ tHtpH ~{{Y ztv ~q rop {|xp vGy TlMpG ~Ktpol{Y ztnp Rl.

ztp {~M Mpt rcM~ p{ vj{yp
ztp {~M Yl vf xl W~.Wz.. Mpt rcM~ yYmp pv{zx p{ r~YK ~p ~vpl{ vcpl{ {l Srl Yyp t{ W~.Wz.. rJzY}p ~v[K ~vpY Wz.r.WK.. tzrx vl ~qp Yx.

~[M (Q zY) {p p{lv p yl RyY}Y rnoxY!
{Mlvpx yf l ly pxYl R{~p{pl ~K R~ppf nYpf zJ. K ~q rop {|xp l Rll S xp {p xnv, x{, lyj R~px, r{p xnvx {l{yjx R [l r~ {v xp Yyj x.

vp{ ~Krl ~Ktpoxp Rrf Rll ~x p~ [K YvrxxY - } [v~
Q zYN vp{ ~Krl ~Ktpoxp Rp[vpx Yypp ~x p~ [K YvrxxY xx aNyp zY JYpG~ ~v[K YvpYy RoY} ~ rop oxY zo } [v~ vl rY| Yx.

 lyj

   

Designed by Mangala Madanayake

Space available for advertising

Space available for advertising

OUR PROFILE

 

Colombo

   
   
   
  http://www.nation.lk
   
  http://www.thebottomlilne.lk
   
 


Sinhala Font
 

   
 

Click here to send
your feed-back

   
 

Click here to see our readers comments

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 
       
Rivira Media Corporation Ltd., 742, Maradana Road,
Colombo 10, Sri Lanka
Tele: +94 11 4708888 (General line),
Fax: +94 11 4708800, +94 11 4622481
Contact us:- Editor - Rivira Sunday Edition | Webmaster |
 
 

Powered by
LankaCom Services


 
 
Copyright 2006 RIVIRA MEDIA CORPORATION LTD. | All rights reserved |