@

 
   
HOME
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


n y[ r~z |}{ v RYylJtxY
nl ~lyf Uh xf vy{z Rv RvNv q nl nY [z{z

rx ty{xf rYy tl tpnn, {K UYY{f nYjp Rnn n, Rlx ~ t{ cp {y Rl. Al x Rpn nlY {p{f Uh Rpnp nl nYYv [z{ nl Rvy ~{Y lpY pK vlY R~ppf tj pl.
W{ Yl{Y r~[x ylpry yzp Rrf R~ppf zt. Wx ux l~x v~Yyp R|x |Yx Yl{Y t{ ppp lyly Wp WY v~ tzp fx.
ylpry v yz npl |z[yx ztp K Ryv rv rYyxf vj lxl vyjxl Rly yjlvY p{Yf vj Rll rzvhzz rlYh p{n r~z 6 {~y S[pv ztp |}{. Rx rlYh YGfrx [ny r ~yl F vlYvy[ ~ Qv ~vylp[ lp{p xx vpv r{z thr~~x. pp ~ vo|Y x.
r~z nll ~Z {h~fp xfl r~[x pY rlYh p{n r~zf r npl Urn|Y{p nnpY Rx[ nl rY} Yf R[ vZ ~Zx Y [vf pK {Kr~ x Rpn R y [x nl nYY [z{ x xl t{f Mn| Y.
Wl A {p f r~z [y u{lp n p{l{ ~ r ~ n{l y[xp rp ~x x. {~y nYYf { YzxY ~~ WY [f rYy ztp ~ Rx Yw n y[ AYYx {n y{p AYpxY vl {p Yyj n{l ~lYvYf n vj ~x x.
~[ y[ lll{xl W tyrlYvl p ~ nvrxp vpv [y{yp n ly Rx [p ~zzp ~x rvjY p{ Rx[ R{pK ~Z lll{xf p[rp ~ }x rty òx{Y pxn{ppf n {[tz [ll x.
|}xp v v ~Z ~xpxYfv [pxp Yw n{l y[ AYYxp Yl Y y[ |ax ljh{ npl Urn|Y{pf n rpvf Rx RvlY pY x.
A Rp{ X{p[ Urn~ {x ylpry v yz npl |z {n AYYx {l [~ rp{ ztp Urn~ Rp{ Yfxl Yyp z~ x.
rlYh p{n r~z ~[ ruy [ylx[p zn p{l vf n Rp{ ylpry v yz r~z npl ~Z ~xpx r{l{p T` ~p~y { SYl ~rlKtM 20 ~[ v{rxp W [x lv xx[ ~Z lll{xf Wy{p vpxK nxY ~{p plvf X{p l { Upp{ ~ x.
ylpry v yz ty y[p[ R|x npl |z AYYxf [~ zxr { vl Rx {n{yxY {l xv Yyp znn x~{ y[p tz rfv Yyp vlYx.
npl {n{yx ~ rY}{ ~q xv Yynv ~[ v{ ~[ n y[ lll{x ~ n ~lYv rtq{ Yw v yz |z {n AYYxp Yl Y y[ |ax ljh{ n {n{yx {l Srl Y x.
y[ |ax rl Up rzzp x{ {n{yx ~r~ z~p Wx S{lf nv ~[ v{f ĻN {~y xYf Sl Yl Y ljh{p {n[KvY pv t{ x.
X ~ry r ljhN ~fp x x Rpn nl nY [zv ~q R{| Mpnp Wppl zt v ~q xv Y x.
Mpnp Wppl ztvp r~ R{p lll{xp [p q Y}jxp ~ ~[ v{ ~ |} ròx{p ly{ {K rvjY ~{p ~ xv Y Yzxp r~ xl lv xx n [p {n{yx {l [x x.
~ |z[y Yvyxf [p [x Rly ~[ v{f W xvf Sh pzt.
[l {x K}x. ~ l [pvp xl{ tx ypl{ |z {n{yx {p rz Wp v{ f{ x.
~f Yl Yy[l pY. pv z ryp Yf t ~ Rx Rp xvY {x.
xplp Wx {f[l v{ l{l p xx[ v{ n~ t{x.
~xzz Yjrf ry R ~x. lv xx[ vZx {Kr~ x Rpn nl nYY [zv ~q R{l A ~q R{| r Mpnp Wppl zt tjl [z{ tj |ax Yy Mpnpx Yyj nl nY p{ nYj rll S Rpn nl nY.
Rx {v [x A {p fl X{p Wply |z[yx Sx ~ ~[ rx {lx.
~nx R~vp X Rpnvpn x. p{ll npl |z[yx {l Yztzxp [x Xf Ypnppf ~{Y p~ ~ ty y[ R|x rox {l x n [p [x x.
W ~ {n{yx n ~nx tyrlYv {f[llx. xf zt x xl ~ rYy {p{p Rx yz [l Yyp z~ Urn~ . A Rp{ ~ yz [l Y.
p lyYf r~ Yw v yz npl {n AYYx {l xv Yyj Rly {y rYy ~q Yw nply[ |z{f n [p [x x. W n l{l ~N pY ~vf ~ .
p Rx lyvY ~{x zt Rl. R{pv r{ [~ R ~x. Wl ~xzz v pl.
~[ v{l, rxl WY p xpp ylpry v yz npl {n{yx[ p~zzz ~ lv y[ xx Sl R{pvYf t{ x.
{n{ypf nxpf z~p ~zYp rrl R~Yxpf v{p p~zzvl {n{yp Rp ~{p R~oyjYK [p Uh ~p nxp y {pl tz{lY p x X{ r|p Yyx.
yz tzop[ ~lfxY rlyY pv lp K lll{x [p cpl{ p{l vfl, ܻx r~yj rvf ~[ rx rx{y [ll x.
Wl {lܻxp rnMy{Y { Xf A [vp {yY xvf RMY ~vcxY |YxY pvl. U~~ zoxY {l K [p X x Rll ~ly vl{y zY Rx. A Rxf yno{ z~xp x òxlvY Yypp t x x.
Wx W~ ~x n?
~ R p~zzz A p~zzz R{pv R|x uxpYx.
~[ lx [z{j ry {~p{Yfx. Wl {n{yp[ v{ p~zzvlYK ~ RYzx zp{p ~z { vz YY Rrvjx.
X{p {p{p R{opx xv x xlx. ~Z tzop YY lpp. x òxlvY Yyp x r~qzp zny{ ~[ lll R~Y rnMy{. X fx YG Rpp pl. ~y~ ty~ x S[~xp Yl Yypp pl.
z rpY nz{ lv ny{f p Y {jf ~r Yyp{ yj f A {p{p ܻx r~yj ~z~p xvY {ll Xf X{pf R|M{n vfl ShY ltpp.
oMvrx zxpRyD