@

 
   
HOME
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


Y pxY tp ~fp Rly l{z zn Yp ~x {zYx

lpYYx, vzz Rlrl Yy [K vxvp r~{ 57 {p ~pYx xfl rop r vxvY Ryx SYl ~ܻx ~p~y (18)x.
KcM cpyz c[l hx~[ pxYl{x xfl 571 572 tz~p vxvf WYYy [. YMpz .. yrx xfl 571 tz~p{l, pp YMpz oKY cx~pny xfl 572 tz~p{l ~p~y RxK Yzx {p f SzYYx {l ` .
RYYyxpYzK ~f pDYh nY{ r~ tKvY ~l{ S{ Yp[ S RyY}Y {zz q x p{ S{ t Yf~ q v rtz uf r~ {l zn Rux[x x.
571 {p tz~p{f Rxl pp YMpz apnp ~vy Rjp p{{p [ct y˻Kpl{ RYYyxpYzK {{f tfp n Wv y˻Kpl{f tfp pp YMpz cxKr tjhy xfl {p ໅~{p ~ y˻Kpl{ n ~ѻxx. ûzfM xY rvj [f { Y RyY}Y {zz tYM 18Y ~l Yf~Y 12 ~ y˻Kpl{ n, tYM 16Y ~l Yf~Y p{{p [ct y˻Kpl{ n Rlrl Yy [vf xl{ .
ﲻ[xM }Np ~z{ xfl {p 58 {p ~pYx 57 {p ~pYx WY{p Yf~ { pp YMpz Yvz rpp{z Rjp x{p [vj y˻Kpl{ 12 {p ~ y˻Kpl{f tfp { fM 700Y Yf~Y Rzz [vf ~pK Y.
RYYyxpYzK {{p tfy Yf~ vv y˻Kpl lp rop vxvf ~pK {n RYYyxpYzK {{p p[py Yf~ ~ 572 tz~p{f Rxl KcM ~cx rpp xfl {p lp{p [ct y˻Kpl{ {N tKv {l xvf ~pK Y.
pp YMpz Tr}l ~pxY xfl {p 8 {p rtz y˻Kpl{ YYz Ulyp n, pp YMpz ~u}j {zYz xfl {p ly{p ~ y˻Kpl{ lyvyYp Ulyp n Sxf xvf xl .
Y tKK ûzfM xY rvj q K rop YMxx yl { p{{p [ct 12 {p ~ y˻Kpl ufx Wp (18) U~p 5.30 {p f SzYYx {l Yh {vf ~pp ~x. r~tKv Sxp R [jpY [wyf t Yp y Sv Royxp Rl .
{ v vnn U~p 6.30 {p f WY{y vv tzR ~xzz òxlvY . YjhxK {|xp Y tYM {l nyj ry Wzz Yyp rtz ufr~ SzYY {l Yh rpp. X{p[ [vp r~ Yyzvf Yzl{YY ~x n Y SzYY {l zt vf Yzl{YY y˻Kpl ~vl.
p{{p [ct y˻Kpl{f Rxl Rz YjhxK pp Yzl Yz~Yy n, t{ Yjhxv Yrlp v} [j~n, hzf Yjhxv Yrlp yYvp rMy n vxx. hzf Yjhxvf Rxl Yrz cx~Yy[ Yh Yjhxv RYYyxpYzK {{ n~p vzpv Y S RyY}Y {zz r~ tKv {l rp [l. A nyj ~fp voxx.
nrM|{x Rly rx lpY rvj nyj ~fp r{ Rly, v ry vN l{yfl Rzz[l p ~ Y pxYxp[ tjK vox S RyY}Y {zz Rlppf Ypf ~ . RG YjhxK (8 man team) z~p tYM ~x Yh {j uf r~ U~p 9.30 {pf ûzfM xY Yf~ Rlrl Yy [l.
vN S [vp p{lvf c tGfp vy U[z rn|x Rly . A{ S{l Yyp Sxf [x n lp lp{z ~tp A{f R~.
Wp n{z 12.00 {p f RYYyxpYzK tfy p[py Yf~p Yp[p r ry Wzz {ppf x. R { Yf~ Rzz [vf ~.W~. [~ ry r{ Wzz Yyppf x.
n{z Sqz Y{pfM RfY xY ly R{. WK.r.WK.. R, 12.7 {M[x R x[p nyj ry vz{Y Wzz Y. rp ~G WYp Yl Yyz xl Rzzpp Ul~ Yl {hY {j p. Yzl{YY ~x vn Rr ~t Urvx Y. xx ~fp K Rjnpp zoxY ~qp Yx.
vv ~fp{z ly{p ~ Rf{p rtz y˻Kpl {l lntz z~ ~.W~. [~ ry Wzz Yyp vN S [vp p{lvf Y Ul~ Y. (YzY ~np vk r{lvf rj RrYy{p v [K vxK{z ~ {z{Yf ~ly Rhrj v ~q x [pp vv [~ {vp {vpx, Yzplx Rl y[ lll{xxp Un[l N. |yxp nx rfv N[{l vp vv y[ lll{x ~vp Rlf vf l N.) Rf{p rtz y˻KplN ~tp 29Yf [~ ryx tzrv Wzz t Rly, Sp n~ npY {y rYy ~q yz[l Y.
ly{p ~ y˻KplN Yrlp Rl AYpxY[ az Yjhxv A ~v[ WY ~p 17 {p [ct y˻KplN uf r~ {l Wzz { [~ ryx 24 npYf tzr .
K ~x ry vn yy y{ Y toY vkzp Sxf Rj.
vv ~v~l ~fp Yp[ ~xxYf {h vyv{f rl . vyv{f rl { 44 Y[ pK r{h {vy y x. v ry{zp x [x Yp[ v 38Y rvj S (19) px { v t{ Y r{h {vy{zp l{y . ~pY nYfv Rxl tz rn|{z Y v 15Y Rxo 17Y ~x[p .
vv ~fp{z 57 {p ~pYxf Rxl yy v ~tp 29Y r . ~tp 48Y l{z zn. 58 {p ~pYxf Rxl ~tp l npY vv ~fp r.
vv ry{zp x [x lv YjhxK pxYxp r{ ~x[l p{ Y l~lxp RMtn ~Yf vj ~p t{ Y r{h {vy{zp l{y .
K ~fp Ypf {j x YlyKn N{l up ~fp vxv rllY nv l{zYy{p [pxpp {z Y{. xx ~fp K Rjnp zoxY vv yxf ĻNx.
r~[x S (19) {p f ﲻ[xM }Np ~z{ xfl {p 58 {p ~pYx {ppYzK ~f RYYyxpYzK n~f { ûzfM 10Y r~ tKv ~KrMjxp v[p Sxf [vp Ryw .
zpD p[yxf Rxl Rpx{Gfp [Kvpx Rl [Kvp nYY x{p [vj ໅~{p [vj y˻Kpl v[p vv 23 v[p .
K ~v[ 58 {p ~pYxf Rxl rtz uf r~ q v Yp[ r~ tKK ~f ûzfM xY rvj Y rzp rn|xf [vp Yy .
Urx vM[Y Rp {n[l rn|xY { rpp n~f xvf 58 {p ~pYxf tj n ûzfM nxYfl {h Rh rn|x. zpDx rop rrzp p[yx {|xp {n[l {{n Urx vM[Y Rp Ypf rpp R {{l nYj Spx{ ~v[ R ~tql q {vl, zpDxf ~rxK Rp vl ~N. pfvl Yvph tYx Yh YjhxK rpp{zf ûzfM xY rvj R~ppx n o ry xl Yyp ~. K Rp{ S v~ nY l zpDx vpv rpp Y [v n Ypf Urv {~Y [l xl{ Rl.
pDYh ~f ûzfM nxYfl {h {yYf [ R Yvph tYx Yh YjhxK Yp[ ~rxK vM[ Rh Yyppf rfp [p . Y pxYxp ~vYxp r{px Yyp {p{zf p [jp v[ Y ~f ry nppf {.
pp YMpz cxpl tz~x Rjnp n{p Yvph tYxf Rxl pp l~l Yvy xfl { t{ Yjhxv yp Y rzp rn|x Y YJ ymxY rry{ x. A vv 21 { n{zx. t{ Yjhxv xfl {p Yrz rxpl SpY[ Yh Yjhxv ~p Y ~f Wzz Y vv ryxp YJ ymx rry [x Rly, xrpx ~fp ryvj ~f r c}g Y ~vYxp ~N npY vyv{f rl { tN Y r{h{zp l{y . vv 23 { p{p lh x Y ymxY n v ry{zp rry{ .
K Rly pp YMpz l~ AYpxY xfl {p 11 {p rtz y˻Kpl{ vv 22 {p f Y [jx r{ rz{yzxpYHh YYz rn|x Rlrl Yy [llx. vppyv-rpp (A-32) rop ~rxK vM[x R~ppx { [v~{ YGg~xY { rzz{yxpYHh Rlrl Yy [vp r~ T`f R vhK rn|x Y [vf Ypf R Rux[x x.
zpDxf x p z~ S Y RYYyxpYzK Y RyY}Y {zz q vp r~{ 57 {p ~pYx rtz uf r~ vv ~Yy (24) Sp Sxf xl [vp Ryw .
K Rly ﲻ[xM ppnp Uh{ll xfl {p 59 {p ~pYx v[p RpnpYzK r~ tKK ûzfM nYY Rzz[p .
f Rvly{ YMpz y~Y rpp xfl {p 223 tz~p{ v[p {zXx, [ctry [Kvpx Y rzpxp v [K òxplxY Ryw . vv 06 { yjtry rn|x n Y [jxp vn{[l vv tz~p{ [ctry vn{ [K vxK Ryx [l { ~ܻxx. cx~Yy vxK ~q 53 {p ~pYx [vp Y n Rl{fj {{, yjtry, [ctry, Xxvz, ppYM y XHh~hp n~fx. 1999 {px R { xn rycxl ~v[ v{f [ctry R x. Wx Y vxK t Rpv ~z [Kvpx n x.
{lzxYM{zf rp { YHhxYh ~f Y [jxp v vM[xp rz R ~z {~xp 13 npY rzvH RyY}Y R| {l uy {. vv rn|x ~f rz R rv Yjhxv vv r~ x.
UlM cpl{f R{| Ryrp Rl{| { r{px Yyp vz{ vMY~ yj pY nY SzYY Yy[p vv 22 Rxv 5.10f YpY~plM {yx vxz cx RlM rry{ vf Y [l Ul~xY pY v{ {Mm Yy xx.
Y xl RN Spx{pn?
y ry ~v[ [vp Yyp f MhM yxf r{ WY{y R~ p{p Rxyp ~Y~ Y vy[p vyp tGf lpY x Wzz Y ryx pY v{ òxlvY vp pN nY Jy [vfl WY Y xl{Y Rzz [vfl .
WY Y xl{Y vz{ p{ R~ppx rry xv ~ Wv p{ rlz R xY rvj ~yY ~ . v Rzz[l Y xl{ ûz ~xxY rvj rryp { Rf{ t WYY x.
vxz cxf Rl{| ujh [h t yܲ Yzx vv pN RyY}{ ~q YpY~plM Wrf {yxf [p [~ Wp RlylM ryx Wzz . pY v ryxp Yp[ SzYYx {y [x rvjY p{ pN nYv Jy[vf .
YJyp Y Ypl n{x ryxp vyf
Y pxY ruYyp[ ~ay{z tGf òx Yy{pp z~ òx Y YJyp v Y Ypl R|x n{x { Y pp YMpz SzYx RYY pv Y pxY{ vv ryxf rj pY v{ Rp vyK Y t{f l{y Rlx pY v vo rY|Y YvphM .Y.r. n~pxY ~qp Yx. vv ryxf r Y xl{ Spx{ n~p r t{f ~Y r . Wp Rxv aKrxprll n~p tGf rY ~ v Wv ~Yxf l .
{p ~fp K Rlrl Yy [pp rn|{z RyY}{ l{y v ~q xn v{f tq{ [v l{yfl {rl vf K {p f rx{y [p Rl. K Rp{ r {rl{ tq{ [K { Yy Rl. f ~v[{ v{p rp [~ r ~v Yzx rxcpxf p[p uy p{ v ~vYxp RlRh[{f [p nk{K rjvf n Urn~ Rl. K Rp{ f ry xnoYyjx v{f rvj{ vpH uyxf rl Y Rxyp Sxl Wv nk{v òxlvY vf xlx. l lMcp pxYl l vl {h pzt yp rp[~ ~p ~vYxp n K xfl RlRh[{f [vf xlx.
{lYyxl Y ~z~K N
lll{x v~ x {lYyx lyjxpf Y rj{ zt nYj ry tn Yfxl ~q xK Y ~z~vY vv ~ܻx .
p{yWx, Uhr~~zzN {l lpY ~x rj{ zn Y ~vYxp 13Y RlRh[{f [vf Nzzx rz~x Yp [x |} rz~ YjhxvY vv 24 ~vl . rfYf{ tx R~z y YhxY Jvphz rM [th{Y ~{Yxp z~ ~p Yw Y òxYyYK{z yl { Y nnpY Rzz [vp r~{ vv Yjhxv RlRh[{f [.
Uhr~~zzN [Kr{ll, ~M[z~{ll, Rz[zz{ll xp {l{z{ ~x S Y ~vYxp Rzz [. K RlM [Kr{ll ycx r~zY S[~ [y{yxY z~ ~ YxY n RlRh[{f [. Rxx-vz nnpY c}g Y ~vYxY n K RlM ~f Rl.
~p Yzx {px ~p Yfxl{zf xp t{ xp ~c{v Y ~opxf WY {pxf [~ Yp[ ~fp rjK, vy[p vyp YY rjK, tn R| rjK, tyR rjK Yy vv r~ xl {lYyxf W{ Rlx Rl.
KY Rrf Rx yfY. Uwz {lYyx Sqp ~fp Yyppf ~opx {xzz. r{p lyK {lYyx W{p ~opxf WY Yyrzz xp{p vv r~f rjK np RlM Y pxYxp Urn~ .
xlz{ v rj Yq{y{zf ryv, ru{yp ]lpx, vM[ toY v[ y R Rxo {lYyxf [p xp RYyx A{ [th Yy ltp ~mp [p lyly ~x tz {pxf ~rxv n v{pf r{ Rl. |{ pv RxY vv r~f pxYl{x .
xlz{ xn v RYhx rjK RlM nvrx pxY ~y xK Ul~{xY Tf Rl vy[p vyp ryxY xl vf vv YjhxK WY YxY Xll tz Rlx . yܲ Yzx Yq{M YK {f{z Yr [~ lyly zt[p {px ~f r Y ܻnpYf A ~Ktpo{ ~Y~ Y tn {Ml{ zt R t{ n .
xlz{ rn|x ryxYf Y ~z~K
vv r~p tlyxY ~z u}{ r{ p npp Rx t{l, S[~ [y{yx z~ r ~ Yx r{ v zop ~v[ ~tql r{lvf Ul~ [p R t{l x. xlzN ryxY ~q ~z~K Y Uhr~~zzN ~ Yp xlz{ tjhy{z rn|x ~{Y[ UnN zt [ppf Rlx rY}j YjhxK ~Y rz Yy Rl.
xlz{ Yq{M nvrxp r{ ~p pxY vy[p vyp ryxY Wzz vp nvrxp lv ny{p v{f tqvf rwv Rh v Yp[ SzYYx t{ .
S ry ~q Y ~vYxpf p{vf {lYyx [{z r{ z [vf ~xppx vv Yjhxvf Urn~ Rl.
Y ~opx {lYyxp lyjxp tq{[p nYj òxYyYK ~q xnvf p rx{y [p ܻxp{. {px h lyjxp [p R{opx xv {{l, {lYyx h cYxp [p RyY}Y R|{z { R{opxY xv p{j ~ K UrYvx [p R t{ rY}j{z l{y {p{. K Rp{ Sx {lYyxp Wzz {p lMcpx R{v v tn R| òxY x xl {p{ xx c}g RyY}Y zoxY vv yxf Yx.
{lYyx Y lMcp pv p[l xlx
{lYyx rn|{zf Rxl rz~ ~mp, tn R| vpv xlz{ p{y rn| Rr vz~mp v[p f {h R{opx xv Y pK Yp [~ Y Rzz [vf R{| pN.
p{l {lYyx R Y lMcp p[p v rz~x AYtno tn òxYyYK { Yy vv lMcp R{v Yy[l xl{ Rl. pfvl {lYyx ~f ry xl v ~q xlz{ tjhy{z rn|{zf vy[p vyp Y xnpY x Rlx n tn R| Yy[p Rl. K Rp{ Sxl vv lMcp R{v Yy [vf rn| uy RyY}Y rop RyY}Y òxvM[ [l xl{ Rl.
~~ yp rMy
tissa@rivira.lk