@

 
   
HOME
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


v[ Ryvj K lplyf [y{xY zt vx
{fr rv~ SYy z[l z vp ~MmY{ llrMf ycY Yy np RnM|{l [v zoxY

[K [H v`z, R{v`z K Yx Yfxlll Y ~r t [ppf [x ~v[ ~p l{l [K [v zoxx. WrvjY p{ Q zYN yc rrzp Y}lx l ~p cpl{f {hl ~rv yc zox n [v zoxx.
~ܻx ycY p{z [v zo YMxz {l Wp vcpl{ rzK [~ tz ~pp [v zox pll ry Yvx RyD vllx v lvp[ ycYx Yy{ [ppfx. A ycYx RlK f r xxY[ rlY[ lxY, MvjxY ~Y Yy [v { ~ ycYxY n x x. pll nr YvY rtq tyK ycYxY x x.
K ~ cpl{ tz{ rjp p{z Xx xp RyD vlf n{z Ry Nz [ppf{l ShYh pl. YpYf r ~YxY r|pxY pK l{l YpYf ~vn r|px. YpY pKrl p{j t{ x[p Wn l{l YpY ShK Ry{zY [p rz Yyppf W. o rn[zxp[ R{|l ox. bpn pv zZp ~Y~p Yzxf [v ry Rn Y xl {h [h {x. K Y[l ycYvx R{|l Sf Yyvf [v zoxY ycYvx {|xp t ~x.
A Bpv YpY[ ycYxYf R zr[p ~x [v rtq [f{ t [v ~{ zop[ roplv ycYx Rl. K ~ zr[p{ ~x ly [vfl R ycYx ~ vfl p nYY {p vf [v zoxf ~ N. A ~p` ryj pY WY zr[p{Yf { YzxY {x Y p x.
Yyj Yyj v~ x cpl{[ {K, [y{K tzppf n [v zo vlf ~{p R{~m yz pN.
[v zox ~l K xlYv {[v p{ vj{yp Sf Yyp, Wx Rn n{~ ~f f n{~f p{ lY}jxf [p xp Rry YMxY}v [v zoxY yf v x.
vp{y Yh{l ~ly ~ [`{f Yyz rn|x zYK YGg~x lpp Ywy (275) {~K [v zolv z~ Yfxl Yyp X .Y. M ~~ vlx.
RlK [v zop vpv RlK yc ~{Yxp n ~x {fr ~DavYx v~z p[n X lvp ztp {frpv Yf~Y x[p ~x ycYx ~q r[jY lY}jx x [v X[ |}l{xx.
~x {~K ~v r{zY vpv ~v rn[zxY[v { nll rvjY p{, ~x {~K R o lyyK {p, {~, YKz ~Z{ n X ~p r[jY [l Yy Rl. ~x {~K r Bpv rn[zxY[ {~ RYx r[jYx {l zt nll v~ ~p A r{z ~x ycYvx lyly r[jYx yxf [z Wppf [l {pp llry lp lyY rv.
f Rvly{ ~x ycYx vp z~ Sf vf [v~{ zoxYf Slv {n[l {p vM[rn|pxY n X ~Y~ Yy ܻJ. y f Rn~ nY{ppf WY{ .Y. M ~~ vl v~ rY|X Yx.
r[jY lY}jx ~v[ v[ ycY Yfxl Slv r~{p Sf Yy [vf vf x{ z ܻtp{.
[v zo{yxY[ ycYx l {Mlvpx |z lyly ~Z{Y ul vf ~no {p{. {~K [ vzY zx~l, ~vn {h~fp, ~z RyY}Y Yf, ~NDb ~op, vcp [f, Rl n~Y ycY Sf Yyppf Rr t ~p{.
r[jY lY}jx Rp{ K ~x Yfxl r~{p ~ {hl vl{ Sf Yy [vf r{p t{ vf lyj. A Rp{ lvx vv v[ {~K ~xv lyly r[jY [l Y.
~x [v zo z {~ R nxYfl Rh rzp xl S Yvyx X[ [v zo YMxzxx. K r ShYh r~{ r{f r{l{ [ppf X òx Yyx. W WY lxY, Sv y{ ~y~ Rll vvp .W~. ~ppxY vl[ ~f K nY{ yG yc pxY pxY{p[ bxyr{z. YMxzx l v WYYv v R`zYv ycYvx {|xp Sl szxY Urn~ lyly{zp r Rl.
vv ycYx Yypp Slv ~lp. A ~v vv v[ rn[zY xnp r[jY lY}jx S[p [ll. v[ vnzp r[jYxY z [ll. K ycY Yyp RlylM nY{ [v zoxYf r{yp ycY 42Yf R Urn~{zp vM[rn|px ~z, S[~, nv u} lppv vv ~Y~ Y. A {[v [v zoxYf R {h rtq cpl{ p{l K rܲY{Y n vv ~Y~ Y. [v zo lply nY{ Rn K Y|px {j vz ryrM {|Yl{ v K {p f ~Krnpx Yyp ~p{.
[v zo{yxY {|xp X[ lply rtq Xf Rll Ruvpx.
Rn vv K nyp [v zo lplyf [y{xY zt v v[ Ryvjx. v[ ~x Yfxl{z [v zo ~z vl ~ vz R`j{z xp vl{yp[p vf ztj ~x[x R[x Yyp{. A {[v [`{f Yyz fr rn|x zYK{yxY {p vlz {lvp ~r [ ~pylp vlvl ~rl Yyppf Yvx.
vf u} lpv p ~yvf r{p. vf t n{z Yyppf Yzx S ܻtpp r[jY lY}jx v[ ycYxf WY Yy[l ~x.
{M} 1983 [v zoxY z~ ~{xf Rll { .Y. M ~~ vl lv ~{x Yy nY{p Yrv Upp{ ~v YvpYyj ly[{z y|xp [y{ Ury p [p Rl. X {Mlvp Q zY WY~l [v zo ~[vx ~ |Z zYK{yx z~ n Yfxl Yyx.
.WK. zz Rppn