@

 
   
HOME
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


Yz[f Rx ~~xv p{yWx vlY {j

Ylzp cx{Mop vlx n|Y lpYf RY YzxY vzz ~l }lx x ~p rj ~lNx. p{Yl WYY n YYl ~[ nYY n yap Yf R Rx rYf [{pz pf yY{Y n {x. Ylzp cx{Mop vlx y S ~[x {p{p yap Yyp p{Yl{x ~rc.

vlY Yl{
~vcx rtq R{ vp~p xl lyj r{lrl YzNxY {p Y}j[ v{ ppl pK { p[x yrz{j[yxY r{l{[p xx. X{p[ pp z~l rtq WlyK r~nxY Y}j l f p[. K Rly, pp ~pn {{ n rpvp ~pny p{p op{l x{xY rtq { xcp{Y X[ v{ ~p Srl Yyp ztx. Tf Wy{ {~p ty {p Y}j, Ylv pK { lyx { {pp ~{xxp[ yol vox x. {xp Rply{ lvl Rxl Rly r{p R~vpl R~l {p t{ Xf `x. lv ~p R{л{p ty Yypzn ~pn Yvp Yvp lv[ zYxf {p ~p t{ n Xf `x. zYx ~vcx rtq ~pn[ p{ Yv Yy rvY Y}j l f [. ~v fv Y}j lv[ [f rtq{ Yl Yypp Yz[ pK { vx r~{p ~x WYv l{l ~v[x. K Rly ~pn rtq ~Y ~Y{Y Ylv l f [v l{p {~ R{z ~[l lll{xY Un[l N. Rply{ Y}j {hl x{zf rl{pp ~pnl, Ylvl Rly ~x R{p ~tql{ lyK [l pv ~ x.
Rn Wlp ~f...

vv vܻxp ~ Rx ~. K yG ~p vlyK v ~l{ x Db{Y v l rp p[p ܻJ. v{p vlyK z~ ~yYv rYN Yypp n? pW~ pK A Ypl{[ yp nK{zrf Yh [vf ll y Yk ~ {p{p X{pf vlyK v nN| ~[l x n?
rY NYN ly [lxp {y ܃zp Yf ~ n~ ptz ~ppf vv Ul~ Yy. Wl pv {[ v[ ~ A n~f xv N. Yk ~ q ~p Æf Y~x RlY zxp lltl{ ܻJ. ~~ X {f Yf p[ ~. rz~ ufxp nnpY SYvp [vp R Wp ~pp Wlpf x.
Rr xv
Yz[f v W~ xpp `f v Sx nM|px x ~llK ~j t{ v[ vp~ R xp ~ x.
Rx Y}j tx n?
txYf p{x. Al v Yv p
R RyY}l YzrxY l r t~ p{lKrYf pp {px ply Yy [vf Yz[ xv {x ~xK Yzt[xY h{{Y Y [l { ~ x. rKK {xp ~Y r~r~ w R v r~Y f Rr RppYpp{ Wn~ tz ~ѻxv. A lpll Ypl{Y[ vz rfY Yh [vf ll y{Y t{ Rr p [ll rY NYN ~ Yhz {pnY[.
S~r~{Y pl{ rM xp ~~pf RY xp yY {p{p XDay YzxY h[ Yypp r{p {j Rx?
Yz[ A r|px p[N v l { `v {~p f{Y v.
Yz[ vllx A RN vl l l Upp r|pxY? x vv x.
K v ~vFv Xx f yYv rf np{x xz lp WYl WY RlYf ~lfY.
Xx f ltr ~YpY lf yYvY [p lp lp{l lz plx xz Y}j lp{n?
vv ~ nz{ Yz[[ vj t{. v R~ Y pt S~N{Y, Y{{Y ~x {y {jY { `vY vf pj x.
Xx Spp { npY yYvf xp RYvll ~ l nn[ll Rx p{x x Yz[ x ĻN x.
Wp?
Rl rx Ry[pp R{~m{Y p{ Upp Unx.
vf ~p rz {x |Yx ~ x. ~lG vp v |Yx n ~p{Yf Sh rnp t{ v p [ll vz{yf x.
Yz[ vllx xpp Rppf [pp, nnpp R~{Y Rr Rx[ l{z ܻxp{x xp WYn?
AY K lyK Yz Y}j p[p ѻx pnn, rllyYyxY {zl?
vv ~p~p Sx tz ~ѻx. Rr YlyK Yy z~ t {p Rnn x vf ~lj x. c, Yz, R[K, [l {|xp vp v rn|x {|xp n ~~ unupp ~. lvp[ {yn Rpp rf rfK ~{u{x cY zY}jxYx { lyvf |]xp {Mopx {p r{. [f{Y vl{j lp lvp[Yv r{ {z{pp R|aMxcpY z~.
RKt z~ Rl{nnp {p nYY xplp [fj f, A{ rn{p xyp ~yp UpvllY z~x vf ~{x. A Rxp vy Yzzp vp [tj[vf, ~fp {vf xv {pp WYv R[vY Rnp, WYv t~Y Yl Yyp ~p x. rh{Y ~{p lp vp v {~x ff n ~pf lvp[Yv RvlY {x. lvp[ {yn Rpp rf rfvf lyvf Ul~Y {p ~p z{ Y{y yfY lvf v plx Yz[ xpp A ~ x.
Rrvj { |YxY, xY YzvY v[ ~l ryp ܻJ. ~p l vpx [jx v{p, vp}l{x K{ r~yjx Yyp ~l Yz{p UlYM}xf p{p ~l v~x l n Rh{ {|xp nYpf ztpp K unupp { ~{u{x v pN x vf ~l. ~l ~Kvp Ul~{ tz {|xp r{l{p ~rlKtM v~x lyK zZYxp[ ~l l [ R{{p {pl v~xY Nx vv ~l. YzYzz, tj Rk [~[K vp v lv[ Yxf ~KvpxY pzv l{p vl{p Y~~K Rnp{zp n r{lrl rf r xp r{. p p K lll{x YlyK ~~Y vj{yY [p Rlln? RpY Rlf vnz ycxp ~vcxY vnz Srxv ~q rYf zZYxp, ~loyxp, voNp Rl pv[x rn[zxp xn{, ~vp cpl{[ Sp S Rl[ [K Yf {ry n xl {x. K lll{x Rp{yjx v ~q Rr r{lrl { ShYhY {p Y xl{ Rlx vf ~l.
vz {a{f ~ SYl ~ܻx Rr r{lrl YMxzxf Yh{j rn[zx xl {yY vf ~{x. X vf r{~N lv A vnz Rxcpx Y ~rYf cpvo Urn|YxY n W vz Rxlpx vz rf{Y t { ~ {p t{ x. vv Wx Yz[ ~v[ n r{~{.
A vp ty Yl{Yn Y}j? x Yz[ [l Yff v R~Nx.
lvpf {j v AY Y[ R`f Yrz Rl r[pp Rr Unx tv ~vMmx. lvp {yn [ll v AYf {[xpp Bp l{ YpY. qx Xx cpvoNx vo Urn|Yx lxv vz RxlpxY rfp Ryp rz r|lx ~xxf nYx xz N{ p Wxf [y Yyp{x xp ~ YpY AY vnz Rxcpx Yyp{n?
{zYp ly ~ R~ n~f vv | tzvY ~. {px Rppn Yvy~{ v{l X~~ R xx. YlY[y R[px lj rhz vl y~ pxp rp. rz~ zoxY Rr {pxf ply{p z~ Rp ~p Yypp |pl cG Ypyvxp rf ry vy{p x{xpf Sh ~z~ v r~ x. ~x v vf ~pn ~{x. Yh Yz rfp v lv Rorpx ztN |pl cG Ypyvx t{ {yY Rx r{~ Rxy vf vlY x.
Yvn? [ny r|p v[ Rz n ?
p... p... pp ~ r|pxY p.
vv ~p~ppf Ul~ [. Wl v[ A ~lf R~zzp ul {x. Ylvl, vl Rly xl {yY ~vY r~yxY [hp[p Rll, W Yz ~v{ [p ~Y x pl. Wx Yx vl x xvf { ShYhY r{. A v xl {yY ~pn {l R xp ~p x. Wl l{YzY{ v{ R~{~zzY vf zt[l {j Yz[[ vl v ~ x. Ylv l r{ y[ vp~Yl{x yzppf Yz[ Y{y RYyx WpplY zt pp x vf l{vl ~l[l pl.
Yz[ {px ply Yy[p ~pp Y Sy X~~ R xpppf Sh nppf x. Y Syp ry vy {pp UxpY ~Yvp Yy x `p lyvf ~vp ~vp rxv. X{p [fp ry rpp KY Rr Y Syx xp Tf n Rx{~YK xppY ~ x. K { npY rpp WYly nN} ~[l vp~Yl{xx Yz[ xpp YKv p{p t{ xl {yY vf rlY} {p ܻJ. ~yYf [fYrppYf ~p ry npp Yz[ xppY vp l R~{f v x n? xn[ Rzp tz ~lf {p, lrvl {p ~p n~Y pK K yf l {~pp n? YlYl rp~z rn vvjp, u{p {h~fp ~x Rnp npY pK K Rly ~pp n?
vf Y[ n y{p {xY ~{x. Sp x{pp ~~ R[v {p{p zx, ~fp Yy. X{p pYyp WYv nx pK A {p{p {l v x. xp x. YlY Yzrp Y n Wx r{~ r{yx[ pv v[ vlYxf Up pWx.
p{yWx rll r y{vY xvn?
v Yz[ n~ tzpp vܻx. }Y{ W{ xcp{Y vf Yz[ xv {x YvY ~ x vf ~l[l pl.
Yz[ vllxf Rx ~x v p{yWx vlY {j?
~~xY p. K [~v n{~{z p{yWx rll y{vY [pp ܻxp{ p qx xz lpp pnn?
lp{ p lvx. Al Yvn AY Yypp?
lp{ p Rx Yypp t?
vYYn Y}j[ r|p? x Yz[ Rpp lpvzz pxp xz{z ryf ymx y{.
r|pxY px vv ~p~p x.
BYv lvx Rr { npY[ r|px Yz[ xx.
r|p ܻxp{x xz lp{. p l{p{. tz[p xpYf Wvf xpp lyK r|pxYl Rll p. {p ~~ {p yf{z ~ayYx R{ynnYf ~yxY zY ry Rp{, ~pl} {p{. Sp A Rx r|p vYl v p Unxn? Wv p Rx Rr l Bp{f {h tyf [pp?
vv k{ ~. p{yWx f yvx yl y~vz [ppY v[ ~lf p[. AYY lxf {p~Y R{| {p t{ n A ~v[v ~{x.
Rr xv }p G~x Yz[ x r{~pp ~p~.
vv Wppx vv x.
Rr Wpp xppx Yz[ xx.
pp vllxl WYY[pv xv. [ny AYY lxY [l Yyp [xYf Rl vp{ tjl {hY p, {p~Y pl{.
Yz[[ ymx R~{Gf{ pxp nYjf y{pp v ~ v t{ vv n. Rlyv[ t~ p{lKrp vf t~[l { Rll, v Ãr{yY v A [p vlY Yy Rvl Yz[ ~vfv xv{pp rlly YplyN lrr tKv R~zf v v [p [~ Ryzvf x. K RlY ~nlN vzx r{pp YlpY pK x n? Yz[l, vl vj [~ Rll r{lrl YMxzx l x. Rr pp[ll {~y rYf rvj S. Yz[l, vl ~v {x~ r~{ppp n pN. W~ pK K ~tqlN rnpv YvYn?
Rr Wp T` YWpH WY K [vp x [v. x vv ~z{p x.
Ylv lyY K [vpf WYYy [lll R pn?
Rr R...
ztp ~xf...