@

 
   
HOME
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


~~

~yz t{ pn
pR[x
~Mjl{xv ~x

r~ y p{~
Syp ~lr{
|px plx vy n

[j nK ~
rf n
Y~ tp x
M{jxv rl
|x Yvy~

***

~y~{

xzrp R [x vf vlYx ~y~{
rDa vzp ~ ~y~ Rz tpn ~y~{
` pxY Rr npp WY {v ~y~{
pw y YK lff Wpp {j ~y~{

xzrp pw p v lxp yllyp
rDa vz h tzpp pw ` p yllyp
YK lff xzrp y { { yllyp
RKv Rrr [p p~l v Sppn yllyp

v[ lf xz rp y { p ~y~{
xn [ppf {ջxp Rr RnM [ ~y~{
xzrp lz ~{j pw yq{ ~y~{
Yp lG Sppf t v {p{ ~y~{

Yz ` rDa vz pL ~{qx yllyp
YK lG Ryzx vz v[ ~{q n yllyp
vx ll vvl zY xnnY yllyp
A xn [ { zpp Y Wpp yllyp
y} r~

***

vl rt

rv r Yz
rpx ry ~yj
rf rf rt Yf
R~{p WYl Y pw,
Rvpppf vzxYf...

Rnyp vvl WYl Yyr
rt Yf nx
p{j...
pw pY [{j
R{ynnYf WY [p

rf ryj A ~vp Rݻl
rf ~z [p
Y ~ vlYxY...
Rrz ~lz Rly
Rnl vv npp,
pL A ~p{vx

pw pnpp{ {jf
vv lvl tzp Spp{
pw A xz
W nr vzl Ryp...
| yj~
R~~Nzz

***

Yh rvx

rp {z ~z rp ~q x{y ryp
A rly {ly Y Yhrz vz rrp
xY nn j{z ll Rlp qp
py [x lp{ v{x ~yp [xp

[zp ໅ rj ttzY ~~z nf np{
x Rzz ~yp r ~ ~l pp{
vzxx ~{q Xl vp ~ Wp{
y Spp ~~K r{p ` ` {fp{

vz rllY ~ xpY n~lv ~lrp{
yp ~vp lf ry{ Uj~v zt np{
nlpY ~f WY pY n~lY rfzp{
Yz py `K tyf pn yf xp{

rMmp vz xxY WY f n zp{
p l}y vp nj vl {p{
~{ ~Y v { lp n~lY [ {p{
x[pp t y~Y A l lyrp{
zZ zYK[
Rzrx

***

Rnyx Y lyv tvn?

l rylyY pf{
~pxY ~ rf [p{j
~{q{l {j A Rlx
Y {z{p vY nvzn?

nRl rfz Rr ~p~j
SvY prpp }c xvf
pL ~~vl nf z{j
Yx [zzn {p~ K v?

rx n{l, n{x lpxv
~q v{j A {z{f
lx Yp zx{j
Rnyx Y lyv tvn?
zY vY}j vapxY, Y[zz

***

y

pl [fp vxK
vz YY ly ~
l}y R[ {
pj Xt ~

Y vp [ ~p
W W R ~
pl rxp Ry{
v[ z{ W Y

{p ~{z ` [
vz vn{f [v [v{
[ n~{p
n{N pw lv

rl R[p lj {fj
l}y ~`{j
[ |Yy Kp vn
j 񃌼K rfz
pw ~ xp

~ |{xv
pl rp nzz{
n~ n~ {xp
pw ~ {j
Wp. Y. WK. Yv
y/Yz{p cY r~z

***

R~x vz!

z Ry pxf
Ury rnppf
nrx[ pvpf
~x ~l...
pv t RlY...
rl RYy rn lp
nppf...
ppf...
... lx
x p Rry{
Yz~ RvlY Nn
K vl...
lx...
{l Yy{px n
Xt ~vx
Ry...
Sz RpynY
Yw |{nzx.

***

v{ p {~

v ~p Wly [~p
S~y ~xp y{Y
 ~p [~ [x
tN Uh ~`f

{~ Y vhz {p
y xnp y{f
~yj yy ~ll
[y ~x {~ R{f

S~y ~x tp Yz
Y ~~K ~p vy
vM vz zp N
Yzx ~h y Wxf
~yp RJ{Mop,
yj ~y~x

***

kp rKty n|x...

K Yl{ yx[
z rzzK l{yj
rf rll x...
K Yx
~x np
y~pq
q[l xl{ Rll
W~ x...
rzK Rpn vl ~f
l [p p ly{,
Rl pYf x
rzvp Wly {j
yx x [x YlN
rzK Rpn rx...
X v[
~ylv lyx
Y{yY p
p{z v{KYy{x
|Y y~-z zxp
~vyYxY
x pWp
Yy{x...
rKtpn nyjf
Rp [~ p n{l
pxY vz[v
X pz Y lp
vf vx...
lyr vYypn xf
Xr Yl vyjx
lx Un~v
Y ~fpY
~p Yyv
R~pp
xnoxf { xp
~pf rvjx...
Y rn lp {{
~z { [z xp
vz { [{z
lp lp ~~Kzp,
kp rKty n|x
r rlp[
zxp np
. WK. Kyp M

***

vYx

ppnx,
UYfz p{j vp
Rpx YK ~{xp
ljYx op ~Krp
~l rp{p Rl
p{plx W~ p{
u[~{ ynv
~l rp{ppx
Wtp
ppnx,
~pnx Yy {
y[ ~l ynv
~Yx r~ r{p
YK ~rl p{p {f[p
tnx UYy[l vp{
ppnx
vY[
{{ vp{
rv~ zxp[

***

RYyf v

xvY U[M
y {{l
ny rf{[
pl Yrvj
[l xlx Wxf
ppK rlY
vypYx
{ppx ~Yyf
Rvy {{l {hY
Y xlx RYyf
vz . zxp[

***

~v {p vp...

pY v {
X[ vlYx
v l
lf ~p...

pv v l
Rny `vp
R {j pl
X pp...

Xf
~xxY R t{
p [ll
SYvp...

Rx[ ~pny
YyY t{
p [ vv
Rx lp...

R~yj{ v
[zp {x
~ pY
p~l z~p...

Wp Rx
~{xf RN
UnN Yypf
xY z~p...

RpY ~~
~xxp v
Yl Y
~Kp~ ~p...

Rx[ ~p{
pzn v f
npl ll {
Yㅥzp...

Rp! ~xx
{y pY
~p {l v
Xt pp...
. RM. RM. vznx
n z vp{y

***

pp Spp

y xp xK r S{M
nYz {pp
Sh npp ~` j ~yj
l [pp
v[ pl l{ pK Y pl{
Yf {rpp
l ly ~[ A ~{q x
Wr [p Wpp

[` W {[v l{v ~yn
v[p pR~pp
vz W {[v l{v ~{qn
v[p pR~pp
K [ S{y ` [x rK Y
xl p[xpp
Y lp ~{qv [p Wp{ pK
pp Spp

~pxY {{l Rlx [p
pv~ Spp
q j ~{qY nv xp
vf x npp
p pv pw A ~{q [p Wx
l{l Y npp
vv ly p l [ppK
pp Spp
pY ~zYy,
vy[zz, v{

***

~t {p~

n[h lz [` [zz
W[h v[h v {pf
rz Rl rx~p [
v[ rzrl ll Y

rx v tz
~YY{f j Yf
pw lyx, p lp{
x [l ~p Yz
ylp~Yy yr~
lz[z

***

rz{pY [xY{Y

Y{p ~ Xl
S` ~` p{ p{
zYx {x Yh
n{l {x v
~lp [xpx ~zx

~~p ~xK {
~z vq r{p
Rlynp xx
~lp [xpx ~zx

x Wp ~
~qlz yrx
vp [xp p
vynp [xpx ~zx
. WK. |yv yv Yv,
ylpry Wytnn

***

~px

~ x
R x
R~,
Yq YYx
y rx
pz vzx
[l {x
y y~,
pw ~yx
~l Yvzx
~p
~v ~ly ~pylp
p{zrx.