@

 
   
HOME
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 

 


cx v
fxM ryvp Rlf ~yYy[l Rl

{ryxY RyKu vl Wx r{l{ [p xvl z~ r~ YfxllY pN. Al nY} {rYxYf A px rfpp Urpv xx N{l W {ynY pl.
Rl {ll{l Rn {[v r ~pxl {rYx.
X rYG v x [ppf{l Yf{l RlrN pl. Yhay Yppfl pxYl ~ly th [ppfl x rnK Y lvp Urx [l vnz. A vnz X ~x [ll Svz ۻv. Rlf ~nxp rY ~nyxp nnpY ~ Rly, p{f [ny Svz nppf K r Up ry{ ~x. A np Svz tzz f{K lll[ Yhx Srf rY NYN ~f Yjppf rfp [llx. Xx {n Rlf R{y WYY Y {ppf Rl.
Rl[ rx Ur~ {ll{ { Rly, v{ zz{ yp[h[ {{x. v{ [y{xY { Rly, rx {rYx.
Ur~ vnzz vlf tzz f{K {q~zY t Rly, Rl Svz YjN lll[ Yhx Srfx. lvp[ YH Srf rY NYN rl {K Yyp{f Ur~ vnzz[ RYvllY tjl pl. ~p~ x nppfl ry r rl ~p~ Yyp WY [p X ~ѻx ~l.
Rl[ r r ~p~ Yy{{ zY {pYf p{ljl pl. U~~ r Yyp Yzl X {ryxY Yx. Xx Yzx xY ~l{ rn[zY t~ {ryxY . A{f Spop [pp Xxz Yp Y WYl Yy [pp Rl A{ [pKYy{pf Yjppf rfp [llx. v{zNv Rl lvp[ xnvf vnz ~x [ll lvv Yyp r r ~p~{z.
Al RKv pK Yv {x ny{p {ry{zf {z {p{ nppf p{ Sf S[p [pp{ nppfx.
Rr YY zY {n lll ~p~{zf Rr{ {z Yy [ll. Al RKv lyv lz Y Rorpx rllfx. A p nrllv ~vty{ Yy [pp r{p {j...
lll[ lyY p{ RKv[ tzryll n ~sz Yyp U~~ r [l R|xp ~vl { Rl vyfN cY lY}Y rzv{f l rl x. v S[p [p ~ Yzx u}jx R { xp Yz{Y{p{ p~l z~ M] x. |{nz {~ nv tj Rly |{nz |}xY xx vf n WYz t |}x x {.
A Yz YKr~ WY xz xppl txx. v Rr [ny R{. Rl v }rnp {ryxYf Rl [N{.
K v {ryxf U{ rlpv rzly ~x [l Rly, A x} tlz{zf nv R~y {qrf Srl Yx. vx rfp [ll {~v Yf~Yx. tlz, v ~ ztz [p [x Y.
ylvzp lpp lvx A{ [ll. A Yz ܲz WYY{l xpp p ~zz xnK {p p. th rGxYf [p YM x[p [ryf rxpv Wp{. Wlp Yf{f [p tzz xp{.
Xx f rfp [l v {ryx X Ypf pp pK Yx. [ny rllYv rfp [l K {ryx cxf Y[p Wn p{ll |{nzx {l Yx. Rlr~ { }xp RZjh{ S[p{xp WY [fv rhK{z yl {ppf Rlf ~ x.
{ryx yl {ppf YzNz{ v { tp Wx x{Yf Yj KKx. A vnzp {p ymxY zf [l X Wx Yzxf vp n Rlf xY zt [llx. A |{nzx ~p Yzxvx. Xx Yzxv {[ {px RplyYf zY {xx. Tf yY}j {p z~ yrxz ly n~ rp~xY vnzY Rlf zt. A vnz Rlv lt [p ~ Rl K vnz xn{ Rl ~p~ WYY rfp [pp{ x ~lNx.
Xx {n |{nzxl R{~p {~yx. RoY rj{ ~q Xf xppf ~{xl aH r~ YMvpl|z{fx. A R{x aH r~ Rxlpx fxM p{l ryK xl Rxlp rn|x vGfvp ~mrl Yyp Yzxx. Xx Yzx t rl fxM p{l ry{p YKz tjl pl. aH r~ ~v[v WY{ K ~p~ WY Rzz [lll A h~ ry{ppf xx Rlf ~l. X Tf SzK Yx.
Al ~p~ WY rfp [ppf Rlf r[opx tjl pl. X cY ~{Mop tY{f [xx.
v Rll Yl{v N{. v |{nz |}xY. vf pv ܻxp{ K {[ {ryxY Yypp. v ytM R|l }xp S[p [p ܻxp{. vf ~p~ WY rfp [pp vnz R{|x xz.
Xf cY ~{Mop tY{p yrxz zY} 30Y vnzY zt. RKv lll l{l p Ãr npY n Xf vnz ppx. A Rp{ lvp[v x {ryxY rfp [llx.
fxM WYl Yy[p rj A{ ry{ p{l tK {ryxf r~v ~Y~ Yy [ppf Rlf x{ zt. RyKux ~{Yxp x npY tq{ [llx. v~ xY ly [l{n U{ rl ym{p tvxY fxM p{l ry{ [vf rڻx Rl[ ~pfz r òxH GhM~ rn[zY ~v[vfx.
vz Yzx n{~ rx 24 v {h Yx. ~{Yxp Ãr npf {h vyx Yf~ lpYf t ppx.
Rr WYv r{zY {[ {h Y. Rl Rx rx Rf {h Yyn v rx 24 v {ryx {p{p xnN{. {[Ļvp xl{ SYvpf Rr {h Yyr p Y Yzpv Rr ~p~ Uhf R{.
R{y lyY ly xn Urv SzYY ~ry [pp vf r{p {j. Rl x[p [xx.
{~y rY xply YKz r{l{[p [x aH r~ Rxlpx ~v[ Rl~p Y [~vY xflx. A r~ {~y SYl { r~ Rl MRF ztzx xfl fxM p{l ryv RyKu Yx. Spx{p pp UrYyj [p{ [l Rl ztp v~x {n ry~ fxM 3000Y }rnpx vf ~pK{ ~x.
Rllfv v[ {ryx xj Yy [pp vf ~{Y r~Y[p ztj rvYy UnN{Y. vz Yz fr ~vp ~{Yx Rn Rxlpx YvpYy{p[ lll{x nY{v U~~ {z ܻxp{. A Rlp tnY ~yl xp YvpYy{p nnp lvx v[ {ryxf zYv |Yx {z ܻxpp...?
X lv ~{Yxp {p{p jx r~YK zt v, pxYl ~t~op {hr{{z y|xY òxlvY Yy ܻJ.
v[ q y}. Wx [xY. vf {Y Spp{. Wxf lv R{y xx. v npp{ v[ q{l ny{{l K {ryxf Rl[pp p xz. R{y 50 {n {ryxp |v [pp{. Sp r~~ {ryx tz [pp {pp v[ YMx vjhzxfv lvx.
pfl v[ ~{Yx n~ {h Yyp{. A Rx [p rMj |{~xY ܻxp{. {ry R`z [{l lvx A Rxfl Wr {pp. A p {ryx vfl {h p tz[p vf zuxp Yf~Y n xp |{~x vf ܻxp{.
Rl {ll{ pf A}xp SpfMp}pz rvfM~ rn[zY ~v[v WY{ {~ {r Yz Yfxl tvxYf Rl[~ ܻJ. Sx {ry{zp S{l{ rMjYzp{ Yz Yfxl{zf xY K Ryvjp r~{x.
p} vlyRyD
bxyr- az Yyjylp