@

 
   
HOME
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


~rc
voxp rp{ ryrx ~ Rrl K vnz {a{f R{j

Ylzp cx{Mop vlx n|Y lpYf RY YzxY vzz ~l }lx x ~p rj ~lNx. p{Yl WYY n YYl ~[ nYY n yap Yf R Rx rYf [{pz pf yY{Y n {x. Ylzp cx{Mop vlx y S ~[x {p{p yap Yyp p{Yl{x ~rc.

vlY Yl{
~vcx rtq R{ vp~p xl lyj r{lrl YzNxY {p Y}j[ v{ ppl pK { p[x yrz{j[yxY r{l{[p xx. X{p[ pp z~l rtq WlyK r~nxY Y}j l f p[. K Rly, pp ~pn {{ n rpvp ~pny p{p op{l x{xY rtq { xcp{Y X[ v{ ~p Srl Yyp ztx. Tf Wy{ {~p ty {p Y}j, Ylv pK { lyx { {pp ~{xxp[ yol vox x. {xp Rply{ lvl Rxl Rly r{p R~vpl R~l {p t{ Xf `x. lv ~p R{л{p ty Yypzn ~pn Yvp Yvp lv[ zYxf {p ~p t{ n Xf `x. zYx ~vcx rtq ~pn[ p{ Yv Yy rvY Y}j l f [. ~v fv Y}j lv[ [f rtq{ Yl Yypp Yz[ pK { vx r~{p ~x WYv l{l ~v[x. K Rly ~pn rtq ~Y ~Y{Y Ylv l f [v l{p {~ R{z ~[l lll{xY Un[l N. Rply{ Y}j {hl x{zf rl{pp ~pnl, Ylvl Rly ~x R{p ~tql{ lyK [l pv ~ x.
Rn Wlp ~f...

vv ~vxp, |Yxp ~xK RYyxY xp n xl{ v Sx q ~p Rvll n~ tz ~. v[ ~ n~ WY Wzz xv R X[ ~p Y yy x. K Y {p{p v ~~l {[{ xl p{p t{ vv n. Wl...? v[ ~l alxp ~zp ܻJ.
v tv Rvy{p Y vp~{z WY lpYf R{ lyx vllx x X Yp[f{p xx.
tv ~oyj fx vv ~zz Kt Y, tzz vyz ~zz NN p v.
v[ ~l R~pp lv~ Yv Kt Yl vf vYYn R {H? x x x. Wl K r|px Yx vlY v[ vp rf p{p t{ n vv Sy n. vf A r|px vl Y p{pp R[plYx rtq{ f[l nxpYKrN vxvp x n? pll K Y{zf ~~K{zf v n RxlY vGfp {[{ xl xx ~xK z~ vf ` xp r{pp n?
nny rxY {p K lpll YzY SpfMpG Y xp{p p{p Yh {q RxlpxY Yy{Y{ ~ѻx. {l vf rvj{l RxvY Sp Xf ztj vl, {h zux {ryxY ~q ~xK vnzY Rxcpx vf X ~l xv Y X[ q lp{p ny r~xf n ~pK{ ~ ~ x. A Rp{ UrYyj n ~l{ SpfMpG {q~z Yj v X, ~x Rup{ {q {ryx RyKu Yyply Rl R vnz WYly vz ~v[vY lprl vf ~lNx. ~j Cn{aYx vz {x Wlp x.
Sp xY n Xx lprl Yx xp vnz?
zY} ܃Y p vllx...
WDay zY ~zzxY lprl Yypp Yzp YY Yzrp Yyz tzpp tj pn?
vp{ Yzrp Yyppn vllx. A vp~~x U[l vp~~xYp? Rl vp{ pll U[lYvf ~zYpp pn Rrf Rr RKv lll {jl xz z ܻxpp?
vv ylly{ X n~ tz ~. R[plYx ~~{zv ~q Sp Wf Yl Y xl {pp YvY rtq{ x vf ~l[l p x.
Rr lyY n vllx. rlly, yr{ XYYv Rrf Xx vp~~x{ Rppz pp v U[lY xf p?
l [pvY, xY v[ ~lf Up Wp ܻJ. x {pp Yvfn?, Yfn, v {ynY Yy ܻJn? Wl...? r {[Ļvp, vo {[Ļvp v vvpv n~{ ~pp n?
v[ K rzz zx[pp vllx x X xpp RxY ~{yrx.
lv~ RN Yfn? KY rz~xY p{x rlly Yply{Yx v { xl{ ܻJ.
K n{~{z Rp ~~p[ Y[pz{zf Sh npp [xl Rrf rllMf l{ rf ~xYYl Rp WYl Yypp {p{ x x n vf { x. Wl, R[plYx[ Yl{ vz ~f R[ nY{ v R~ ~p z~ v[ ~l vf tz Yyp ܻJ. RYM}x { |}[ zrxY ~q Wx Rrf rxcp{l vf n t pl. vx pK Y {pp RlK ~y Yv z~p x vv pn. Wl Y[ {~px SzzvY z~ nppf rllyYyxY xv v R~{uY lll{xY n pN. vp}l{x r ~{u{x pK A x.
v xp n RYyY, S~rzzY py rllM r Yypp vllx WY` {p{ p?
Wv v ryp {pp p vf Rvyx. tx Urvx Yypp v Ul~ Yypp.
Ul~ Yypp? vYYn vllx A Yl{?
R[plYx[ ~ Y{zf xp R xp Yr [pp vf Y [l x. ppppp ~Y[ xzzY R~ ~һK rr YMvxf v Uy ~pp x vf v ~lx. vv zDa{Y y zr[p{Y Rlf [p Wx [ p v vjf vq ~p{Y p[ [.
~v{pp. r[x n{~ ѻY v Xx {[ r|p Ylpny `Y npY Rrf N{. ~vy zxzl WN{. A Yf Yfl rllM r ShY Ry[p npp lvx Rrl Sp Ul~ Yypp. Al Sܹ AY ~v{Y p ܻxp{.
Wvn?x R[plYx R~pp v[ Rn~ vvpv |opx Yyp ~{yx.
tx Sp vllxzl KYf {[xpp Bpx xp WY vllxz l[pp Bp. A {[Ļvp Yy Rpp t{x vllypf
Rx? AY rv Yl{Yp? X[ ~zz{zf RY Spp Rr Yvn {[xpp?
Wv xpp Wr vllx x R[plYx W{y r{~pp vqY {j ~{yxp xl{ x.
Y{n Rrf K { Rppz pp?vllxz p{x p?
v[ ~l r~t xx. Rxf ~`{j [ rryY vp vlY v l pz t {ynY `K vzx r{pp Ylp n? xpp vf vlY Yy vf RzY rcxY nz{pp X[ A r|px x.
rf rf np rf pK RܻMY rf ry rYyz Rrf Xx vp~~x{ Ryz pp rlly vlly p{xn? pll K Y[zzfl W [vY ~YzY {l {j Rr {[ Unx Yv n B[zz{ Rypp?
zDa{ { Yh yYmpx {l v[ Rl [x ~{xIJx{x. Rvllf p`p ~ v W RY lY WtN ~yYvY xppY { { vpu{xp xl{x. ~jp K~x vl { v[ YMxzxx yYmpx k lzppf {x x. v Rrvn{ ~{yx h[ll lyY {q[ppY { { ~lfp ~p ~{x.
~ kY rf pYyp RYMvj ~{yx Yp lt [l {pv v R~N ~~n? `Yv ~~ n? x x. Rply{ l{l llry ÃrxY ~zvp{ r~ { vv v p Wp{. K pv x xp k ~{yx RoyYx vl lt{.
zr[p{ {~ nv v rf{p p[lv R[plYx n p[ ~ѻx x. Xx ~lM vf zxz W{ppx xp vv Xf ~p{p ~[ Y. v[ ~p{ tx. {f ~p{Y {N x vf ~lj Rvll rf{ [x r~{ x.
pz{| v Wp{x vv kp[ û{. Rply{ v tz ~ppf {x YMxz YMx ~xYx Wplyx.
pr~~ G WYY pl{ vYY{l v `f W{pp Wrx Yvyxf r z{|f vv R{zn vZxp Ļ{.
rfN p~ ~ rx[p vlY ~һvp Rply{ v[ ~lf vq S~t{Y ztj x. voNx[ Rxp [p YlYl Yl Yyp vo {[K {p{p Un]}j{z yl{p Rr vo {[K YlY yf RyY} Yyppn? xp rpx Rl vj{yp v[ ~lf p`j x. v RYz {Yz{ ~pp Yz xp p[xY R` nv[p pN x ~l ~p~ppf Rply{ vf R{| {N x. Y~ {{ n r|px [Yf [zYf r{~K R{|l{ vvyY vp v[ ~lf pp j. vv Yz[[ c[v yYmpx RYx Xt X ~Ktpo Yy [vf Ul~ y{. Rply{ X[ [~m yYmpxp X Rvvf v xv {j ~zxzyx RYMvj Yf t ~ x. Wl ~zx xl Nz{Y k l yYmp ~p{ ~{xIJx{ Rp ~ѻx x.
v Ypvf [vp Y j tzryll{ l{p ~l S{ t p vp `v. y Rzvx vl Knvp t U {hxY rp rf{Yf Rn{fj v rzpx lz[ppf {x Wx tp RlMv x. n[x{p vlY r~ { vv ~YYN t yYmp tGf rflf [. pv {[ v[ Rvlv ~Ktpo tj ~pn[ yYmpxf x.
v lN, Rr vlY v pl{ [p xzx v[ k R~ ~pn {x. R[plYx rtq{ v Y rrDayjx R~ ~ ~pn[ vj ~p{Y R [x t{ vf `j.
Xx rv vp~~xY Y}jx ~pn {x.
Xx v rv [pnp{Y xz Spp{, Xx[ nx ~Y}xl WYY. Xx {[ lp rlp ~ YpY v Yz p, |}xp vo zY.
v[ ~plrxf, r|allrxf l Rll n ~pn r{~p K lll{xv x x vf ~lj x. Yzx[x nx ~Y}x ~v[ {l{ppf {ynyppY vj np Cnx Syjv rtq{ zx{j r{Mlp p{Yl{Y {yY vf ܅j Yyp znn n Rx ~.
Wl R[plYx anp{ {p{p {[ Ully tvf ~ vo RxlpxYf {[vY x n? pvY ~q vnz [{ f pv zt p lpll rtq r~v tK tzppf xv {{l r{lrlY vjxp WYx {pp n?
WY RlYf A vp~~x N{ Yl{l RllY ܻxp{ pn?x vv j p R~{.
Rz ܻxp{n Yl{Y?
vYYn?
ryvj tKtxp {jl ~no {p p|x xK rvjYf ~v {j {jl, pv` x{p ~ tnxp ~no {p p~ ~v ylx xz pn xpp
Y{n Wv xpp?
vf vlY xf cMF WzxG. tx Rr yGv Upp Rz[x{pp vY{lvl BY xz Jt pn, {p p?
A NN? v R~N vܻx.
cMF WzxG[ UolxY [py Yvf ~pn ~vl v ~vpxY vp `j vl, ~u}lx Y ~pn { plp x{xYf YfrhK{ v RyvxY v, vf `j.
Rx ~u}lx rv{ Yx v ܻxp{p Wv nxY?
Yv nxYn?
[j pj tzp xl rlv x Sl [y xz? Wlp pj [j px [j pj NN S~~yp ܻxpp Bp [jx pn pn?
~pn rtq{ v l { ~ly `v rly rxY [p vf `j x. vl { ~p~p v[ ~l rj.
~vY p{ Yyp S[v RlYyx xz Ypx~~lvl xz ܻxp{x ~pn x { x.
A WYY v xp{ S[vY p{ Yyp ~v uxpYx xzl.
ztp ~xf...