@

 
   
HOME
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


{~p [j vvxpv R[v, cpr rn zn
alxp Ull[ .. Fl[!

fr cpr Ru{rrl .. Fl[ vl rtq{ Yl K t np X p{x Slvl {j, ~{Y[ l nvf RYv, A ~v yj p[l cpr{yxY {|x.
Wl Wlv[ alx n~ tzK cpr {|xp Slvl , Wvpv v yffv tzrp {n[l yj [p R t{ r xx.
yj~ rv~ cpr{yx xfl R[vl oyx nyp ~ Yzx Fl[ vl k{ ~ѻx R[v lplM { tzlz {[K pt t.
W~ {{ n rv~ cpr{yx ~x x xvp r~ Q zYN lp{ oxY cpr{yx z~ rl { .. Fl[ vl rv~ x[x òxlvY { {hr{ [jp{Y {p~ Yx.
Sp rop lpY [ll rv~ cpr{yx[ v[rpv xfl òxlvY { fr xc rz~r A.~. zyp~ vl[ ropl{xp rf{ t |} vM|p AYYx ~y{ v x. rv~ vl[ rn[zY Xll ~{xY t { vv AYYx RlK cpvo v[p p{p ztN zyp~ vx{ xp{.
rv~ cpr{yx[ ropl{xp r{ ~v YpG vjhz ~vYfv W{Yf ujh[yx zYK{yx{ ~ RM. r~Yyz[K vl n ~u[ x. Wl Fl[ vl cpr vp r~ X Wx ply Yx.
rv~ cpr{yx Q zY xpp S[~xp zK Sri Lanka {p{f Shri Lanka xp{p ul Yyp z~f aYzZxY v[p ~xv yc yc Rptno Rxlp{zf vpv n|x Q zY lpr YMxz{zf pK t. c}x lpv |{~ Y rv~ vl vv yjx [p tj Xf Urn~ p c}NxY[ SzzvY Rp{ t{ r{~. Wl .. Fl[ vl cpr rnxf rl vp r~ Wx xl Sri Lanka xp{p S[~xp xnp z~f x[ Yx.
Fl[ vl cpr oyxf rl{p R{~m{ {p f ` cpr{yjx 1994 p{KtM v~x l rMzKpl v{yjx 1995 rty{ v~xf ryl r{lx xl{ . rmvxpv cpr{yjx r{l{ Sp r~ rMzKpl v{yjx r{l{p z~f WY~l cY rY} RjhN v Rv{y ~Y Fl[ vl[p Szz ~x.
W Vc yjxY [l Fl[ cpr{yx 1994 c v~x 26 rMzKpl{ ~y{ xx. cz v~x pv xcp uy [vp r~ v v{yjx R[~l 16 r{lvf Fl[ vl v{yj Yv~~{yxf Urn~ ppx.
WY~l cY rY} Rjh xfl 1977p r~ r{ ~v v{yjxYv Rpl }l A{ { pvl 1994 R[~l v{yjx ~oyj{ n~{ r{lvf Fl[ vl rx{y [llx.
rv~ x[x ycx [jxf ~ t zY{~, yr{, Rx..Wp. [{pz ~~m{ xp yc vo Rxlp ~{p{ r{l{[p xvf n Fl[ cpr{yx Yfxl Yx.
v v{yjxp vpݲ R~p 113Y zt [p rcp WY~l ryvj cx [llx. K {p f rcp WY~l ryvj pxY{ {x ~v{ tjhypxY vxx. Wl ryvj v{yj {ryx vx{x apY tjhypxY Yvyl[ vlxx. v R[v z~ rl Y xll vx n apY n xpp r|pxY . Wl rcp WY~l ryvj n|rzp rY}{z zYK{y tjhypxY vx v R[v rnx apYf vf WY`{p z~ Szz ~x. K {p f rnxY RtoxY ~ y[ly{ ~ vx Wv Szzvf WY` {{x. A Rp{ cpr Fl[ vl R[v rnx apY tjhypxY Yvyl[ vlxf zt ppx.
W~ {{ n rcp WY~l ryvj Rv vjhzx rl K xl [f R x. Wxf l{ {x yc RyY}Y Rv oyx Rpyno yl{ll vlf zt np z~ Yvyl[ vlx Szz ~vx. vaMx .Wz. r~ vl n ~v[ Fl[ vl vvf r Yvyl[ vlx Rpyno yl{ll vlf yc RyY}Y Rv oyx Szz ~ f Fl[ vl r{~N yG ~ppxYx cpr tp Wv Rv rnx lv ~l{ x xl t{x. ycyY}Y Rv rnx {pl RxYf ppl vf n}ux[ Wppl r{p xx r{~ Wlv Wv Szzv YyY{ rܻ}r Yx. yl{ll vl ycyY}Y xc Rv rnxf rlx.
yj~ rv~ cpr{yxf yno{ n}ux[xY [p AK ~nx WY~l cY rY}xp pyr p zt [ ~pxY, .WK. rvap, zY}vp ~pylp xp vl{yp Rl Yjhxv x rY}xf tq{ [p ztN n cpr Fl[ vl ~.
1994 v v{yjxp r~{ rMzKplN rY} pxY oyxf YpY rl K r|pxf vj vf ~ {x n cpr{yxfx. Yzp RjhN ~u pxY{ ~ yz Yv~ vl ~ [ ~pxY vl K lply tzryll{p ~ tp rY} pxY oyx Sp WY RxYf v rY}xf [f{Y t.
Wx ~vf cpr Fl[ vl Y WY~l cY rY}x ~xv vpݲ{yp cpr zYK YMxzxf Yq{ rY} pxYx rl vf y~ bpnxY r{lvx. W [ ~pxY vl yz Yv~ vlf {h { bpn 3Y zt[p rY} pxY rnxf rl x.
vYz ~vy UlM xnox cp{M[Y RMtnxY z~ pvf rfp[p . Wx l~l{nx z~ rY| vf t n|rzp rY} vz x. Wl cpr Fl[ vl UlM r{pp cp{M[Y RMtnxY p{ l~l{nxY t{l Wx xnoxpv vMnpx Y xl t{l rv{yf r~nxv r{~x. WrvjY p{ Uly p[py v vxK [fv Yy[p xvf n Wlv v{zf Urn~ ppx.
v~ 18Y { Y YzxY cpr oyx y .. Fl[ vlf 1994 R[~l ~f p{KtM nY{ Yzx l Yfxl vf tj R[v apY tjhypxY Yvyl[ vlx[ Rv vjhzxl ~v[x. RjhYv {{~m{ Rp{ Rv vjhz ~K{z vz~p x xl {x cpr{yx x. A Rp{ WYz r{ ~v Rv vjhz ~vYv vz~p yN Fl[ cpr{yx x. Wl rcp WY~l ryvj Rv vjhzx ~v[ ~ [fvY R Yy p[p Yfxl vf Wlvf {x X l t S{~v, lv [j[yY u{x ~ xx Wv Rv vjhzx ~ WY Rv{yxY K zxKYy ~v[ r{~N Rl ~np R{Mcpx Yy.
K yG oxY cpr{yp z~ Yfxl Y F.RM. cx{Mop, RM. rv~ xp vl{yp apY tjhypxY Yvyl[ vlxf pxYl anp n}yrj Nap Wzz { t{ y~Y pN. Rnl cpl{ X{p[ òx lyx Napx Yy. ~ r{y. Wl .. Fl[ cpr{yxf Rjh rY}xp rY}xp ~ pY ~ anp{Y n}yrjxY Wzz px. Q zYN ~ Slvl rclpl{, ~oyj, aK, lv cppxYxY z~ Rnl Wlvf vyG cpl{ l r{pp Svl [y{x.
Rr yG n|rzp Yvx Rp{ R[v oyx, cpr oyx { Sv lplyY zt [vf cptzx, optzx, vytzx R o Yyj R{| ܻtp x[xY .. Fl[ vl ~Y lply r~r~ [x pl. X lvf ztj Rv oyxp ~vf rl W Yfxl ~MmY z~ Yy[p [x pvl Rp{| z~ ryrx p{ [K rayY {hr{ [p [x pl.
1987 Sp-zY [~v xfl F.RM. cx{Mop cpr{yx rl ~u rfvf rx{y [llx. A Rp{ R Y {xw rl ~uN RjhYy{yx z~ .. Fl[ vl cpr cx{Mop vl ~p rl Yyp zx. YpG Rv oyxY ynv RjhYy lply uy [vp r~ Fl[ vl[ n|rzpx R{~p {lx t np Rp{ r Y.
Wl 1989 v v{yjx rv~ cpr{yx Fl[ vl x n|rzpxf Yq{ Wv v{yjx vp{y ~ܲY WY~l cY rY} RrY}Y YjhxK pxYx z~ rl Yx.
Wv v{yjxp .. Fl[ vl { vpr ~Z{Y zt [p l rlx.
K R{~mN cpr rv~ vl Fl[ vl x n|rzp Yyxf [pN W{Yf R[v ryx rfz ~ [ ~pxY zzl Rlzlvnz xp vl{yp Wv lplyf rl v {Yv ~q UrYvxY {|x.
1989 rMzKpl v{yjxp WY~l cY rY}x |}f cx[jxY RlYy [llx. R[v lplyf [ zzl nnpv R~ [~[p ~ tp rv~ vl Y {~yY YzxYf R[v z~ .. Fl[ vl rl Yyp t{ rY| vx. S R{y{z R[v lplyf r{p zzl [ rl Yyp t{ n rv~ vl Rjh rY} vpݲ Yjhxvf r{~x. Wl Fl[ vl [fv R[v oyx y Rly Wx {p~ vf rv~ vl Ul~Y px. v Fl[ vlf R[v oyxf Rvly{ vnz Rv oyx n YKYy ~vc ~t~op Rv oyx n z.
f ry ~ vnz Rv{yp rMzKpl{f Rx{x Srl v ~q rx 4Y 5Y YzxY [l pvl ~x Rx{x Yl{ p 45p R{~p Yyp .. Fl[ vl rMzKplN p{ {Ml{Y n rfx.
Fl[ vl cpr {x n RKt. 1993 vx 1 A vl ~[l~ IJh[jx tz [vp [ll WY~l cY rY} vx rrxf ~u[ v ~q Uhp{y R~px ~f rjp lv RoyYy{p v X{p ~v[ rrx [vp K Ryv. X RvMx r~ Yf Fl{p v{lf IJh[px n~f xp f cpr rv~ vl rrx vx{p ~[l~ IJh[jx ~f RvMx n~f ~x r x p[ [vp Y x. K {p f vx rrx [vp Ryw t. A ~ Fl[ vl ջv ~v[v R~z ~x ymx ply Yy{[p rrx lv RoyYy{p rjp lY tz ~ѻxx.
n{z 12.45f rvj RvM x n~p v rryvY kY R~. tKtxY rry{ xx Fl[ vl[ rop RyY}Y zox { rz~ RY r~pp ppxYYy vl r{~x. A n~f xvf Fl[ vlf R{| { pvl RyY}Y zox Wx {Y{ R[v{yx[ x ~[l~ IJh[jx n~f [p [xx. W cpl{ tKt rrv [p ~{Y p p~ Rly rrx xvf ~pK {p ~x.
Y Nz{Yf r~ R[v Fl[ vl[ RyY}Y zox[ c[v yYmpxf RvlvY z. R[v{yx Urv RyY}{ ~l{ cpr zYK YMxzxf {v Yq{[p Wp z~f Wv r{hx tj cpr zYK Y.WD.F. F~ vl ~. A ~upxY yz Yv~ vl[ Urn~ Rp{x.
RvM x tKt rrvp cpr rv~ vl x[~ R t{ Fl[ vlf p[ppf ztj cpr zYK YMxzxf [x r~{x.
yz Yv~, ~~p YM, r~f~ rMy, RzY RM xp Rv{y n YmpxY WK.WD. vvH vl n ܲo vr{y rz~r{yx n W ~x.
yz Yv~ vl Rl Rv{yp[ yjx {x R[v Fl[ vl {h tzp cpr z~ rl Y xl t{x.
A Rp{ Wp r~{y 3.05 .. Fl[ vl R[~y .r.W~. n ~z{ vl Sx cpr {|xp {yK ppx.
r~{ rMzKpl{ 1993 vx 7 ~ { R{~mN rv~ vl[ S z Yzx ~q cpr{yxY rl Yy [K {h tzp cpr .. Fl[ vl RjhNl rY}xl Rpvܻxp cpr z~ rl Yy[p zx.
lv[ ~ Szzvp Srl vp ly{ K yG R[v rnxf cpr rnxf rl { WYv rn[zx z~ .. Fl[ vl S܃~xf WY {p Rl.
nx zYry